Výroční zpráva o podávání informací za rok 2000

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracovaná samostatným oddělením pro styk s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2000

Vyřízení dotazů, opírajících se o uvedený zákon, většinou vyžadovaly poskytnutí informací ekonomické povahy a jejich smyslem zřejmě byla kontrola hospodaření Senátu s rozpočtovými prostředky. Několik z dotazů bylo zaměřeno na zjištění výdajů investiční povahy, zatímco většina se týkala nákladů spojených s plněním úkolů při běžné činnosti Senátu PČR. Dotazy byly podávány osobně, písemně nebo telefonicky, přičemž samostatné oddělení pro styk s veřejností podávalo vyžadované informace na základě podkladů připravených převážně ekonomickým odborem Kanceláře Senátu.

S žádostí, čj. 4366/2000, se tazatel obrátil na tiskovou tajemnici Kanceláře Senátu s dotazem, jaké výdaje byly spojeny s rekonstrukcí Valdštejnského paláce, a které dodavatelské firmy tuto rekonstrukci prováděly. Podklady pro tuto informaci připravila vedoucí odd. investiční výstavby, která se pak zúčastnila v kanceláři samostatného oddělení pro styk s veřejností osobního jednání, při němž byly tyto informace tazateli k jeho plnému uspokojení vysvětleny a přitom i písemně doloženy.

Podobný dotaz s výslovným odkazem na výše uvedený zákon podal písemně tazatel, čj. 16898/1999, přičemž za obchodní společnost, jejímž je účastníkem, požadoval zaslání informací o plánovaných investičních akcích v roce 2000, a projevil zájem o zadání zakázek na investiční stavební práce v oblasti ústředního vytápění a vnitřních instalací. Na základě sdělení ekonomického odboru získal informaci, že v roce 2000 Senát PČR neplánuje zahájení žádné stavební akce v oblasti, o kterou projevil zájem.

Písemně byl vyřízen nepříliš přesný elektronický dotaz posluchače právnické fakulty UK, čj. 3047/2000, vyžadujícího informace o ročním rozpočtu Senátu PČR a nákladech na jeho provoz včetně platů senátorů. Odpověď byla opět sestavena z podkladů získaných od ředitelky ekonomického odboru, přičemž v ní byly rozlišeny výdaje běžné, tedy provozní včetně platů senátorů, a výdaje kapitálové. Tazatel byl zřejmě uspokojen, neboť si žádné doplnění této odpovědi nevyžádal.

Stručný, ale obsahově náročný dotaz zaslal Kanceláři Senátu tazatel z Čáslavi, čj. 9825/2000. Rozdělil jej do čtyř bodů:

  1. Celkové příjmy a výdaje Senátu PČR za rok 1999
  2. Průměrný plat senátora a veškeré výdaje s tím spojené
  3. Pracovní práva a povinnosti senátorů a pracovní vytíženost senátora, tzn výhody a pracovní vytíženost senátora
  4. Celkový počet senátorů, jejich jména a stranická příslušnost

Ekonomická část dotazu byla zodpovězena na základě podrobných údajů poskytnutých ředitelkou ekonomického odboru Kanceláře Senátu s odkazem na příslušné právní předpisy, které ekonomické zajištění Senátu PČR a senátorů upravují - zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů. Postavení senátorů z hlediska jejich práv, povinností a pracovní vytíženosti bylo vysvětleno zejména s ohledem na podrobnou úpravu tohoto postavení zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, který byl k odpovědi přiložen, s upozorněním na činnost senátorů také v jejich volebních obvodech. Dalšími přílohami odpovědi byly zákon č. 236/1995 Sb., Ústava ČR, jednací řád Senátu a seznam senátorů s uvedením jejich stranické příslušnosti.

