Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
336/09
Návrh zákona o státní službě
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
289/09
Zákon o zaměstnanosti

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

303/09
Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh
301/09
Smlouva ČR Pakistán - dvojí zdanění
295/09
Změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
326/09
Zákon o spotřebních daních - pohonné hmoty
327/09
Zákon o spotřebních daních - tabák
325/09
Zákon o DPH
324/09
Zákon o odpadech

Poslední projednávané tisky EU

N 134/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem
N 111/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES
N 128/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
330/09
Novela zákona o církvích - senátní návrh
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
336/09
Návrh zákona o státní službě

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 139/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2
K 140/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

26/07
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
49/07
Novela z. o vojácích z povolání
87/07
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích
135/07
Novela z. o elektronických komunikacích
143/07
Novela z. o soudních poplatcích
149/07
Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení
179/07
Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu
199/07
Novela z. - veterinární zákon
203/07
Novela z. o správních poplatcích
207/07
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů
209/07
Novela z. o auditorech
213/07
Vl.n.z. o prekurzorech výbušnin
216/07
Novela z. o investičních společnostech
237/07
Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem
242/07
N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě
251/07
Novela z. o dani z přidané hodnoty
252/07
Novela z. o daních z příjmů
253/07
Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech
255/07
Novela z. o státní sociální podpoře
256/07
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
257/07
Novela z. o sociálních službách
259/07
Novela z. o léčivech
260/07
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění