Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
292/10
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
295/10
Zákon o spotřebitelském úvěru
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
256/10
Zákon o hazardních hrách

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

213/10
Zákon o místním referendu
189/10
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
297/10
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh
299/10
Návrhy na státní vyznamenání
268/10
Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
252/10
Dohoda ČR Belize o výměně informací v daňových záležitostech
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony

Poslední projednávané tisky EU

K 081/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí
K 085/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy
N 083/10
Návrh nař. EP a Rady,kterým se zřiz. systém vstupu/výstupu(EES)pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepř.vstupu,pokud jde o st.přísl. třetích zemí překračující vně. hranice čl.států EU,kterým se stanoví podmínky příst. do sys.EES

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

V současné době není zařazen žádný tisk, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

574/07
Novela z. o integr. registru zneč. živ. prostředí
589/07
Novela z. o biocidech
609/07
Vl.n.z. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
702/07
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže
718/07
Vl.n.z. o centrální evidenci účtů
719/07
Vl.n.z. o centrální evidenci účtů - související
750/07
Novela z. o pojišťovnictví
751/07
Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích
759/07
Novela z. o auditorech
763/07
Vl.n.z. o službách vytvářejících důvěru pro elektr.transakce