Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
220/10
Veřejné zakázky
239/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
237/10
Školský zákon
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

213/10
Zákon o místním referendu
250/10
Zákon o odpovědnosti způsobenou při výkonu veřejné moci
199/10
Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Kazachstánem
241/10
Návrh na působení Leteckého poradního týmu v Irácké republice
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích
247/10
Zákon o Státním pozemkovém úřadu
246/10
Trestní řád

Recently debated EU Agenda prints

K 080/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti
N 077/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
N 059/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

185/10
Změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy
188/10
Změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
189/10
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
211/10
Sml.mezi ČR a Rakouskou rep.o spolupr.v obl.zdr.záchr.služby
212/10
Doh. mezi ČR a Bahrajnem o letecké dopravě
214/10
Protokol k úmluvě o udržitelném rozvoji Karpat
216/10
Změny Protok. k Úml. o dálkovém znečišťování ovzduší
217/10
Úmluva MOP o ochraně mateřství
218/10
Úml. o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
230/10
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2015
242/10
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2015
243/10
Výroční zpráva NKÚ za rok 2015
244/10
Zpráva o činnosti VOP 2015
249/10
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2015
253/10
Zákon o dani z přidané hodnoty
254/10
Zákon o silničním provozu
255/10
Novely zákonů související s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
256/10
Zákon o hazardních hrách
257/10
Zákon o dani z hazardních her
258/10
Zákon o hazardních hrách - novela souvisejících zákonů
259/10
Zákon o ochraně hranic
260/10
Zákon o základních registrech
261/10
Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
262/10
Zákon o sociálních službách
263/10
Zákon o prodejní době
264/10
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
265/10
Zákon o podpoře sportu
266/10
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
267/10
Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
287/09
Novela Ústavy ČR

Filed EU prints that have not been debated

K 051/10
ZPRÁVA(en) Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zprávu o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
K 060/10
Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
N 072/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

275/07
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
580/07
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách
627/07
Vl.n.z. o ochraně státních hranic
654/07
Novela z. o důchodovém pojištění
655/07
Novela z. o základních registrech
685/07
Novela z. o ukládání oxidu uhl. do přír. hornin. struktur
725/07
Novela z. o důchodovém pojištění