Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
236/09
Kontrolní řád- související zákony
184/09
ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZ
196/09
Novela zákona o odpadech
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

228/09
Zpráva o peticích za rok 2013
226/09
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2013
195/09
Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba
194/09
Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
202/09
Smlouva ČR - Bosna a Hercegovina - trestná činnost
209/09
Předchozí souhlas- zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES (Euratom)
238/09
Zákon o archivnictví a spisové službě

Poslední projednávané tisky EU

K 105/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA
N 102/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
N 095/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

203/09
Smlouva ČR Izrael - trestná činnost
204/09
Odvolání některých výhrad ČR k mnohostranným mezinárodním smlouvám
205/09
Smlouva ČR-Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
206/09
Pekingská smlouva
207/09
Dodatkový protokol - Úmluva o počítačové kriminalitě
208/09
Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
213/09
Smlouva ČR Lucembursko - dvojí zdanění
214/09
Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)
216/09
Dohoda ČR Hongkong o předávání osob
217/09
Dohoda ČR Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
218/09
Dohoda ČR Hongkong o předávání odsouzených osob
219/09
Smlouva ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti ZZS
221/09
Protokol ČR Slovensko - justiční orgány
222/09
Změna přílohy A úmluvy o perzistentních organických polutantech
223/09
Protokol ČR Ukrajina - zamezení dvojího zdanění
224/09
Protokol ČR Singapur - zamezení dvojího zdanění
230/09
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
231/09
Basilejská Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
232/09
Smlouva ČR Kosovo - zamezení dvojímu zdanění
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
253/09
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrh
255/09
Závěry z jednání ER
257/09
Předchozí souhlas - trojstrasnná sociální vrcholná schůzka
261/09
Zákon o pobytu cizinců
262/09
Zákon o civilním letectví
263/09
Zákon o válečných veteránech
264/09
Zákon o dobrovolnické službě
265/09
Zákon o státním dluhopisovém programu
266/09
Energetický zákon
267/09
Zákon o ochraně ovzduší
449/08
Sdružování v politických stranách - vrácený k dopracování

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 104/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření
N 106/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem
N 109/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí
N 115/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce
K 117/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.