Výroční zpráva o podávání informací za rok 2000

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracovaná samostatným oddělením pro styk s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2000

Vyřízení dotazů, opírajících se o uvedený zákon, většinou vyžadovaly poskytnutí informací ekonomické povahy a jejich smyslem zřejmě byla kontrola hospodaření Senátu s rozpočtovými prostředky. Několik z dotazů bylo zaměřeno na zjištění výdajů investiční povahy, zatímco většina se týkala nákladů spojených s plněním úkolů při běžné činnosti Senátu PČR. Dotazy byly podávány osobně, písemně nebo telefonicky, přičemž samostatné oddělení pro styk s veřejností podávalo vyžadované informace na základě podkladů připravených převážně ekonomickým odborem Kanceláře Senátu.

S žádostí, čj. 4366/2000, se tazatel obrátil na tiskovou tajemnici Kanceláře Senátu s dotazem, jaké výdaje byly spojeny s rekonstrukcí Valdštejnského paláce, a které dodavatelské firmy tuto rekonstrukci prováděly. Podklady pro tuto informaci připravila vedoucí odd. investiční výstavby, která se pak zúčastnila v kanceláři samostatného oddělení pro styk s veřejností osobního jednání, při němž byly tyto informace tazateli k jeho plnému uspokojení vysvětleny a přitom i písemně doloženy.

Podobný dotaz s výslovným odkazem na výše uvedený zákon podal písemně tazatel, čj. 16898/1999, přičemž za obchodní společnost, jejímž je účastníkem, požadoval zaslání informací o pl