Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1125
VEU
- 241
Informace Ministerstva vnitra o reformě evropského azylového systému (tzv. Dublin IV)
10.07.2018usnesení141kB náhled originál
1125
VEU
N 129/11/02240
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
10.07.2018usnesení226kB podklad originál
1125
VEU
- 242
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
10.07.2018usnesení140kB náhled originál
1125
VEU
N 132/11/02239
Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další
10.07.2018usnesení242kB podklad originál
1125
VEU
- 235
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
10.07.2018usnesení146kB náhled originál
1125
VEU
N 131/11/02238
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
10.07.2018usnesení215kB podklad originál
1125
VEU
N 141/11/02237
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
10.07.2018usnesení213kB podklad originál
1125
VEU
307/1236
Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června
10.07.2018usnesení289kB podklad originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fonde
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
1124
VEU
- 218
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
20.06.2018usnesení206kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [357]
Strana   1 [18]