Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
126/10
Zákon o registru smluv
112/10
Zákon o účetnictví
416/08
Protokol ČR Švýcarsko - dvojí zdanění

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

94/10
Dohoda ČR Izrael - pracovní dovolená
90/10
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte
69/10
Dohoda o hospodářském partnerství ES - CARIFORA
63/10
Dohoda o účasti Chorvatska v EHS
72/10
Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
116/10
Zpráva o vývoji EU 2014
109/10
Inrofmace operace NATO "Active Fence"

Poslední projednávané tisky EU

K 024/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU proti převádění migrantů (2015-2020)
K 017/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EU
K 021/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší regulace pro lepší výsledky - Agenda EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

118/10
Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci
120/10
COTIF
125/10
Autorský zákon - senátní návrh
126/10
Zákon o registru smluv
127/10
Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
128/10
Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

407/07
Novela z. o pedagogických pracovnících
451/07
Novela z., kterým se vyhl. Národní park České Švýcarsko
459/07
Vl. n. z. o Hasičském záchranném sboru ČR
463/07
Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR
498/07
Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech
509/07
Novela z. o poštovních službách