The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

236/11
Zpráva o peticích za rok 2017
251/11
Informace komisí za rok 2017
245/11
Zákon o volbách do PČR
239/11
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
222/11
Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
224/11
Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

Recently debated EU Agenda prints

N 095/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
N 102/11
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky
K 105/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
208/11
Zákon o sociálních službách - senátní návrh
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
231/11
Dohoda EU Austrálie
256/11
Novela zákona o vývozu a dovozu zboží
257/11
Zákon o ČNB
258/11
Daňový řád
259/11
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
260/11
Zákon o hornické činnosti

Filed EU prints that have not been debated

N 084/11
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
N 092/11
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
N 093/11
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
N 098/11
Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nař. EP a Rady(EU) 305/2011,(EU) 528/2012, atd. a směrnice EP a Rady 2004/42/ES atd.
N 099/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

12/08
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
45/08
Novela z. - vodní zákon