Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
336/09
Návrh zákona o státní službě
343/09
Zákon o daních z příjmu
353/09
Zákon vojácích z povolání
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

357/09
Zákon o investičních společnostech
356/09
Zákon o auditorech
355/09
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
345/09
Zákon o DPH
344/09
Zákon o spořitelních a úvěrových družstvech
343/09
Zákon o daních z příjmu
354/09
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Poslední projednávané tisky EU

N 141/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
N 131/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
K 146/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
323/09
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2013
342/09
Služební zákon - související zákony
348/09
Zákon o soudních poplatcích
352/09
Veterinární zákon
353/09
Zákon vojácích z povolání
361/09
Zákon o jednacím řádu PS
362/09
Zákon o správních poplatcích
363/09
Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
364/09
Zákon o podmínkách provozu vozidel
365/09
Zákon o hnojivech
371/09
Působení sil MO v letech 2015, 2016 a 2017
372/09
Informace komisí Senátu
373/09
Informace delegací Senátu

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 133/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
N 142/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.