Parametry vyhledávání

Nalezeno 562 tisků.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
Číslo tiskuNázev
N 97Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
N 89Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020)
N 88Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006
N 86Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje
N 84Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES
N 81Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis
N 73Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
N 72Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
N 71Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
N 69Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES
N 6Návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem
N 59Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu
N 55Návrh změn statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k tomuto statutu
N 53Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
N 41Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
N 35Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
N 22Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
N 176Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
N 175Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
N 167Návrh směrnice EP a Rady, kterou se zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů úvěr. inst. a invest. spol. a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, 2001/24/ES, 2002/47/ES,2004/25/ES,2005/56/ES,2007/36/ES a 2011/35/ES a nař. EU č.1093/2010

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29