Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
156/11
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
157/11
Zákon o obecní policii
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

144/11
Zákon o advokacii
147/11
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
132/11
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2016
91/11
Výroční zpráva NKÚ za rok 2016
90/11
Zpráva o činnosti VOP 2016
89/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016
71/11
Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru

Recently debated EU Agenda prints

N 034/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
J 039/11
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
K 031/11
Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

66/11
Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
161/11
Zákon o registru smluv

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

736/07
Sen.n.z. - stykový zákon
742/07
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
855/07
Novela z. o zpravodajských službách ČR
861/07
Novela z. o pohonných hmotách
862/07
Novela z. o rostlinolékařské péči
935/07
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
991/07
Vl.n.z. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
999/07
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní
1005/07
Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti
1018/07
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
1019/07
Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla
1021/07
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky
1053/07
Novela z. o elektronických komunikacích
1070/07
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci