Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
175/11
Novela občanského soudního řádu
183/11
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

92/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
172/11
Stykový zákon
173/11
Branný zákon
187/11
Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
171/11
Veterinární zákon
170/11
Zákon o rostlinolékařské péči

Recently debated EU Agenda prints

K 037/11
Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy
N 042/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
N 036/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
135/11
Úmluva MOP o práci na moři
136/11
Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
137/11
Prozatimní dohoda ES - Ghana
159/11
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2016
162/11
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
163/11
Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
165/11
Ústavní zákon o bezpečnosti
190/11
Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
194/11
Antidiskriminační zákon
195/11
Zákon o zdravotnických prostředcích
196/11
Zákon o platebním styku
197/11
Zákon o platebním styku - související zákony
198/11
Zákon o rozpočtových pravidlech
199/11
Zákon o zmírnění majetkových křivd
200/11
Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR
203/11
Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání

Filed EU prints that have not been debated

N 043/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví
N 047/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
N 055/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
N 065/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES)1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU)1077/2011

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.