Přehled aktivit Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v roce 2000

Výbor měl 10 členů. Funkci předsedy vykonával senátor František Bartoš, místopředsedy byli Alena Palečková, Karel Barták a Milan Štěch. V rámci výboru působily tři podvýbory, a to pro rodinnou politiku, pro rovnoprávné postavení zdravotně postižených a pro důchodovou reformu.

Výbor se během roku sešel na 20 schůzích, v jejichž rámci projednal tyto zákony:

 • o lidovém hlasování,
 • o převodu majetku státu,
 • o přechodu vlastnictví ke státním věcem,
 • o cestovních náhradách,
 • o Všeobecné zdravotní pojišťovně,
 • o léčivech,
 • o návykových látkách,
 • o zdravotnických prostředcích,
 • o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
 • o nakládání s geneticky modifikovanými organismy,
 • o mzdě,
 • zákoník práce,
 • o ochraně veřejného zdraví,
 • o Probační a Mediační službě,
 • o působnosti orgánů ČR ve věci převodu majetku sátu,
 • o ochraně veřejného zdraví,
 • o integrovaném záchranném systému,
 • o zaměstnanosti,
 • o veřejném zdravotním pojištění;

a tyto smlouvy:

 • smlouva s Litvou o sociálním zabezpečení,
 • Evropská dohoda o soustavách sociálního zabezpečení,
 • Úmluva o ochraně zástupců pracovníků v podniku,
 • Úmluva o noční práci žen,
 • Úmluva o povinném pojištění v zemědělských podnicích,
 • Evropský zákoník sociálního zabezpečení,
 • Evropská úmluva o výkonu práv dětí,
 • Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství,
 • Úmluva o trojstanných poradách,
 • Úmluva o správě práce,
 • Úmluva o bezpečnosti zdraví při práci v dolech.

Podvýbor pro důchodovou reformu shromáždil a analyzoval řadu podkladových materiálů hodnotících současný stav důchodového systému. Zabýval se i předpokládaným vývojem populace a od toho se odvíjejících možností na řešení nepříznivého demografického vývoje v ČR. Zpracoval soubor otázek, kterými lze blíže vymezit hlavní charakteristiky změn důchodového systému. Tyto otázky byly předány senátorským klubům a z jejich vyjádření podvýbor zpracoval základní parametry kluby preferovaných změn. Byl navázán kontakt i s nově vytvořenou komisí pro důchodovou reformu Poslanecké sněmovny.

Podvýbor pro rodinnou politiku navázal spolupráci s útvarem, který pro řešení otázek rodiny vznikl na Úřadu vlády ČR i s odpovídajícím pracovištěm MPSV. Zpracovával i připomínky k zákonu o rodině, které byly zasílány na adresu VZSP. Na jeho půdě se diskutovalo o obsahu i praktickém provádění politiky státu ve prospěch rodiny. Toto téma bylo i jednou z náplní zahraničních cest výboru.

Podvýbor pro rovnoprávné postavení zdravotně postižených občanů navázal kontakty se zastřešujícími organizacemi zdravotně postižených, s příslušným vládním výborem a s partnerským podvýborem, který působí v rámci Poslanecké sněmovny. Zabýval se mimo jiné naplňováním Národního plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

V souvislosti s projednávaným zákonem byl uspořádán seminář o záchranných službách.

Jako příspěvek výboru k Mezinárodnímu roku dobrovolnické práce byl uspořádán celodenní seminář na toto téma.

Ve spolupráci s externími odbornými pracovišti se uskutečnila konference o sociálních dávkách. V jejím rámci byla představena sociální doktrína vytvořená za přispění Socioklubu.

Ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu a s Sozialinstitut der KAB Bayern pořádal výbor II. mezinárodní konferenci o rodině.

Jako součást mezinárodních aktivit výboru se uskutečnila cesta do Francie, Maďarska a Austrálie. Kromě setkání na parlamentní úrovni byly cesty vždy doplněny jednáními o sociálních a zdravotních systémech hostitelských zemí.

Při cestě do Francie a Austrálie senátoři jednali i o obecnějších společných zájmech. Na půdě francouzského Senátu delegace jednala se skupinou francouzsko-českého přátelství. Cesta do Austrálie byla společnou akcí VZSP a Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí.

Dvě setkání na úrovni předsednictev partnerských výborů Senátu a Poslanecké sněmovny měla za cíl nejen zlepšení vzájemné informovanosti, ale i do určité míry koordinaci aktivit obou orgánů Parlamentu ČR.

Formou pracovního setkání s ministrem zdravotnictví Fišerem se senátoři seznámili s aktuálními aktivitami MZ ČR i celého resortu zdravotnictví. Ministr zodpověděl dotazy senátorů ke grantovému systému MZ, k legislativnímu plánu ministerstva, ke vzdělávání lékařů, k dalšímu postupu při výběrových řízeních, k lázeňské péči, atd.

Schůzka s reprezentanty zdravotních pojišťoven proběhla v souvislosti s připravovanými legislativními změnami a výbor se tak mohl seznámit s různými pohledy na jejich očekávaný dopad i s problémy, které dosud nejsou z pohledu zdravotních pojišťoven účinně řešeny.

V říjnu bylo jedno dopoledně věnováno návštěvě České správy sociálního zabezpečení. Její nový ředitel senátory seznámil se svým rozvojovým záměrem. Předal jim klíčové materiály s tím související „Vybraná statistická data za rok 1999“ a „Program digitalizace nárokových podkladů“. Rozprava byla věnována finanční stránce rozvojového programu, který má především více odpovídat současným klientským potřebám, a to jak v důchodovém tak nemocenském pojištění. Výbor se zabýval i vládním návrhem na vznik Sociální pojišťovny.

VZSP převzal záštitu nad předáváním plaket J.Jánského dobrovolným dárcům krve a nad účastí zdravotně postižených šachistů na olympiádě v Turecku.

Zástupce výboru se zúčastnil pražské akce podporující vybrané sportovní aktivity kardiaků.

Při projednávání zákonů výbor pokračoval v osvědčeném způsobu ustanovení tzv. pozorovatelů. Takto pověření členové výboru sledují projednávání zákonů již od samého jeho začátku v Poslanecké sněmovně. Mohou tak průběžně výbor informovat o závažných bodech tohoto procesu. Poté, co je zákon postoupen ze sněmovny a přikázán výboru se stávají zpravodaji a mají dostatek znalostí a podkladů pro vlastní projednávání na půdě Senátu.

Zpracovala: RNDr. Blanka Fotrová, CSc., tajemnice VZSP

Dne: 24. ledna 2001