Zařazené neprojednané tisky EU

ObdobíSchůzeZahájeníČíslo tiskuNázev
11 16 18.07.2018 N 116/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
11 16 18.07.2018 J 119/11 Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
11 16 18.07.2018 N 120/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
11 16 18.07.2018 N 122/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
11 16 18.07.2018 N 124/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
11 16 18.07.2018 K 127/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
11 17 15.08.2018 N 123/11 Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
11 17 15.08.2018 N 129/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
11 17 15.08.2018 N 131/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb