The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
353/10
Zákon o daních z příjmů
355/10
Zákon o spotřebních daních
298/10
Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"
326/10
Protokol o změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky
352/10
Zákona o sběru údajů pro řízení veřejných financí
351/10
Zákon o platebním styku

Recently debated EU Agenda prints

N 102/10
Návrh nař. EP a Rady o snižování emisí skl. plynů ČS v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské doh. a o změně nař. EP a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skl. plynů
N 100/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
N 092/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

1/11
Vinohradnický zákon
2/11
Občanský zákoník
3/11
Zákon o obchodních korporacích
4/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
5/11
Zákon o léčivech
6/11
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů
7/11
Zákon o stavebním spoření
8/11
Zákon o účetnictví
9/11
Zákon o DPH
305/10
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2015
321/10
Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
327/10
Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
337/10
Pařížská dohoda

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

596/07
Novela z. o dani z přidané hodnoty
706/07
Novela z. o léčivech
746/07
Vl.n.z. o sběru vybr.údajů pro účely monit. a říz. veř. fin.
782/07
Novela z. o stavebním spoření