Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
65/10
Energetický zákon
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
64/10
Občanský soudní řád

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

66/10
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
74/10
Změna pravidel hospodaření sen. klubů
47/10
Zákon o státním podniku
20/10
Zákoník práce - senátní návrh
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
48/10
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2014
46/10
Zpráva NKÚ za rok 2014

Poslední projednávané tisky EU

K 012/10
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2015
K 006/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu
K 001/10
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května - 31. října 2014

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

1/10
Petice veř. pořádek a soc. věci
26/10
Smlouva ČR - Rakousko o policejní spolupráci
44/10
Změny harmonogramu Úmluvy o regulaci velrybářství
56/10
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
61/10
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2014
62/10
Zpráva o činnosti VOP 2014
77/10
Občanský soudní řád
78/10
Zákon o místních poplatcích
79/10
Trestní zákoník
80/10
Zákon o pozemních komunikacích
81/10
Zákon o důchodovém spoření
82/10
Zákon o spotřebních daních
83/10
Komentovaný pořad jednání ER

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 007/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy
K 009/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020
K 010/10
Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise EP, Radě, Výboru regionů a EIB Rámcová strategie pro vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

146/07
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.