Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
236/09
Kontrolní řád- související zákony
196/09
Novela zákona o odpadech
184/09
ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZ
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

228/09
Zpráva o peticích za rok 2013
226/09
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2013
195/09
Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba
194/09
Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
202/09
Smlouva ČR - Bosna a Hercegovina - trestná činnost
209/09
Předchozí souhlas- zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES (Euratom)
238/09
Zákon o archivnictví a spisové službě

Recently debated EU Agenda prints

K 105/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA
N 102/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
N 095/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

203/09
Smlouva ČR Izrael - trestná činnost
204/09
Odvolání některých výhrad ČR k mnohostranným mezinárodním smlouvám
205/09
Smlouva ČR-Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
206/09
Pekingská smlouva
207/09
Dodatkový protokol - Úmluva o počítačové kriminalitě
208/09
Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
213/09
Smlouva ČR Lucembursko - dvojí zdanění
214/09
Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)
216/09
Dohoda ČR Hongkong o předávání osob
217/09
Dohoda ČR Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
218/09
Dohoda ČR Hongkong o předávání odsouzených osob
219/09
Smlouva ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti ZZS
221/09
Protokol ČR Slovensko - justiční orgány
222/09
Změna přílohy A úmluvy o perzistentních organických polutantech
223/09
Protokol ČR Ukrajina - zamezení dvojího zdanění
224/09
Protokol ČR Singapur - zamezení dvojího zdanění
230/09
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
231/09
Basilejská Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
232/09
Smlouva ČR Kosovo - zamezení dvojímu zdanění
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
253/09
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrh
255/09
Závěry z jednání ER
257/09
Předchozí souhlas - trojstrasnná sociální vrcholná schůzka
261/09
Zákon o pobytu cizinců
262/09
Zákon o civilním letectví
263/09
Zákon o válečných veteránech
264/09
Zákon o dobrovolnické službě
265/09
Zákon o státním dluhopisovém programu
266/09
Energetický zákon
267/09
Zákon o ochraně ovzduší
449/08
Sdružování v politických stranách - vrácený k dopracování

Filed EU prints that have not been debated

K 104/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření
N 106/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem
N 109/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí
N 115/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce
K 117/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.