Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
256/10
Zákon o hazardních hrách
239/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
220/10
Veřejné zakázky
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

286/10
Komentovaný pořad jednání ER
283/10
Národní program reforem 2016
274/10
Zákon o o důchodovém pojištění II.
273/10
Zákon o důchodovém pojištění I.
281/10
Konvergenční program 2016
279/10
Zákon o některých přestupcích
280/10
Zákon o odpovědnosti za přestupky

Poslední projednávané tisky EU

K 085/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy
N 083/10
Návrh nař. EP a Rady,kterým se zřiz. systém vstupu/výstupu(EES)pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepř.vstupu,pokud jde o st.přísl. třetích zemí překračující vně. hranice čl.států EU,kterým se stanoví podmínky příst. do sys.EES
K 078/10
Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

189/10
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
213/10
Zákon o místním referendu
251/10
Návrh na působení sil AČR v letech 2017 - 2018
252/10
Dohoda ČR Belize o výměně informací v daňových záležitostech
268/10
Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
287/10
Zákon o státním podniku
288/10
Atomový zákon
289/10
Atomový zákon - související zákony
290/10
Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
291/10
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství
292/10
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
293/10
Celní zákon
294/10
Celní zákon - související zákony
295/10
Zákon o spotřebitelském úvěru
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
297/10
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

574/07
Novela z. o integr. registru zneč. živ. prostředí
600/07
Novela z. o státním podniku
647/07
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.