Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

236/11
Zpráva o peticích za rok 2017
251/11
Informace komisí za rok 2017
245/11
Zákon o volbách do PČR
239/11
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
222/11
Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
224/11
Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

Poslední projednávané tisky EU

N 095/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
N 102/11
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky
K 105/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
208/11
Zákon o sociálních službách - senátní návrh
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
231/11
Dohoda EU Austrálie
256/11
Novela zákona o vývozu a dovozu zboží
257/11
Zákon o ČNB
258/11
Daňový řád
259/11
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
260/11
Zákon o hornické činnosti

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 084/11
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
N 092/11
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
N 093/11
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
N 098/11
Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nař. EP a Rady(EU) 305/2011,(EU) 528/2012, atd. a směrnice EP a Rady 2004/42/ES atd.
N 099/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

12/08
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
45/08
Novela z. - vodní zákon