Činnost Ústavně-právního výboru Senátu PČR v r. 2000

Hlavní náplní práce Ústavně-právního výboru Senátu je posuzovat projednávané návrhy zákonů z hlediska jejich souladu s Ústavou ČR a dalšími právními předpisy českého právního řádu. Významnou prioritou práce výboru je projednávání návrhů zákonů také z hlediska jejich souladnosti s právem Evropské unie. Znamená to, že výbor se zabývá všemi návrhy na změnu Ústavy ČR, dále projednává většinu návrhů zákonů z oblasti občanského, obchodního a trestního práva a všechny kodifikace. Dále výbor projednává všechny ty návrhy právních předpisů, které výrazným způsobem zasahují do povinností občanů. Projednává také mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Z tohoto důvodu patří Ústavně-právní výbor (spolu s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu) k výborům Senátu, které projednávají největší počet předloh. Ve druhém funkčním období, které probíhalo od listopadu 1998 do listopadu 2000 se výbor sešel na 64 schůzích, na kterých přijal celkem 264 usnesení z nichž většina obsahovala doporučení pro Senát, jakým způsobem naložit s projednávaným návrhem zákona. V roce 2000 se výbor sešel na 33 schůzích a přijal 133 usnesení.

V lednu roku 2000 projednával ÚPV žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu ČR se jmenováním soudce Ústavního soudu a doporučil Senátu vyslovit souhlas se jmenováním doc. JUDR. Jiřího Malenovského, CSc., soudcem Ústavního soudu ČR.

V lednu 2000 se výbor zabýval také procedurálními a personálními otázkami souvisejícími s volbou veřejného ochránce práv Parlamentu ČR a přijal v této věci dvě doporučující usnesení pro Senát. Dále se výbor zabýval pravidly pro jednání Senátu ve věci volby osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výbor věnuje velkou pozornost otázkám souvisejícím s reformou soudnictví v České republice. V květnu roku 2000 uspořádal ve spolupráci se Soudcovskou unií ČR konferenci na téma „Soudnictví ve světle evropské integrace-třetí pilíř maastrichtských dohod“. Tohoto semináře se zúčastnili kromě senátorů a poslanců a dalších předních představitelů české politiky také zástupci akademické obce a čeští a zahraniční soudci. (Záznam z tohoto jednání je přílohou této zprávy).

Dále výbor převzal záštitu nad uspořádáním odborného semináře k reformě soudnictví před vstupem ČR do Evropské unie. Tato akce se uskutečnila dne 23.5. 2000. S úvodními referáty zde vystoupili místopředseda vlády pro legislativu JUDr. Pavel Rychetský, tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Otakar Motejl, velvyslanec a vedoucí Delegace evropské komise v Praze.

V říjnu 2000 se výbor zabýval projednáním návrhů jednotlivých variant připravované reformy správního soudnictví. Práce na návrhem koncepce správního soudnictví budou pokračovat i v roce 2001.

I v roce 2000 byla věnována velká pozornost reformě veřejné správy. Podvýbor ÚPV pro právní rámec reformy veřejné správy uspořádal dne 28.3. 2000 seminář na téma „Záruky úspěšnosti reformy veřejné správy“.

V březnu 2000 uspořádal ÚPV v jednacím sále Senátu závěrečné kolo celostátní studentské soutěže „Ke kořenům naší ústavnosti“, kterého se zúčastnili se svými odbornými pracemi na téma „Ústava ČR“ studenti středních škol. Finalisté soutěže zde prezentovali výsledky svých odborných prací před senátory Ústavně-právního výboru.

Zahraniční aktivity výboru

ÚPV uskutečnil v tomto období dvě zahraniční cesty. Ve dnech 27.2.2000-3.3.2000 se uskutečnila pracovní cesta delegace výboru do SRN, ve dnech 1.-9.10. 2000 pracovní cesta do USA.

Výbor uskutečnil tato přijetí zahraničních delegací:

  • 2.2.2000 - přijetí pana Piera Luigi Vigna, prokurátora Státního zastupitelství pro boj s mafií Italské republiky
  • 30.3.2000 - přijetí delegace Výboru pro justici, legislativu a lidská práva Sněmovny poradců Parlamentu Marockého království
  • 22.6.2000 - přijetí představitelů Nejvyšší soudcovské rady Italské republiky