Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
267/02
Zákon o výkonu vazby
87/10
Zákon o ochraně veřejného zdraví
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
82/10
Zákon o spotřebních daních

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

82/10
Zákon o spotřebních daních
81/10
Zákon o důchodovém spoření
78/10
Zákon o místních poplatcích
1/10
Petice veř. pořádek a soc. věci
89/10
Plemenářský zákon
88/10
Zákon o veřejných dražbách
26/10
Smlouva ČR - Rakousko o policejní spolupráci

Poslední projednávané tisky EU

J 023/10
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
K 020/10
SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci
N 007/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

20/10
Zákoník práce - senátní návrh
51/10
Dohoda ČR Etiopie - letecká doprava
53/10
Dohoda ČR Jamajka - letecká doprava
54/10
Dohod ČR Cookovy ostrovy - daňové záležitosti
56/10
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
57/10
Dohoda o Visegrádském patentovém institutu
60/10
Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování
61/10
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2014
63/10
Dohoda o účasti Chorvatska v EHS
68/10
Dohoda EU Island k Rámc.úml.OSN o změně klimatu
69/10
Dohoda o hospodářském partnerství ES - CARIFORA
71/10
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2014
72/10
Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
73/10
Konvergenční program 2015
85/10
Národní program reforem
95/10
Zákon o zaměstnanosti
96/10
Zákoník práce
97/10
Zákon o regulaci reklamy
98/10
Zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
99/10
Zákon o pyrotechnice
100/10
Zákon o přestupcích
101/10
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
102/10
Zákon o státním podniku
103/10
Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 016/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

380/07
Novela z. o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
385/07
V.n.z. o pyrotechnice