Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
175/11
Novela občanského soudního řádu
183/11
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

92/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
172/11
Stykový zákon
173/11
Branný zákon
187/11
Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
171/11
Veterinární zákon
170/11
Zákon o rostlinolékařské péči

Poslední projednávané tisky EU

K 037/11
Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy
N 042/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
N 036/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

174/11
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

403/07
Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR
688/07
Novela z. - antidiskriminační zákon
861/07
Novela z. o pohonných hmotách