Parametry vyhledávání

Nalezeno 58 tisků.
1  2  3 
Číslo tiskuNázev
N 92Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
N 115Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)
N 102Návrh nař. EP a Rady o snižování emisí skl. plynů ČS v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské doh. a o změně nař. EP a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skl. plynů
N 100Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
K 97Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová agenda pro dovednosti pro Evropu Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti
K 79Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv
K 3Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
K 2Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
K 125Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání
K 109Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
9Zákon o DPH
8Zákon o účetnictví
7Zákon o stavebním spoření
6Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů
5Zákon o léčivech
41Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)
40Návrhy na členy Etické komise
4Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
39Závěry ze zasedání ER ze dne 15. - 16. prosince 2016
37Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

1  2  3