Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu v roce 2000

V průběhu druhého roku druhého funkčního období Senátu PČR Výbor petiční, pro lidská práva, vědu a vzdělávání nedoznal žádných personálních změn. Desetičlenný výbor řídila předsedkyně senátorka Irena Ondrová spolu se třemi místopředsedy - senátorkou Věrou Vašínkovou, senátory Josefem Kaňou a Václavem Jehličkou.

Předsedkyně: Irena Ondrová
  • oblast živé kultury a vzdělávání
Místopředsedové: Věra Vašínková
  • vyřizování peticí
Václav Jehlička
  • oblast hmotné kultury,
  • Podvýbor pro kulturní dědictví
Josef Kaňa
  • oblast vědy, vysokého školství, lidských práv

Vzhledem k širokému záběru, jak ostatně vyplývá i z názvu výboru, a podle pravidla, že každý nemůže dělat vše, členové se rozhodli ustavit neformální pracovní skupiny, zpravidla o třech členech podle zájmů či zkušeností. V oblasti školství pracovali senátoři - Fr. Vízek, A. Petráš, I. Ondrová, D. Kroupa, v oblasti kultury pak senátoři V. Jehlička, J. Pavlata, I. Ondrová, M. Dvořák a v oblasti lidských práv a peticí senátorka V. Vašínková a senátoři J. Pavlata, J. Kaňa a J. Šenkýř.

V průběhu roku se výbor sešel k 15 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 102 usnesení, šest záznamů o výsledku projednávání zákonů, u nichž výbor nepřijal usnesení a byly zpracovány tři protokoly z veřejných slyšení. Výbor se zabýval 51 senátními tisky, z toho dvanácti mezinárodními smlouvami.

Členové výboru se shodli, mimo činností daných Ústavou ČR, na takových formách práce, které ukáží na pravou podstatu problémů s nimiž se občané či sdružení na Senát PČR obracejí. Veřejná slyšení výboru, semináře, kolokvia a např. výjezdní zasedání slouží jako spolehlivý nástroj ke zjištění pravého stavu věcí, umožní výměnu názorů na co nejširší platformě s využitím stanovisek nezávislých odborníků a postojů zástupců orgánů státní správy.

Výbor převzal záštitu nad seminářem pořádaným Občanským institutem k aktuálnímu tématu k Ústavnímu zákonu o referendu. Seminář se konal dne 25.ledna 2000 v Jednacím sále Senátu. Cílem bylo zahájit veřejnou diskusi nad tímto závažným tématem.

Ožehavé téma Veřejné knihovny v ČR a legislativní zabezpečení jejich činnosti řešilo veřejné slyšení výboru dne 27. ledna 2000. Jednání se zúčastnili čelní reprezentanti oboru pod vedení prezidenta Asociace knihovníků a informačních pracovníků v ČR PhDr. Víta Richtera. Přepis jednání byl uveřejněn na internetové stránce výboru.

Nejvýznamnější a také nejpočetněji navštívený byl VII. seminář „Úmluva o právech dítěte a její naplňování v ČR“, konaný dne 15. února 2000 s mezinárodní účastí a za přítomnosti zástupců ministerstev, nestátních neziskových organizací a vysokých škol. Byly diskutovány dílčí zprávy z oblasti dodržování práv dětí, přičemž mimořádná pozornost byla věnována stěžejnímu tématu, které přednesl tajemník Komise pro práva dítěte OSN. Thomas Hammarberg je mezinárodně uznávaným expertem v oboru lidských práv. Z jeho prací česky vyšla přednáška „Všeobecná práva dítěte“ a studie „Škola pro děti, které mají práva“.Ve svém vystoupení nastínil novou cestu při naplňování dětských práv, kterou prosazuje při přípravě výročního Světového summitu o dětech v září 2001 v OSN. Během deseti let dospěl k dvojímu poučení, že jejich realizace nemůže být pouze jednorázovou akcí a že je bezprostředně vázána na politickou vůli.

Výbor převzal záštitu nad prezentací děl výtvarného sdružení Valašský názor, která proběhla v březnu v Jednacím sále Valdštejnského paláce za hojné účasti valašských rodáků a významných osobností kulturního a hospodářského života ČR.

