Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
336/09
Návrh zákona o státní službě
343/09
Zákon o daních z příjmu
353/09
Zákon vojácích z povolání
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

370/09
Komentovaný návrh pořadu jednání ER
367/09
Zákon o zdravotnických prostředcích
347/09
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
346/09
Zákon o léčivech
241/09
Dohoda ČR Slovensko - uznávání dokladů
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
330/09
Novela zákona o církvích - senátní návrh

Poslední projednávané tisky EU

K 136/09
Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")
N 143/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností atd.
K 140/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
293/09
Protokol, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod
299/09
Dohoda mezi státy EU a Filipínskou republikou o spolupráci
300/09
Dohoda mezi státy EU a Vietnamem o komplexním partnerství.
305/09
Dohoda EU a Mongolsko - o partnerství a spolupráci
323/09
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2013
342/09
Služební zákon - související zákony
343/09
Zákon o daních z příjmu
344/09
Zákon o spořitelních a úvěrových družstvech
345/09
Zákon o DPH
348/09
Zákon o soudních poplatcích
349/09
Zákon o sociálních službách
350/09
Zákon o státní sociální podpoře
351/09
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
352/09
Veterinární zákon
353/09
Zákon vojácích z povolání
354/09
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
355/09
Zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
356/09
Zákon o auditorech
357/09
Zákon o investičních společnostech
358/09
Zákon o elektronických komunikacích
359/09
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami
360/09
Zákon o prekurzorech výbušnin
361/09
Zákon o jednacím řádu PS
362/09
Zákon o správních poplatcích
363/09
Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
364/09
Zákon o podmínkách provozu vozidel
365/09
Zákon o hnojivech
371/09
Působení sil MO v letech 2015, 2016 a 2017
372/09
Informace komisí Senátu
373/09
Informace delegací Senátu

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 131/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
K 133/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
N 141/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
N 142/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
K 146/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.