Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí 2. funkční období 1999-2000

Během 2. funkčního období uskutečnila Stálá komise 18. schůzí spolu se 4 zahraničními cestami. Na těchto cestách Stálá komise průběžně mapuje stav krajanské komunity v dané oblasti a společně se zahraničním odborem připravuje setkání s partnerskými skupinami, kde konzultuje své kroky a čerpá z jejich někdy delší zkušenosti s krajanskou komunitou. V tomto roce se jednalo o tyto země: Chorvatsko, Švýcarsko, Velká Británie a Austrálie.

Politicky významnou i emocionálně působivou událostí se pro zahraniční Čechy a krajany v poslední době stala Konference zahraničních Čechů , která se konala pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla ve dnech 1.-5. října 2000. Organizoval ji Mezinárodní koordinační výbor Univerzity Karlovy pro zahraniční Čechy spolu se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Zúčastnili se jí přední ústavní a veřejní činitelé a přes 300 zahraničních Čechů a krajanů z třiadvaceti zemí. Poměrně vysoký počet účastníků byl určitou známkou toho, že zájem krajanské veřejnosti o pěstování plodných vztahů s Českou republikou se nejen nesnižuje, ale naopak vzrůstá.

Klíčovou součástí celkového programu byla pracovní Konference představitelů a pracovníků českých spolků a organizací v zahraničí , která se uskutečnila ve čtyřech odborných sekcích - a) legislativní, politické a ekonomické, b) sociální, c) kulturní a d) školské - ve dnech 3.-5. října 2000 na Právnické fakultě UK. Diskuse na konferenci byla plodná, podnětná a samozřejmě zčásti i kontroversní. Nechyběly v ní hlasy, které ve srovnání s rokem 1998 již konkrétněji reagovaly také na dosavadní tříletou činnost Stálé komise pro krajany. Tím víc je potěšitelné, že tyto hlasy vyzněly bez výjimky velmi pozitivně. Především ocenily, že Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí jak doma, tak v zahraničí výrazně přispěla k lepšímu porozumění a rozvoji spolupráce mezi zahraničními Čechy a krajany a Českou republikou.

*

K významným počinům Stálé komise pro krajany patřila její aktivní účast na akcích v rámci Týdne zahraničních Čechů ve dnech 28.6. - 4.7.1998 v Praze a zvláště její podíl na obsahové přípravě konference Přítomnost a budoucnost českých komunit v zahraničí konané pod záštitou a s podporou vedení Senátu dne 3.7.1998 v senátních prostorách. Kromě předních představitelů politického a veřejného života České republiky se tohoto setkání zúčastnilo 185 zástupců českých komunit v zahraničí. Nové poznatky, informace, požadavky a podněty, které komise na této konferenci získala ve všech oblastech vztahů a spolupráce, počínaje problematikou občansko-právní, politickou, kulturní a konče hospodářsko-obchodní, se staly základním východiskem pro upřesnění priorit činnosti komise, katalogizaci problémů a jejich řešení.

Stálá komise Senátu pro krajany jako celek se snažila o to, aby rozšířila a zintensivnila pozornost představitelů vlády a parlamentu k současnému postavení a úloze zahraničních Čechů a problémům, které mezi nimi a Českou republikou existovaly a které v té či oné míře i nadále zůstávají otevřené. Její legislativní aktivity se v první řadě zaměřily na řešení občansko-právních otázek. Komise se podílela na přípravě návrhu zákona č. 194/1999 Sb., jímž byl novelizován zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky především tím, že do něj byly zapracovány její pozměňovací a doplňující návrhy. V rámci legislativního procesu přípravy zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů dosáhla toho, aby projednání předlohy tohoto zákona v Legislativní radě bylo urychleno a aby do návrhu byla vtělena preambule, kterou formulovala.

