Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
30/11
Insolvenční zákon
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
2/11
Občanský zákoník

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

33/11
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
32/11
Zákon o obětech trestných činů
31/11
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
34/11
Trestní zákoník
30/11
Insolvenční zákon
29/11
Trestní zákoník
37/11
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

Poslední projednávané tisky EU

K 003/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
K 002/11
Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
K 079/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

3/11
Zákon o obchodních korporacích
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
11/11
Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
13/11
Minamatská úmluva o rtuti
20/11
Dohoda o partnerství mezi EU a Novým Zélandem
21/11
Zpráva o životním prostředí ČR 2015
23/11
Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou
45/11
Prohlášení ER o vnějších aspektech migrace
47/11
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
48/11
Zákon o evropských politických stranách
49/11
Novela volebních zákonů
50/11
Zákon o obcích
51/11
Zákon o lidských tkáních a buňkách
52/11
Transplantační zákon
53/11
Zákon o daňových změnách
54/11
Školský zákon
55/11
Autorský zákon
56/11
Zákon o podporovaných zdrojích energie
57/11
Zákon o zaměstnanosti
58/11
Zákon o informačních systémech veřejné správy
59/11
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
336/10
Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
337/10
Pařížská dohoda
357/10
Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 111/10
Návrh směrnice EP a Rady o někt.povol. způs.užití děl a předmětů chrán.na zákl.autor.práva,z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé,zrak.postiž. či osoby s jinými poruchami čtení,a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autor.práva
N 118/10
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
K 120/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu
N 121/10
Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob
N 004/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

699/07
Novela z. o registru smluv
715/07
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
798/07
Novela z. o státní službě
861/07
Novela z. o pohonných hmotách