Dne 24. března výbor uspořádal seminář k výročí 330 let od smrti Jana Amose Komenského s názvem „Jan Amos Komenský a postavení učitele ve společnosti“ za účasti 82 zástupců odborných pedagogických a vědeckých institucí. Nosný referát přednesl PhDr. Jiří Beneš z Filozofického ústavu AV ČR a náš přední komeniolog. Dále vystoupili náměstek ministra školství PaedDr. Jaroslav Soural, děkan PedF UK doc. Dr. Pavel Vašák, DrSc. a další.

Výbor převzal záštitu nad konferencí „Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě“, kterou již po deváté pořádal Klub UNESCO Kroměříž ve dnech 25. - 26.dubna 2000.

Další úspěšnou akcí výboru, nad níž převzal záštitu a organizační zabezpečení bylo uspořádání finále soutěže „Debatní liga 2000“, občanského sdružení, které napomáhá rozvoji duchovních hodnot, vzdělání, kultury a realizaci cílů s humanitním posláním dne 2. května 2000 v Jednacím sále Senátu PČR. Asociace debatních klubů ČR se zabývá mimoškolní i školní činnosti středoškoláků v oblasti komunikace a debatování. Soutěžní týmy jednotlivých školních debatních klubů se setkávají na turnajích, kde debatují na dané téma a podle vymezených pravidel. Debatní soutěže probíhají také v cizích jazycích. Panelová diskuse finálové soutěže byla na téma - Válka a konec XX. století.

V dubnu výbor uspořádal veřejné slyšení k problematice uměleckého školství v ČR, zejména k jeho financování a postavení uměleckého školství jako významného segmentu školské soustavy.

S projednáváním senátního tisku 221 k Návrhu kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce bylo spojeno i náročné slyšení třinácti kandidátů, které proběhlo v průběhu 34. schůze dne 19. dubna 2000.

Usnesením č. 170/00 pověřil předsedkyni výboru převzetím záštity nad koncertem Virtuosi di Praga, který se již podruhé v Senátu uskutečnil při příležitosti Mezinárodního dne dětí dne 29. května 2000 v Jednacím sále.

Na pořad 40. schůzi výboru bylo zařazeno dlouhodobě připravované veřejné slyšení na téma „Nynější stav a podmínky výuky dějepisu“ se spolupráci s Asociací učitelů dějepisu v ČR. Sledované téma úrovně a aktualizace nejen učebnic dějepisu na všech stupních škol, jejich hodinová dotace, ale i otázky výuky studentů pedagogiky a postgraduální vzdělávání. Závěry, které vyplynuly byly zpracovány v usnesení č. 216/00 a byly zaslány na MŠMT ČR.

Veřejné slyšení výboru „K některým podáním výboru od školských pracovníků“ bylo věnováno souboru peticí a podání učitelů, kteří se cítili být poškozeni postupem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyvolalo zájem a odezvu u odborné veřejnosti.

Avizované a zainteresovanými odborníky očekávané III. kolokvium na téma „Sponzoring a média“ se z organizačních důvodů nepodařilo uskutečnit.

Výboru bylo přímo nebo prostřednictvím Senátu PČR v průběhu roku doručeno 34 peticí, které podepsalo 28 267 občanů a 44 podání jednotlivých občanů. Občané svými podáními informují o svých stanoviscích k vládním návrhům zákonů aktuálně projednávaných Parlamentem ČR. Největší počet podání se týkalo problému družstevních záložen, dále vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím různých orgánů např. ve školství. Výbor pravidelně v souladu se zákonem o jednacím řádu Senátu podává zprávu o peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení.

V průběhu roku 2000 výbor uskutečnil jedno výjezdní zasedání, a to na 9. konferenci k lidským právům na téma „Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě“ konané v Kroměříži ve dnech 25. - 26. dubna.

Mimo zmiňované aktivity výbor přijal zahraniční delegaci Výboru pro lidská práva a legislativu Senátu Marockého království jako reciproční návštěvu. Výbor ve spolupráci ze Zastupitelským úřadem Maroka v Praze zabezpečil náročný program s výjezdem do Kopřivnice s návštěvou tamnějšího závodu Tatra, a.s. a do Mírova s návštěvou věznice. Připravovaná návštěva učitelů jazyků menšin Švédska se uskutečnila ve dnech 28. října - 3. listopadu 2000. Zástupci výbor se setkali při pracovním obědě s delegací partnerského výboru polského Sejmu, v průběhu došlo k oboustrannému seznámení s aktuálními legislativnímu úkoly obu zákonodárných orgánů a také k navázání osobních kontaktů, zejména senátorů z příhraničních oblastí obou zemí. K výměně zkušeností došlo při pracovním setkání s členy delegace výboru pro školství, vědu, mládež a tělovýchovu Národní rady Slovenské republiky.

