Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
54/11
Školský zákon
53/11
Zákon o daňových změnách
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
30/11
Insolvenční zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

55/11
Autorský zákon
62/11
Zpráva o peticích za rok 2016
60/11
Novela ústavy - senátní návrh
336/10
Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
52/11
Transplantační zákon
51/11
Zákon o lidských tkáních a buňkách
23/11
Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou

Recently debated EU Agenda prints

N 111/10
Návrh směrnice EP a Rady o někt.povol. způs.užití děl a předmětů chrán.na zákl.autor.práva,z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé,zrak.postiž. či osoby s jinými poruchami čtení,a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autor.práva
K 017/11
Sdělení Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě
K 120/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
14/11
Petice za Klíček
38/11
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
43/11
Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
44/11
Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
46/11
Úmluva RE proti obchodování s lidskými orgány
69/11
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016
72/11
Návrh na člena ÚSTR
74/11
Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017
76/11
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
77/11
Zákon o státní službě
78/11
Zákon o pohonných hmotách
79/11
Zákon o registru smluv
80/11
Zákon o zadávání veřejných zakázek
81/11
Zákon o nemocenském pojištění
82/11
Zákon o obalech
83/11
Zákon o pozemních komunikacích
84/11
Zákon o zahraniční službě
85/11
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
86/11
Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK
337/10
Pařížská dohoda

Filed EU prints that have not been debated

N 001/11
Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. (EU)2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, a nař. (EU)2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU
N 005/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
N 029/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

699/07
Novela z. o registru smluv
821/07
Novela z. o nemocenském pojištění
861/07
Novela z. o pohonných hmotách
877/07
N. z. o obalech
888/07
Novela z. o pozemních komunikacích
994/07
Vl.n.z. o zahraniční službě