Organizační výbor Senátu v roce 2000

Výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu. Zejména připravuje schůze Senátu a navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad, přikazuje návrhy zákonů k projednání výborům Senátu, schvaluje plán zahraničních styků delegací Senátu, jeho orgánů a senátorů a navrhuje Senátu pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok. V loňském roce Organizační výbor přijal na 29 schůzích 216 usnesení.

V roce 1999 Organizační výbor zřídil dva podvýbory, a to Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání a Podvýbor Organizačního výboru pro přípravu návrhu zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu a jejich orgánů mezi sebou a navenek (dále jen „Podvýbor pro přípravu návrhu zákona o styku obou komor“), jež oba pokračovaly ve své činnosti také v tomto roce.

Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání se v roce 2000 sešel čtyřikrát a přijal 2 usnesení, přičemž předložil 17 návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, které byly předloženy Senátu k projednání.

Podvýbor pro přípravu návrhu zákona o styku obou komor si vzal za svůj úkol projednat návrh zákona, jehož účelem je upravit vzájemné vztahy obou komor Parlamentu mezi sebou i navenek zejména vůči jiným ústavním institucím a předejít tak možným konfliktům, které by mohly při vzájemných stycích vznikat. V roce 2000 se sešel jedenkrát a na toto jednání navazovaly 2 společné schůze podvýboru Senátu a ekvivalentního podvýboru Poslanecké sněmovny PČR. Vyvrcholením práce tohoto podvýboru bylo předložení návrhu zákona předsedovi Poslanecké sněmovny k projednávání.