Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
220/10
Veřejné zakázky
239/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
237/10
Školský zákon
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

213/10
Zákon o místním referendu
250/10
Zákon o odpovědnosti způsobenou při výkonu veřejné moci
199/10
Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Kazachstánem
241/10
Návrh na působení Leteckého poradního týmu v Irácké republice
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích
247/10
Zákon o Státním pozemkovém úřadu
246/10
Trestní řád

Poslední projednávané tisky EU

K 080/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti
N 077/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
N 059/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

185/10
Změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy
188/10
Změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
189/10
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
211/10
Sml.mezi ČR a Rakouskou rep.o spolupr.v obl.zdr.záchr.služby
212/10
Doh. mezi ČR a Bahrajnem o letecké dopravě
214/10
Protokol k úmluvě o udržitelném rozvoji Karpat
216/10
Změny Protok. k Úml. o dálkovém znečišťování ovzduší
217/10
Úmluva MOP o ochraně mateřství
218/10
Úml. o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
230/10
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2015
242/10
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2015
243/10
Výroční zpráva NKÚ za rok 2015
244/10
Zpráva o činnosti VOP 2015
249/10
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2015
253/10
Zákon o dani z přidané hodnoty
254/10
Zákon o silničním provozu
255/10
Novely zákonů související s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
256/10
Zákon o hazardních hrách
257/10
Zákon o dani z hazardních her
258/10
Zákon o hazardních hrách - novela souvisejících zákonů
259/10
Zákon o ochraně hranic
260/10
Zákon o základních registrech
261/10
Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
262/10
Zákon o sociálních službách
263/10
Zákon o prodejní době
264/10
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
265/10
Zákon o podpoře sportu
266/10
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
267/10
Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
287/09
Novela Ústavy ČR

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 051/10
ZPRÁVA(en) Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zprávu o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
K 060/10
Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
N 072/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

275/07
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
580/07
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách
627/07
Vl.n.z. o ochraně státních hranic
654/07
Novela z. o důchodovém pojištění
655/07
Novela z. o základních registrech
685/07
Novela z. o ukládání oxidu uhl. do přír. hornin. struktur
725/07
Novela z. o důchodovém pojištění