Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
175/10
Zákon o silničním provozu
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
174/10
Zákon o významné tržní síle
176/10
Branný zákon

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

173/10
Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
182/10
Zákon o ochraně veřejného zdraví
174/10
Zákon o významné tržní síle
163/10
Operace "Joint Enterprise"
178/10
Zákon o ozbrojených silách ČR
177/10
Zákon o službě vojáků v záloze
176/10
Branný zákon

Poslední projednávané tisky EU

K 050/10
Sdělení Komise Roční analýza růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence
K 026/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat
N 040/10
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

129/10
Zákon o regulaci reklamy - senátní návrh
147/10
Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Morava
152/10
Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a smluvní stranou střední Afrika
161/10
Zákon o státním podniku
162/10
Dohoda ČR Chile - pracovní dovolená
165/10
Stykový zákon
170/10
Zpráva o ŽP v roce 2014
183/10
Zákon o veřejných kulturních institucích
189/10
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
190/10
Volební zákon
191/10
Zákon o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
192/10
Horní zákon
193/10
Zákon o vysokých školách
194/10
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků
195/10
Zákon o technických požadavcích na výrobky

Zařazené neprojednávané tisky EU

J 038/10
Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce
K 043/10
Sdělení Komise o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie
K 044/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

585/07
Novela z. o podporovaných zdrojích energie