Calendar of events

January 2015
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Next plenary session

List of the plenary sessions (CZ)

5th Plenary Session

Publikováno

Senátoři projednali v průběhu 5. schůze celkem 11 bodů. Z tohoto počtu bodů bylo 5 zákonů, kterým tentokrát senátoři věnovali mimořádnou pozornost, neboť se jednalo o zákony, se kterými přišel do styku během svého profesního života snad každý senátor.
Dopolední jednání zahájili senátoři projednáním a schválením mezinárodní smlouvy Akta Světové poštovní unie. Následně se zabývali novelou zákona o zadávání veřejných zakázek – projednán í této novely věnovali téměř celé dopolední jednání a výsledkem této rozsáhlé diskuze bylo schválení řady pozměňovacích návrhů. V samotném závěru pak senátoři vyzvali vládu, aby vyvinula mimořádné úsilí k vyřešení případu Michalákových a poskytla jim diplomatickou a právní pomoc.
Odpolední jednání zahájil svým blokem ministr životního prostředí. K oběma zákonům, které v Senátu předkládal, přijali senátoři pozměňovací návrhy (jednalo se o zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu). Senátoři dále vzali na vědomí informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 18. - 19. prosince 2014, schválili novelu Jednacího řádu Senátu, přijali doporučení vládě k Zprávě o vztazích EK s vnitrostátními parlamenty a Zprávě o subsidiaritě a proporcionalitě a dali souhlas k ratifikaci dvou mezinárodních smluv (Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání a Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění).
V samotném závěru 5. schůze pak schválili návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy.

4th Plenary Session

Publikováno

Na 4. schůzi Senátu čekalo na senátory celkem jedenáct jednacích bodů. Dopoledne bylo celé vyhrazeno pro body ministra financí. Ten měl v Senátu padesáti procentní úspěšnost, když tři jeho návrhy zákonů senátoři schválili (zákon o cenách, zákon o působnosti orgánů Celní správy, a zákon, který mění další zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy). Naproti tomu k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonu rozpočtová pravidla a zákonu o dani z nemovitých věcí přijali senátoři pozměňovací návrhy a Poslanecká sněmovna se jimi bude zabývat na své lednové schůzi.

Prvním bodem odpoledního jednání bylo projednání novely mediálně známého zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, u kterého senátoři využili institutu nezabývat se. Následně přijali doporučení Výboru pro Evropské záležitosti ke změnám rámcových pozic ke směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady a ke směrnici, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Potá schválili novelu mysliveckého zákona a novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

V posledním bodě jednání pak senátoři vzali zpět senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 287.

3rd Plenary Session

Publikováno

Na své 3. schůzi projednali senátoři celkem pět návrhů zákonů. Tři z nich byla schváleny (jednalo se o novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, novelu zákona o spotřebních daních a o zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní), k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a k novele zákona o dani z přidané hodnoty však přijali pozměňovací návrhy. Protože je nezbytné, aby platili od 1. ledna 2015, bude je muset do konce roku ještě jednou projednat Poslanecká sněmovna a podepsat prezident republiky.

Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv. Jedná se o Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou, Mezinárodní úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, Dohodu mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů, Dohodu mezi ČR a Monakem o výměně informací v daňových záležitostech, Dohodu o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí a o Dohodu mezi vládou ČR Hongkongem o leteckých službách.

Dále senátoři nevydali k trestnímu stíhání senátora Milana Pešáka, schválili Pravidla hospodaření senátorských klubů pro příští rok, vzali na vědomí informaci vlády o jednání Evropské Rady, která se bude konat ve dnech 18. – 19. prosince a senátorku Zdeňku Hamousovou zvolili novou členkou Organizačního výboru.

Events for the public

List of prints (CZ)

Most frequently downloaded Senate prints

Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
380/09
Zákon o DPH
17/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
20/10
Zákoník práce - senátní návrh