Jediná zahraniční cesta delegace členů výboru do Republiky Chorvatsko se uskutečnila pod vedením místopředsedy výboru senátora V. Jehličky a byla tématicky zaměřena na legislativní opatření pro oblast ochrany kulturního dědictví s návštěvou unikátních historických měst zejména členů UNESCO nebo těch, které na členství aspirují.

Výše uvedený výčet není zdaleka vyčerpávající, nepostihuje celé spektrum práce výboru, pouze ji ilustruje. Připravované veřejné slyšení výboru místopředsedou výboru senátorem J.Kaňou na téma Věda a její rozvoj se neuskutečnilo, neboť ve stejném termínu probíhala příprava na seminář Senátu PČR na téma Vědní politika státu a garanti těchto akci se dohodli na participaci. Problematika ochrany lidských práv se promítá do většiny projednávaných senátních tisků a dále je aktuálně probírána v souvislosti s konkrétními podáními či peticemi občanů.

Skupina přátel ČR a SR, která byla ustavena v průběhu prvního funkčního období, byla i v druhém období potvrzena a rozvíjela svou činnost zejména vytvořením pracovních i osobních kontaktů s partnerským výborem pro kultura a média Národní rady Slovenské republiky. Čilé vztahy se Slovenským institutem v Praze, především jeho ředitelkou Doc.Dr. G. Leinerovičovou, potvrdily potřebnost spolupráce a prospěšnost výměny zkušeností. Pravidelně jsou členové zváni na setkání občanského sdružení Slováci v Praze pořádaného v Klubu Mánes.

Podvýbor pro kulturní dědictví plnil činnost stanovenou plánem pro rok 2000 schváleného na prvním zasedání v roce.

Členové podvýboru se dle plánu své činnosti pravidelně zúčastňovali zasedání Sboru expertů pro obnovu Valdštejnského paláce pro potřeby Senátu PČR a aktivně ovlivňovali zásadní koncepční rozhodnutí, která stanovila podmínky dalšího postupu prací na obnově Valdštejnského areálu. Rovněž tak se pravidelně vyjadřovali k aktuálním potřebám Kanceláře Senátu v oblastech nového využití obnovených prostor, výzdoby senátních prostor, nákupu protokolárních dárků a předmětů, které by v budoucnosti doplnily historický mobiliární fond. Podvýbor pro kulturní dědictví byl gestorem výběru pamětní medaile Senátu PČR.

V prvé polovině roku byla hlavní činností Podvýboru příprava a uskutečnění veřejného slyšení Podvýboru na téma Financování péče o kulturní dědictví - problémy a východiska. Smyslem tohoto veřejného slyšení bylo naznačit a nalézt cesty pro tak velmi problematickou oblast, kterou je financování záchrany a obnovy nemovitých kulturních památek. Toto veřejné slyšení bylo uskutečněno ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Možno konstatovat, že spolupráce s touto největší nevládní organizací je velmi těsná a produktivní. Členové podvýboru se pravidelně zúčastňují zasedání výboru Sdružení. Účast na veřejném slyšení, které bylo koncipováno jako jednodenní překonala veškerá očekávání. Bylo přítomno 140 účastníků, kteří zastupovali státní správu, samosprávu, významné vlastníky, členy dobrovolných aktivit a odborných organizací památkové péče. Z přednesených příspěvků byl sestaven sborník, který byl následně distribuován. Celkově lze zhodnotit přínos veřejného slyšení pro řešení dané problematiky jako velmi pozitivní.

Výstupy z veřejného slyšení byly následně promítnuty do usnesení Podvýboru pro kulturní dědictví, které přijal k návrhu státního rozpočtu pro rok 2001 v kapitole věnované záchraně a obnově nemovitého a movitého památkového fondu.

Možno konstatovat, že Podvýbor pro kulturní dědictví se během své činnosti v minulém roce aktivně spolupodílel na formování a řešení základních koncepčních otázek ochrany fondu tvořícího kulturní dědictví České republiky, tak i pro konkrétní řešení otázek spojených s obnovou Valdštejnského areálu.

V Praze dne 31. ledna 2001
Zpracovala: PhDr. Marta Hubová