Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
292/09
Petice pro korunu
19/10
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
17/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

292/09
Petice pro korunu
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
20/10
Zákoník práce - senátní návrh
384/09
Stanovy Světové organizace cestovního ruchu
30/10
Informace vlády jednání ER
15/10
Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy
368/09
Smlouva ČR Lichtenštejnsko - dvojí zdanění

Recently debated EU Agenda prints

N 005/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013
K 003/10
Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu
K 002/10
Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

3/10
Zpráva o živ. prostředí ČR 2013
14/10
Dohoda o přidruž. EU - Moldavie
21/10
Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
27/10
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2014
29/10
Zpráva o peticích za rok 2014
31/10
Novela zákona o NKÚ
32/10
Zákon o hospodaření energií
33/10
Zákon o investičních pobídkách
34/10
Zákon o metrologii
35/10
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci
36/10
Zákon výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
37/10
Rekodifikace soukromého práva - související zákony
38/10
Zákon o námořní plavbě
39/10
Zákon o léčivech
40/10
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
41/10
Školský zákon
42/10
Zákon o právu na informace o životním prostředí
43/10
Zákon o Českém rozhlasu
341/09
Doh.o přidruž.mezi státy EU a Gruzií

Filed EU prints that have not been debated

K 001/10
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května - 31. října 2014
K 006/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.