The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

207/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
206/11
Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh
209/11
Zákon o volbách do P ČR
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
208/11
Zákon o sociálních službách - senátní návrh
192/11
Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"
215/11
Ratifikace změn přílohy III Rotterdamské úmluvy

Recently debated EU Agenda prints

N 080/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
K 077/11
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS
N 083/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
220/11
Smlouva ČR Vietnam - boj proti trestné činnosti
221/11
Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
222/11
Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
224/11
Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
228/11
Smlouva ČR Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
229/11
Smlouva ČR - Vietnam o předávání odsouzených osob
230/11
Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích
234/11
Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
236/11
Zpráva o peticích za rok 2017
239/11
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
243/11
Návrh kandidátů na členy Rady ÚSTR
244/11
Zákon o volbách do Parlamentu ČR
245/11
Zákon o volbách do PČR

Filed EU prints that have not been debated

K 082/11
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl.10 odst.6 směr. 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrost. rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směr. 2014/94/EU
N 084/11
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
N 089/11
Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nař. EP a Rady č. 1303/2013 o spol. ust. o fondu pro regio. rozvoj, soc. fondu, Fondu soudržnosti, zeměd. fondu pro rozvoj venkova a námoř. a rybář. fondu, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
N 095/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
N 100/11
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nař. (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nař.(EU)2016/399 a nař. (EU) 2017/2226

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.