Elektronická podatelna

Elektronická podatelna ČR-Kanceláře Senátu je provozována v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Její činnost je založena na zákonem požadovaném použití uznávaného elektronického podpisu v souladu se zákonem o elektronickém podpisu. Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv s uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou značkou a ostatních podání doručených formou elektronické pošty včetně příloh nebo doručených osobně na technických nosičích adresovaných ČR - Kanceláři Senátu ve smyslu §19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Doručování do elektronické podatelny

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty
Identifikátor datové schránky
44iaeqj
Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat
ČR-Kancelář Senátu
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01  Praha 1
Úřední hodiny podatelny
Den čas čas čas čas
Po - Čt 7:30 - 9:00 10:00 - 12:00 12:30 - 14:00 14:30 – 16:30
7:30 - 9:00 10:00 - 12:00 12:30 - 14:00 14:30 – 15:15
Uznávaná elektronická značka úřadu
Sériové číslo Jméno/Název(CN ) Platnost od: Platnost do
00a44188(10764680) Česká republika - Kancelář Senátu 2012.10.12 8:19:04 2013.10.12 8:19:04

Pravidla potvrzení doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.
Součástí zprávy o potvrzení je:

 • uznávaná elektronická značka úřadu ČR-Kanceláře Senátu,
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena,
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Podatelna ČR-Kanceláře Senátu zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den po doručení.

Formáty přijímaných souborů

 • formáty DOC a DOCX (Microsoft Word),
 • formáty XLS a XLSX (Microsoft Excel,)
 • formát PDF (Adobe Acrobat),
 • formát RTF (textového standardu RTF),
 • formát TXT (prostý text ISO 8859 – 2, Windows – 1250),
 • formát HTM, HTML,
 • Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG a PNG.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660,
 • DVD se souborovým systémem UDF,
 • Flash Memory Drive se souborovým systémem FAT32 a NTFS.

Maximální velikost elektronické datové zprávy: do maximálně 10 MB.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nebude zpracována.

Postup v případě dodání dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něho určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, bude odesílatele vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, nebude dokument zpracován.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu nebo , případně na adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě.


- tato adresa slouží pouze pro řešení problémů týkajících se této webové prezentace. Případně pro náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek.