Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
2/11
Občanský zákoník
30/11
Insolvenční zákon

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

15/11
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017
16/11
Zákon o elektronické evidenci tržeb - senátní návrh
9/11
Zákon o DPH
5/11
Zákon o léčivech
4/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
3/11
Zákon o obchodních korporacích
6/11
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů

Poslední projednávané tisky EU

N 115/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)
K 097/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová agenda pro dovednosti pro Evropu Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti
N 102/10
Návrh nař. EP a Rady o snižování emisí skl. plynů ČS v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské doh. a o změně nař. EP a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skl. plynů

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

3/11
Zákon o obchodních korporacích
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
18/11
Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
24/11
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
25/11
Zákon o ochraně přírody a krajiny
26/11
Zákon o ochraně přírody a krajiny
27/11
Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
29/11
Trestní zákoník
30/11
Insolvenční zákon
31/11
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
32/11
Zákon o obětech trestných činů
33/11
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
34/11
Trestní zákoník
35/11
Plemenářský zákon
36/11
Zákon o hnojivech
37/11
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců
39/11
Závěry ze zasedání ER ze dne 15. - 16. prosince 2016
40/11
Návrhy na členy Etické komise
305/10
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2015
336/10
Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 125/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání
K 003/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

501/07
Novela z. o ochraně přírody a krajiny
739/07
Novela z. o ochraně přírody a krajiny
868/07
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní