Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
304/11
Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

271/11
Fiskální pakt
249/11
Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
300/11
Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
294/11
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
293/11
Státní záruka ČR na zajištění zápůjčky ČNB pro MMF
290/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění - související zákony
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Poslední projednávané tisky EU

J 130/11
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
N 128/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
N 117/11
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
239/11
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
242/11
Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
245/11
Zákon o volbách do PČR
246/11
Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
247/11
Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
264/11
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
272/11
Smlouva ČR - Bělorusko o důchodovém zabezpečení
274/11
Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci
288/11
Zákon o ochraně ovzduší
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
291/11
Zákoník práce
295/11
Zákon o Ústavním soudu
296/11
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
297/11
Zákon o daních z příjmů
301/11
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
303/11
Zákon o vysokých školách
305/11
Školský zákon
306/11
Zákon o důchodovém pojištění
312/11
Zákon o státním občanství České republiky
226/11
Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
227/11
Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
262/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
277/11
Úmluva o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003
278/11
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017
279/11
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017
281/11
Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
282/11
Dohoda ČR a Království Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
284/11
Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví
302/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
308/11
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
313/11
Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 116/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
J 119/11
Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
N 120/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
N 122/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
N 124/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
K 127/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
N 123/11
Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
N 129/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
N 131/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.