Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

33/11
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
32/11
Zákon o obětech trestných činů
31/11
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
34/11
Trestní zákoník
30/11
Insolvenční zákon
29/11
Trestní zákoník
37/11
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

Poslední projednávané tisky EU

K 003/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
K 002/11
Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
K 079/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

3/11
Zákon o obchodních korporacích
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

501/07
Novela z. o ochraně přírody a krajiny
810/07
Novela z. o lidských tkáních a buňkách
811/07
Novela z. - transplantační zákon
841/07
Novela z. - školský zákon
851/07
Novela z. o obcích
868/07
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní
873/07
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní