Zpráva Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí o činnosti za rok 2001

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí byla zřízena jako orgán, který má legislativně pomoci oprávněným nárokům našich krajanů a zlepšit vztah mezi nimi a jejich vlastí. Stálá komise od svého vzniku prošla určitým vývojem a seřadila podle naléhavosti a důležitosti seznam požadavků, které naši krajané mají do tzv. Agendy 2000. Tuto agendu se Stálá komise pokouší postupně plnit a doplňovat o nové poznatky ze zahraničních cest. V roce 2001 se konalo celkem 8 řádných schůzí na kterých bylo přijato celkem 11 usnesení.

Snažili jsme se o to, abychom rozšířili a zintenzivnili pozornost představitelů vlády a parlamentu k současnému postavení a úloze zahraničních Čechů a problémům, které mezi nimi a Českou republikou existovaly a které v té či oné míře i nadále zůstávají otevřené. Mezi hlavní aktivity Stálé komise patří zejména možnost zapojení našich krajanů do politického dění v České republice v podobě účasti ve volbách do Parlamentu České republiky. Vzhledem ke vzdálenostem jaké jsou ve státech jako USA, Kanada, Austrálie, ale i Francie, Itálie, atd. a početnosti našich krajanů v jednotlivých zemí, volby na Zastupitelských úřadech jsou pro naše krajany téměř nereálné. Proto Stálá komise iniciovala změnu zákona tak, aby bylo možno volit formou korespondenční. Stálá komise přistoupila k pozměňovacímu návrhu k novelizaci zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách, kde se snažila požadavek našich krajanů řešit. Při podávaní pozměňovacího návrhu jsme čerpali především z již platných zákonů zemí, které Stálé komise navštívila a o kterých během svých cest jednala.

V současné době je hlavní náplní činnosti Stálé komise legislativní iniciativa, která směřuje k řešení občansko-právního postavení krajanů, kteří nemají české státní občanství. Stálá komise dala vypracovat Návrh věcného záměru zákona o krajanech, kteří nejsou občany České republiky. K návrhu probíhá připomínkové řízení z řad členů Konzultativní rady. Veškeré podněty, nám ukazují že mají plnou podporu zahraničních Čechů a krajanů. Ministerstva, která návrh obdržela k posouzení, zatím nezvažují vypracování takového zákona. Stálá komise s podporou Podvýboru Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny pro styky s krajany se proto rozhodla vyvinout další vlastní legislativní iniciativu.

V minulém roce Stálá komise vyslala své členy na pět zahraničních cest a to do Itálie, Francie, Ukrajiny, Švédska a Rakouska. Většinu těchto zemí komise navštívila poprvé a setkala se tak s novými podněty ke své činnosti. Během pracovních jednání se senátoři mohli v praxi informovat o zkušenostech s krajany jednotlivých zemí. Nejvýznamnější zahraniční cestou v roce 2001 byla bezesporu cesta na Ukrajinu, kde se Stálá komise poprvé setkala s jednou z největších krajanských komunit na východě Evropy. Během oslav 140. výročí založení vesničky Bohemka, jsme měli možnost si potvrdit, že naše práce není zbytečná a vděk ze strany krajanů nás mile překvapil a povzbudil členy komise do další práce.

Konzultativní rada, poradní orgán Stálé komise, který je složen ze zástupců krajanů, mezi nimiž jsou i honorární konzulové, se v roce 2001 rozšířila o šest členů. Tito členové byly schváleni krajany na setkáních během zahraničních cest. Kredit rady stoupá, protože její členové jsou zástupci jednotlivých krajanských obcí a zároveň je složena z řad osobností krajanského života. Společně s touto radou, Podvýborem Poslanecké sněmovny pro styk s krajany a Ministerstvem zahraničních věcí, Stálá komise připravuje na rok 2003 Konferenci zahraničních Čechů, podobně jak tomu bylo v letech 1998 a 2000. Opět se na půdě historických prostor Senátu PČR setká celá řada našich krajanů z celého světa a budou jednat o své budoucnosti a Agendě Stálé komise.

Součástí aktivit Stálé komise se stalo zprostředkování odborných expertíz a konzultací k řadě otázek z občansko-právní, politické, sociální, kulturní i ekonomické oblasti, s nimiž se na komisi obracely nejen krajanské organizace a jednotlivci, ale i instituce domácí. Četnou žádostí o vysvětlení těchto otázek a v neposlední řadě i o pomoc při řešení občanství, restitucí a sociálního postavení se výrazně zvýšila poté, co nové zákony o občanství vstoupily od října 1999 v platnost. Běžnou činností se stalo zpracovávání a poskytování informačních i analytických materiálů pro potřeby orgánů Senátu, Poslanecké sněmovny, Kanceláře Prezidenta republiky i vládních resortů.

V neposlední řadě se Stálá komise běžně zabývá pořádáním kulturních akcí. V roce 2001 jsme uskutečnili výjezdní zasedání Stálé komise do Dobrušky, kde jsme svojí účastí podpořili aktivitu Univerzity Karlovy, která zde každoročně pořádá jazykový pobyt několika desítek krajanů, kteří se pod vedením českých lektorů učí svůj rodný jazyk.

Další významnou kulturní akcí bylo setkání našich letců RAF a členů Guinea Pig Clubu v prostorách Valdštejnovy jídelny, pořádané ve spolupráci s předsedou Senátu PČR panem Petrem Pithartem. Tato v pořadí již druhá akce se všem zúčastněným velmi líbila. Za účasti sdělovacích prostředků jsme opět mohli diskutovat s našimi osobnostmi tohoto století, které nasadily svůj život za svobodu své vlasti během druhé světové války.

MUDr. Milan Špaček

předseda