Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 24 - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 25 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 26 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 27 - Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • 28 - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • 29 - Trestní zákoník
 • 30 - Insolvenční zákon
 • 31 - Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
 • 32 - Zákon o obětech trestných činů
 • 33 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • 34 - Trestní zákoník
 • 35 - Plemenářský zákon
 • 36 - Zákon o hnojivech
 • 37 - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

jiný

 • 18 - Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • 39 - Závěry ze zasedání ER ze dne 15. - 16. prosince 2016
 • 40 - Návrhy na členy Etické komise
 • 41 - Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)
 • 305 - Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2015
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
18

Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 
  4. schůze č.74  - volí
  č.74  - volí
  Podán:
  24

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  24/1 VHZD 24/2 VUZP Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 4. schůze č.81  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 63/2017 Sb. státní poznávací značka, technická kontrola, seznam, pojištění zákonné odpovědnosti, silniční doprava, pozemní doprava, motorové vozidlo
  25

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  25/1 VUZP 25/2 VHZD 25/3 UPV Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) Jaroslav Větrovský (UPV) 4. schůze č.75  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2017 Sb. národní park, ochrana životního prostředí, přírodní rezervace, chráněné území
  26

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  26/1 VUZP 26/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 4. schůze č.82  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: náhrada škody, veřejné vlastnictví, ochrana životního prostředí, ochrana krajiny, půda ve vlastnictví státu, chráněné území
  27

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

  27/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 4. schůze č.83  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2017 Sb. ozón, národní implementace práva Společenství, znečišťující příměsi v atmosféře, znečišťování atmosféry, změna klimatu, skleníkový plyn, látky znečišťující stratosféru
  28

  Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  28/1 VZSP 28/2 VUZP 28/3 UPV Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) Ivo Valenta (VUZP) Jiří Burian (UPV) 4. schůze č.80  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 65/2017 Sb. alkohol, alkoholismus, hromadné stravování, zdravotní politika, zdraví veřejnosti, omamná látka, tabák, kouření, drogová závislost, povolení k prodeji, psychotropní látka
  29

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  29/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.86  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2017 Sb. vězeňské instituce, vězeňské právo, vězeňský režim, trestní zákoník, výkon trestu
  30

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  30/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Jiří Burian (UPV) 4. schůze č.87  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 64/2017 Sb. zadluženost, výkon rozhodnutí, státní statek, konkurz, vyrovnání s věřiteli, solventnost, dluh
  31

  Návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

  31/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.89  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2017 Sb. odškodnění, trestní sankce, zákonem chráněná práva, pomoc obětem trestné činnosti
  32

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

  32/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.90  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2017 Sb. zpřístupňování informací, náhrada škody, trestný čin, oběť, pomoc obětem trestné činnosti
  33

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  33/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.91  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2017 Sb. trestní řízení, ochrana komunikací, právní spolupráce, advokát, spolupráce v oblasti justice, osobní údaje, Česká republika
  34

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  34/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.88  - schvaluje návrh zákona
  55/2017
  Podán: Lhůta pro Senát: národní implementace práva Společenství, trestná činnost, trestní zákoník, organizovaný zločin, implementující opatření státu
  35

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  35/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 4. schůze č.77  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2017 Sb. správní kontrola, hospodářské zvíře, rostlinná výroba, rozmnožování rostlin, genetické inženýrství, skot, genetika, hospodářská zvířata
  36

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

  36/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 4. schůze č.84  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2017 Sb. pomoc do zahraničí, hnojiva, organická hnojiva, přibližování legislativy, označení výrobku
  37

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  37/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) 4. schůze č.85  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2017 Sb. lesní legislativa, les, pěstování stromů, rozmnožování rostlin, ochrana lesa
  39

  Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo dne 15. prosince 2016

  39/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   (VEU) 4. schůze č.68  - bere na vědomí
   Podán:
   40

   Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

    
    4. schůze č.78  - volí
    Podán:
    41

    Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)

     
     4. schůze č.73  - volí
     Podán:
     305

     Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015

     305/1 VHZD Miroslav Singer; Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
      Jaromír Strnad (VHZD) 4. schůze č.76  - bere na vědomí
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 079/10
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

      (7276/16)
      COM (2016) 127

      Česká verze
      doručena dne 18.3.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Šárka Jelínková

      11.1.2017
      č. 25 K 079/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vládyVZSP
      • Usnesení přijato
      • 11.1.2017

       
      4. schůze
      č. 70 - závěrečné usnesení přijato
      18.1.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 125/10
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

      (13668/16)
      COM (2016) 710

      Česká verze
      doručena dne 26.10.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      13.12.2016
      č. 15 K 125/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 4. schůze
      č. 69 - závěrečné usnesení přijato
      18.1.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      Projednávání v PSP

      Jan Grinc
      K 002/11
      Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017

      (14357/16)
      COM (2016) 725

      Česká verze
      doručena dne 18.11.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Vladimír Plaček

      11.1.2017
      č. 23 K 002/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 4. schůze
      č. 71 - závěrečné usnesení přijato
      18.1.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (26.04.2017)
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      K 003/11
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016

      (14302/16)
      COM (2016) 715

      Česká verze
      doručena dne 10.11.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      13.12.2016
      č. 17 K 003/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zahraničních věcí 4. schůze
      č. 72 - závěrečné usnesení přijato
      18.1.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (30.03.2017)
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík