Zpráva o činnosti Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR v roce 2000

Výbor pro evropskou integraci (dále jen „VEI“) měl ve 2. funkčním období Senátu, za předsednictví senátorky Jarmily Filipové, 11 členů. Činnost výboru lze rozdělit na několik oblastí:

1. Činnost zákonodárná

Na 19 schůzích (v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) bylo projednáno 43 návrhů zákonů (z nichž VEI svým usnesením doporučil schválit ve znění postoupeném PS PČR 22, vrátit PS PČR s pozměňovacími návrhy 14, nezabývat se 5, zamítnout 1 a v jednom případě nepřijal žádné usnesení) a 9 mezinárodních smluv (ve všech případech byl vysloven souhlas), vše zejména s důrazem na hledisko kompatibility s právem ES. Postupovalo se tak, že nejprve byla zjišťována souvislost s komunitárním právem EU, t.j. zda předmětný předpis je či není součástí komunitárního práva EU. Pokud ano, pak byl porovnán s odpovídajícími předpisy EU. V těchto záležitostech byla významnou pomoc Legislativního odboru Senátu a Parlamentního institutu.

Na zásadě držet se při doporučeních pro plénum Senátu především kompatibility s evropským právem se členové výboru předem dohodli a pokud někdy došlo k vybočení do ryze odborné oblasti, bylo tak učiněno vědomě a na podnět odborně fundovaného člena.

2. Přípravy ČR na vstup do EU

Experti z příslušných ministerstev podali výboru zprávy a následně diskutovali s jeho členy o stavu v jednotlivých kapitolách a na příbuzná témata:

 • zemědělství (ministr J. Fencl, náměstek A. Kalina)
 • volný pohyb zboží (zmocněnec MPO pro EU V. Polák)
 • energetika (vrchní ředitel sekce energetiky MPO J. Konečný)
 • legislativní program Ministerstva životního prostředí (Prof. RNDr. B. Moldan)
 • celkový stav příprav ČR na vstup do EU (ministr J. Kavan)
 • Pravidelná zpráva Evropské komise o stavu příprav ČR na členství v EU v roce 2000 (Ing. P. Kubernát - vrchní ředitel SEI MZV, p. R. Dreyer - 1. rada Delegace EK v ČR, p. J. P. Lacroix - 1. rada velvyslanectví Francouzské republiky, p. I. Karlsson - velvyslanec Švédského království)

3. Styky se zahraničím

Vzhledem k tomu, že integrační proces vyžaduje vedle stále se prohlubující znalosti evropského práva a institucí rovněž spojení s aktuálním děním probíhajícím v EU i kandidátských zemích, byla i v roce 2000 věnována péče navazování kontaktů a rozvíjení spolupráce s odpovídajícími parlamentními výbory v zahraničí:

 • VEI uskutečnil 4 zahraničních cesty tohoto druhu (Slovensko, Slovinsko, Estonsko a Litva, Francie),
 • přijal 11 zahraničních delegací a politiků:
  • delegaci Výboru pro národní hospodářství Senátu Polské republiky,
  • velvyslance Slovinské republiky D. Prelovšeka,
  • místopředsedkyni Seimu Litevské republiky R. Juknevičiene,
  • poslance Bavorského zemského sněmu,
  • delegaci Župní sněmovny Chorvatského státního sněmu,
  • velvyslance R. Cibriana, vedoucího Delegace Evropské komise v ČR,
  • předsedu Hospodářského výboru Senátu Rumunské republiky V. Gavanescu,
  • delegaci Výboru pro mezinárodní vztahy a evropské záležitosti Národní rady Republiky Slovinsko,
  • delegaci Zahraničního výboru Senátu Italské republiky,
  • předsedu zahraničněpolitické komise Rady kantonů Švýcarské konfederace Bruno Fricka,
  • expertní misi Evropské unie,
 • společně se zástupci VEI Poslanecké sněmovny se zástupci účastnili pravidelných setkání: 2 konference předsedů a dalších zástupců VEI členských a kandidátských zemí (COSAC), schůzka předsedů zahraničních, branně-bezpečnostních a integračních výborů ČR, Maďarska, Polska a Slovenska v Bratislavě a Varšavě („V4“),
 • členové výboru se dále jednotlivě zúčastnili následujících akcí konferenčního charakteru:
  • konference „Budoucnost společné evropské zahraniční a bezpečnostní politiky“ v Budapešti (sen. E. Lánský),
  • Setkání předsedů evropských parlamentů s předsedkyní EP N. Fontaineovou v Lublani (sen. J. Moserová),
  • mezinárodní kongres „Hodnocení zločinů komunizmu“ (sen. J. Moserová) ve Vilniusu,
  • „Druhé parlamentní fórum o přidružení k EU“ v Bonnu (sen. V. Malát),
  • „Sedmá mezinárodní konference Estonsko a EU“ v Tallinu (sen. V. Reitinger)

4. Ostatní činnostt

Ve spolupráci s britským velvyslanectvím výbor uspořádal v sídle Senátu seminář na téma: „Postavení horní sněmovny britského parlamentu a vymezení jejích pravomocí vůči pravomocím dolní sněmovny“ za účasti tajemníka Toma Mohana Výboru pro záležitosti Evropské unie Sněmovny lordů britského parlamentu a pana Christophera Kerse, právního poradce téhož výboru. Náplní byla práce britské horní sněmovny a zejména jejího „evropského “ výboru ve vztahu k evropské integraci.

Na pozvání a náklady T. M. C. Asser Institute v Haagu výbor ve spolupráci s Parlamentním Institutem a s využitím programu PHARE uspořádal zájezd do Nizozemí. Zúčastnilo se jej 7 členů. Náplní studijního pobytu byly problémy spojené s evropskou integrací a dále komunitární právo a jeho implementace do právního řádu členských zemí. Vedle toho byly navštíveny zainteresované státní instituce a nizozemský senát.

V listopadu byla činnost výboru v dosavadním složení ukončena v souvislosti s volbami do Senátu a následnými změnami ve složení jeho orgánů.