Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
175/10
Zákon o silničním provozu
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
174/10
Zákon o významné tržní síle
176/10
Branný zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

173/10
Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
182/10
Zákon o ochraně veřejného zdraví
174/10
Zákon o významné tržní síle
163/10
Operace "Joint Enterprise"
178/10
Zákon o ozbrojených silách ČR
177/10
Zákon o službě vojáků v záloze
176/10
Branný zákon

Recently debated EU Agenda prints

K 050/10
Sdělení Komise Roční analýza růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence
K 026/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat
N 040/10
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

129/10
Zákon o regulaci reklamy - senátní návrh
147/10
Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Morava
152/10
Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a smluvní stranou střední Afrika
161/10
Zákon o státním podniku
162/10
Dohoda ČR Chile - pracovní dovolená
165/10
Stykový zákon
170/10
Zpráva o ŽP v roce 2014
183/10
Zákon o veřejných kulturních institucích
189/10
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
190/10
Volební zákon
191/10
Zákon o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
192/10
Horní zákon
193/10
Zákon o vysokých školách
194/10
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků
195/10
Zákon o technických požadavcích na výrobky

Filed EU prints that have not been debated

J 038/10
Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce
K 043/10
Sdělení Komise o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie
K 044/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

462/07
Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci
566/07
Novela z. o technických požadavcích na výrobky