V současné době je hlavní náplní činnosti Stálé komise Senátu pro krajany legislativní iniciativa, která směřuje k řešení občansko-právního postavení krajanů, kteří nemají české státní občanství. K této problematice dala komise vypracovat návrh Věcného záměru zákona o krajanech, kteří nejsou občany České republiky . K návrhu probíhá nyní diskuse. Připomínky z českých komunit v zahraničí a zejména zmíněná pracovní konference ukázaly, že má plnou podporu zahraničních Čechů a krajanů. Ministerstva, která návrh obdržela k posouzení, zatím o vypracování takového zákona neuvažují. Stálá komise Senátu pro krajany s podporou Podvýboru Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny pro styky s krajany se proto rozhodla vyvinout vlastní legislativní iniciativu. Rovněž zvažuje možnosti novelizace předpisů souvisejících s občansko-právním postavením zahraničních Čechů, zejména na Slovensku.

Součástí aktivit Stálé komise Senátu pro krajany se stalo zprostředkovávání odborných expertiz a konzultací k řadě otázek z občansko-právní, politické, sociální, kulturní i ekonomické oblasti, s nimiž se na komisi obracely nejen krajanské organizace a jednotlivci, ale i instituce domácí. Četnost žádostí o vysvětlení těchto otázek a v neposlední řadě i o pomoc při řešení občanství, restitucí a sociálního postavení se výrazně zvýšila poté, co nové zákony o občanství vstoupily od října 1999 v platnost.

Běžnou činností se stalo zpracovávání a poskytování informačních i analytických materiálů pro potřeby orgánů Senátu, Poslanecké sněmovny, Kanceláře Prezidenta republiky i vládních resortů. Komise by také chtěla reflektovat zkušenosti a poznatky, jichž nabyli senátoři a poslanci z korespondenčních i osobních kontaktů se zahraničními Čechy a krajany, a získat rovněž podněty k užší spolupráci mezi ní a senátními výbory a komisemi.

Komise reagovala na zvýšenou komunikační frekvenci kromě jiného tím, že po předběžných poradách s představiteli zahraničních Čechů a krajanů přistoupila k vytváření nového institucionálního rámce pro rozvoj celkových vztahů a spolupráce, k čemuž vzešel podnět už na konferenci Přítomnost a budoucnost českých komunit v zahraničí . Výsledkem bylo postupné ustavování konzultativní rady při Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Rada má dnes 31 členů, kteří reprezentují zahraniční Čechy a krajany z téměř celého světa. Jejím posláním je na jedné straně napomáhat vytvářet dělnější prostředí pro řešení návrhů, podnětů i kritických připomínek ze strany krajanských komunit vůči České republice a na straně druhé poskytovat Stálé komisi Senátu pro krajany a s ní spolupracujícímu Podvýboru Poslanecké sněmovny pro krajanské styky cenný zdroj poznatků o krajanské problematice. Dotváření a rozvoj nového organizačního systému klade zvýšené nároky jak na obsahovou, tak organizační činnost komise a jejího sekretariátu.

Celkový nárůst objemu aktivit i specifických úkolů motivoval Stálou komisi Senátu pro krajany v polovině roku 1999 k vypracování nového návrhu komplexní koncepce činnosti . Návrh pod názvem Agenda 2000 rozvíjí dosavadní pracovní program a vychází z dosažených zkušeností na poli spolupráce se zahraničními Čechy a krajany.

Koncem roku 2000 zpracovala Stálá komise Senátu pro krajany společně s Mezinárodním koordinačním výborem UK dokument, který v devíti rezolucích schválených v pracovních sekcích Konference zahraničních Čechů obohacuje Agendu 2000 . Návrhy a podněty, které jsou v těchto rezolucích obsažené, byly vtěleny do návrhu Hlavní směry činnosti a úkoly pro 3. funkční období 2001-2002 . Tyto úkoly se současně stávají konkrétním podkladem a východiskem k jednání s vedoucími představiteli ministerských resortů o tom, jak realizovat nové návrhy, podněty a připomínky k rozvoji vztahů a spolupráce v oblasti politické, legislativní, ekonomické, sociální, školské a kulturní mezi zahraničními Čechy a Českou republikou.