Výroční zpráva Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

V roce 2000 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

 • projednal 33 návrhů zákonů;
 • projednal 6 mezinárodních smluv, úmluv;
 • uskutečnilo se 23 schůzí výboru;
 • během 2. funkčního období nedošlo k žádné změně ve složení výboru, členů výboru bylo tedy i nadále 11.

Na své lednové schůzi výbor vyslechl Informace o záměrech a zákonech dotýkajících se bytové politiky, které uvedl JUDr. Jan Wagner, vrchní ředitel sekce bytové politiky Ministerstva pro místní rovoj a Informace o Aproximační strategii pro přípravu vstupu do EU pro Kapitolu 22 „Životní prostředí“ , které uvedl prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel odboru evropské integrace Ministerstva pro životní prostředí.

Na únorové schůzi vedle projednávání přikázaných návrhů zákonů výbor vyposlechl Informace o regionálním rozvoji ve vztahu k vládnímu návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje , které uvedl pan RNDr. Josef Postránecký, vrchní ředitel Ministerstva pro místní rozvoj.

V měsíci březnu tj. 1. 3. 2000, kromě pravidelných výborových schůzí k projednávání přikázaných návrhů zákonů, se většina členů výboru zúčastnila výjezdního zasedání v Brně. Zde členové výboru vyslechli informace o gastronomických veletrzích a dalších záměrech BVV.

Zákony týkající se reformy veřejné správy byly projednávány na výborových schůzích ve dnech 29 . - 30. 3. 2000 a 5. 4. 2000.

Dne 4. května 2000 byla předsedou výboru a 2 místopředsedy přijata paní Caroline Jacksonová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Byly diskutovány problémy našeho přibližování k právu Evropské unie v oblasti životního prostředí.

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí, sekcí malých obcí proběhl v Jednacím sále Senátu a dalších saloncích dne 5. 5. 2000 seminář „Venkov v Senátu“, který se konal pod záštitou předsedkyně Senátu Parlamentu ČR PhDr. Libuše Benešové.

Na doporučení Ministerstva zahraničních věcí výbor ve dnech 14. 5. - 20. 5. 2000 uskutečnil zahraniční cestu do Mongolska ve složení: Petr Smutný, Stanislav Bělehrádek, Pavel Eybert, Jiří Pospíšil, Miloslav Müller.

V měsíci červnu výbor zorganizoval pracovní seminář „k návrhu legislativního řešení zálohových systémů vratných lahví“, který se konal ve Frýdlantském salonku dne 1. 6. 2000 a seminář „k návrhu zákona o odpadech“, který se uskutečnil v Jednacím sále Senátu dne 2. 6. 2000 za velké účasti odborníků z příslušných oborů. Oba semináře vedla místopředsedkyně výboru pro životní prostředí senátorka Jitka Seitlová.

Předseda výboru senátor Petr Smutný se účastnil Veřejného slyšení o rozšíření EU a životního prostředí v Bruselu dne 20. června 2000 v rámci delegace Ministerstva životního prostředí, kterou vedl ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart.

Téhož měsíce v Senátu proběhlo (dne 21. 6. 2000) přijetí na počest předsedy Horní komory Parlamentu Egyptské arabské republiky J. E. Prof. Dr. Mostafa Helmy. Za výbor se přijetí zúčastnili: Petr Smutný, Jiří Brýdl, Bohumil Kulhánek, Stanislav Bělehrádek, Miloslav Müller, Pavel Eybert.

V červenci byl na žádost Ministerstva životního prostředí výborem zorganizován odborný seminář „O přípravě českého životního prostředí na vstup do EU“, který se konal v Jednacím sále Senátu dne 13. 7. 2000.

Dne 5. září 2000 v Bruselu oficiálně předala delegace Ministerstva životního prostředí Implementační plán komisařce Margot Wallströmové. Tohoto předání se zúčastnil předseda výboru Petr Smutný.

Na základě doporučení Ministerstva zahraničních věcí se uskutečnila druhá zahraniční cesta, při které bylo ve dnech 10. - 16. září 2000 navštíveno Bulharsko, Rumunsko, Moldávie. Delegaci vedl Petr Smutný a dále se jí účastnili senátoři Bohumil Kulhánek, Zdeněk Vojíř, Miloslav Müller. Ve všech navštívených zemích proběhla oficiální přijetí na vládní i parlamentní úrovni.

V měsíci říjnu byl v Senátu pod záštitou místopředsedy výboru pro územní rozvoj senátora Jiřího Brýdla zorganizován seminář „Modernizace bytového fondu“, který se konal dne 17. 10. 2000 za velké účasti odborníků z oblasti, ale i veřejnosti.

Pod záštitou senátora Miloslava Müllera proběhl dne 25. října 2000 křest knihy generála A. Šišky „KX-B neodpovídá“.

V měsíci listopadu se uskutečnilo dne 22. listopadu 2000 přijetí delegace Slovenské národní rady. Delegaci přijal předseda výboru Petr Smutný spolu se senátory Jiřím Brýdlem, Stanislavem Bělehrádekem, Bohumilem Kulhánkem a Pavlem Eybertem.

Dne 7. prosince 2000 se uskutečnilo setkání senátorů se členy Organizačního výboru Světového poháru veteránů v ledním hokeji, kterého se zúčastnil senátor Ladislav Svoboda.

Ostatní aktivity členů výboru:

 • Jiří Brýdl
 • Podvýbor pro reformu veřejné správy
 • Podvýbor pro kulturní dědictví
 • Ladislav Svoboda
 • předseda Mandátového a imunitního výboru
 • Pavel Eybert
 • Podvýbor pro energetiku
 • byl jmenován do Řídící komise Programu obnovy venkova
 • Jitka Seitlová
 • Podvýbor pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství
 • byla jmenována do rady SÚRAO po odstoupení senátora Pavla Heřmana
 • členka Meziparlamentní unie
 • Bohumil Kulhánek
 • předseda Volební komise

Čtyřem členům výboru v měsíci listopadu 2000 vypršel 4 letý mandát. Senátor Miloslav Müller již nekandidoval, ostatní tři senátoři Petr Smutný, Jiří Brýdl a Jiří Pospíšil byli úspěšní a své mandáty znovu obhájili. Na ustavující chůzi výboru dne 19. 12. 2000 byl novým předsedou výboru zvolen senátor Jiří Brýdl, místopředsedy:

 • Pavel Eybert, gesce územní rozvoj;
 • Jitka Seitlová, gesce životní prostředí;
 • Petr Smutný, gesce veřejné správy.

Výbor doplnili nově zvolení senátoři Petr Fejfar, Jaroslav Mitlener, Vladimír Schovánek.

 

Ing. Petr Smutný
předseda Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí