Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
289/09
Zákon o zaměstnanosti
284/09
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
286/09
Zákon o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

227/09
Petice žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR
303/09
Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh
296/09
Zákon o svobodném přístupu k informacím - senátní návrh
282/09
Trestní řád
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
307/09
Návrhy na státní vyznamenání
283/09
Autorský zákon

Poslední projednávané tisky EU

K 127/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 - posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii
K 126/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci
J 138/09
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

253/09
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrh
269/09
Výroční zpráva NKÚ 2013
270/09
Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí
271/09
Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
277/09
Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států
280/09
Smlouva o obchodu se zbraněmi
281/09
Dohoda ČR Bahamy - daňové záležitosti
294/09
Zákon o volbách - senátní návrh
306/09
Zpráva o vývoji EU 2013
310/09
Závěry z jednání ER 26.-27.6.2014
311/09
Zákon o kybernetické bezpečnosti
312/09
Zákon o silničním provozu
313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
314/09
Zákon o urychlení výstavby infrastruktury
315/09
Zákon o dráhách
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
317/09
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
318/09
Zákon o důchodovém pojištění
319/09
Zákon o ochraně přírody a krajiny
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
322/09
Zákon o zemědělství

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 111/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES
N 128/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.