Kalendář akcí

srpen 2015
Po Út St Čt So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

11. schůze Senátu

Publikováno

11. schůze Senátu byla zahájena 12. srpna v 9 hodin.

Jednání 11. schůze Senátu zahájil se svými body ministr životního prostředí. Senátoři se nejprve věnovali zákonům, a to konkrétně zákonu o prevenci závažných havárií a novele zákona o odpadech. Oba tyto zákony byly senátory dlouho diskutovány a navzdory různým pohledům na některé jejich části byly oba zákony schváleny. Posledním bodem, se kterým seznámil senátory ministr životního prostředí, byla Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních: Opatření k dosažení "dobrého stavu" vod EU a snížení povodňových rizik, ke které senátoři přijali usnesení, jenž jim doporučil Výbor pro záležitosti Evropské unie.

Ve druhé části dopoledního jednání byl v roli navrhovatele ministr vnitra. Senátoři nejprve schválili novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Evropskému program pro bezpečnost. V posledním bodě zastoupil ministr vnitra nepřítomného předsedu vlády a předložil senátorům novelu zákona o zpravodajských službách, kterou po relativně krátké rozpravě schválili.

Odpolední jednání zahájil blok ministra financí, v rámci kterého schválili senátoři novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a novelu zákona o účetnictví. Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění. Následně se senátoři věnovali svým bodům. Schválili usnesení ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu a schválili návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Ochrana proti šikaně".

10. schůze Senátu

Publikováno

10. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 23. července v 19.30.

Středeční jednání 10. schůze Senátu bylo vyhrazeno senátním bodů - vláda České republiky měla na tento den dlouhodobě naplánované výjezdní zasedání na Severní Moravu. Senátoři tak zahájili schůzi projednáním výročních zpráv, které předkládají Senátu jednotlivé instituce. A tak Senát vzal postupně na vědomí Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů a Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu. Poté přišly na řadu senátní návrhy zákonů. Senátoři nejprve vrátili k dopracování návrh senátního návrhu zákona o státním podniku a poté dva návrhy senátních návrhů Senátu zamítli. Jednalo se o novelu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla a novelu zákona o České televizi. Čtvrtý projednávaný návrh senátního návrhu zákona - zákoník práce - pak senátoři již podruhé odročili, tentokrát do 31. prosince 2015. Poté senátoři schválili návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání a nominovali paní Ivanu Janů jako první ženu do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ve čtvrtek dopoledne zavítal mezi senátory předseda vlády Bohuslav Sobotka, který seznámil senátory s výsledky jednání Evropské Rady a představil Národní program reforem pro rok 2015. Tyto dva body senátory velmi zaujaly a rozprava k nim trvala téměř celé dopolední jednání. v samotném závěru "dopoledního" jednání pak senátoři ještě schválili novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Odpolední jednání se pak již neslo v rychlejším tempu a tak postupně stihli senátoři dát souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv, mezi nimi například Dohodu o Visegrádském patentovém institutu či Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Senátoři rovněž schválili šest zákonů - zákon o pyrotechnice, zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna, zákon o regulaci reklamy, zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a zákon o přestupcích. Senátoři rovně dali za pravdu Výboru pro evropské záležitosti a přijali jeho doporučení k Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území.

9. schůze Senátu

Publikováno

9. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 18. června ve 20 hodin.

Prvním bodem 9. schůze Senátu byla novela zákona o pozemních komunikacích. a na první pohled můžeme říci, že tato novela nebyla jednoduchá, neboť její projednání zabralo senátorům celé středeční dopoledne. Po rozsáhlé diskuzi nakonec Senát vrátil tento zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Odpolední jednání zahájil ministr životního prostředí, který předložil senátorům Harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a následně Sdělení Komise - Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020. Poté vystoupil zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček, který senátory seznámil s Výroční zprávou o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014, kterou senátoři vzali na vědomí. Poté se opět věnovali Evropské problematice. Přijali doporučení VEU k balíčku opatření k energetické unii, vzali na vědomí informace o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady a doporučení k národnímu programu reforem a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu na rok 2015. Následně schválili novelu trestního zákoníku a po něm i novelu občanského soudního řádu. Poté senátoři opět přijali doporučení VEU - tentokrát o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Poslední dva bdy středečního jednání pak patřily ministerstvu obrany - senátoři vyslovili souhlas s vládním návrhem na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky a s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015.

čtvrteční den začal obdobně jako ten středeční, jen projednávaný zákon byl jiný. Senátoři měli na stole novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a témata očkování a hladina hluku se ve velmi rozsáhlé diskuzi probírala často a důkladně. Pozměňovací návrhy tak tomuto návrhu zákona senátoři přijali až v odpoledních hodinách. Po tomto budu pak senátoři schválili novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, dali souhlas k ratifikaci mezi Smlouvy Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a přijali doporučení VEU k Evropskému programu pro migraci a Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Následně se senátoři rozhodli nezabývat novelou zákona o veřejných dražbách a schválili novelu plemenářského zákona. Senátoři rovněž projednali Petici ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí a zvolili novým členem Stálé komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury senátora Jiřího Šestáka. V samotném závěru pak senátoři přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o místních poplatcích a schválili dva zákony předložené ministrem financí - šlo o novelu důchodového zákona a novelu zákona o spotřebních daních.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Vystoupení mládežnického pěveckého sboru Besharmonie v rámci Kulturního léta v Senátu

Publikováno

Hradozámecká noc v Senátu

Publikováno

  • 19:00 - 23:00
  • Valdštejnská zahrada (VP-C), Valdštejnský palác (VP-A), Valdštejnský palác (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: Senát
  • Tisková zpráva

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
100/10
Zákon o přestupcích
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
101/10
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
95/10
Zákon o zaměstnanosti