Elektronický dotaz tazatele z Holešova, čj. 2146/2000, se zajímal o rozpočet Senátu na rok 1999. Požadované údaje mu byly stejnou cestou sděleny podle ukazatelů rozpočtové kapitoly Senátu PČR včetně obsahu vládního návrhu rozpočtu téže kapitoly na rok 2000 s upozorněním, že návrh nebyl ještě schválen.

Dotaz tazatele z Prahy 4, čj. 283/2000, vyžadoval sdělení, jak v roce 1999 senátoři využívali možnost náhrad za odborné a administrativní práce a kolik platili svým asistentům z rozpočtových prostředků. Podle údajů ekonomického odboru bylo tazateli sděleno, že z limitu 22 200,- Kč stanoveného pro jednoho senátora k zajištění služeb asistentů ve volebním obvodu bylo v průměru čerpáno 20 602,- Kč měsíčně, dále že nebyl zcela vyčerpán ani měsíční limit prokázaných výdajů na odborné a administrativní práce a služby ve výši 9 850,- Kč pro každého senátora.

Z podkladů vedoucí samostatného oddělení personálního byla sestavena odpověď na dotaz Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, čj. 2474/2000, na počet zaměstnanců Kanceláře Senátu se ZPS a ZPS s TZP. Z celkového počtu 195 zaměstnanců nebyl žádný pracovník se změněnou pracovní schopností.

Tazatel z Brna, čj. 12455/2000, si elektronickou cestou vyžádal informaci o tom, jaké složky a jakou výši má plat senátora a předsedy Senátu PČR, a zda může senátor podnikat současně jako živnostník. K prvnímu dotazu byly sděleny výše platů senátorů a předsedy Senátu PČR, k dalšímu dotazu mu byly uvedeny práva a povinnosti senátorů a i určitá omezení, které jsou v souvislosti s tímto dotazem upraveny příslušnými zákony.

Zbývající dva dotazy se týkaly zahraničních služebních cest.

Tazatel z Prahy 5, čj. 1510/2000, požádal jen obecně o přehlednou informaci o těchto cestách a byl upozorněn, že si tyto informace může sám vyhledat v časopise Senát, kde přehled o zahraničních návštěvách a zahraničních služebních cestách senátorů čtvrtletně vychází. Současně mu byl tento přehled za dobu od zahájení činnosti Senátu PČR do konce roku 1999 zaslán. Byla v něm uvedena data cest, důvody jejich konání a jména účastníků.

Tazatel z Tábora, čj. 300/2000, požadoval vysvětlení a některé podrobnosti o cestě senátní delegace do Austrálie. Vyčerpávající odpověď na všechny položené otázky připravil vedoucí této delegace - předseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, senátor ing. Karel Burda.

Vzhledem k požadovanému obsahu výroční zprávy podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., doplňují se výše uvedené údaje o tyto další body:

  1. počet podaných žádostí o informace: 10
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 žádné rozhodnutí o nevyhovění žádosti podle § 15 zákona nebylo vydáno, žádné odvolání proto ani nepřicházelo v úvahu
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: žádný rozsudek nebyl vydán
  4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: žádné takové řízení nebylo vedeno
  5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nebyly zaznamenány.
Pořadové číslo Datum doručení Číslo jednací Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/00 23. 12. 1999 (dopis) 16898/1999 plánované investiční akce v roce 2000 v oblasti ústředního vytápění, vzduchotechniky, vnitřního rozvodu vody a plynu, elektroinstalací systémů měření a regulace Ne Uzavřeno. 20. 12. 1999 vyjádření správního odboru, 7. 1. 2000 vyjádření ekonomického odboru, odpověď pisateli dne 17. 1. 2000 - sam. odd. pro styk s veřejností
2/00 3. 1. 2000 (fax) 283/2000 odměny asistentům senátorů, využití finanční částky senátory na odborné a administrativní práce v roce 1999 Ne Uzavřeno. 10. 1. 2000 vyjádření ekonomického odboru, odpověď pisateli dne 25. 1. 2000 - sam. odd. pro styk s veřejností