Třetí funkční období Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (rok 2001)

Stálá komise pro práci Kanceláře Senátu (SKPKS - dále jen komise) pracuje již třetí funkční období od jejího ustavení na první schůzi Senátu dne 22.1.1997 jako jednoho z orgánů Senátu. Zpočátku bylo jejím hlavním zaměřením kontrola a koordinace práce ve vztahu kancelář-senátor a naopak. Od té doby prošla komise určitým vývojem a v současné době projednává a přijímá stanoviska k 15 problémovým okruhům s velmi specifickou náplní a činností. Její postavení a zaměření je naprosto odlišné od práce výborů a nedá se proto s nimi srovnávat. S určitou nadsázkou se dá říci, že komise zde plní funkci jakéhosi můstku mezi senátorským sborem a Kanceláří Senátu.

Na 1. schůzi 3. funkčního období dne 20. prosince 2000 bylo usnesením Senátu č. 20 jmenováno nové složení komise v tomto složení:

Bohumil Čada, Rostislav Harazin, Jaroslav Horák, Václav Jehlička, Adolf Jílek, Karel Korytář, Jaroslav Kubera, Soňa Paukrtová, Josef Pavlata, Jiří Rückl, Petr Smutný a Jan Zaradníček. Na téže schůzi byl zvolen předsedou komise senátor Karel Korytář.

Komise má tedy v současné době 12 členů. Všichni jmenovaní senátoři jsou členy různých výborů a je zde respektováno paritní zastoupení klubů. Její počet umožňuje sejít se vždy v dostatečném počtu tak, aby komise mohla plnit svoji roli. Funkci místopředsedů zastávají senátoři Bohumil Čada a Josef Pavlata.

Zatímco v prvních funkčních obdobích Senátu řešila komise spíše problémy provázející začínající instituci, postupem času došlo k výraznému nárůstu úkolů a kompetencí. Podstatně se zvýšila četnost jednání, a jsem přesvědčen, že i kvalita.

Komise se scházela v pravidelných, zhruba měsíčních, intervalech, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2001 se konalo celkem 13 řádných schůzí na kterých bylo přijato celkem 145 usnesení. Projednáváno bylo průměrně 15 bodů.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. K jejím stěžejním úkolům, které bych zde chtěl připomenout patří např.:

 1. Soustavně dohlížet na to, aby byl ze strany Kanceláře Senátu zajišťován komplexní, kvalitní a rychlý servis pro jednotlivé senátory, funkcionáře Senátu, kluby, výbory a komise. V této souvislosti bych chtěl podotknout, že se komise na svých jednáních postupně zabývá činností jednotlivých odborů Kanceláře Senátu. V prvním roce 3.funkčního období byla SKPKS předložena a následně projednána zpráva o činnosti odboru odboru informatiky a gastro služeb. Bylo řešeno téma vybavení kanceláří senátorů ve volebních obvodech moderní výpočetní technikou, nebo její obnovy, včetně možností, jak tuto techniku pojistit. Neustále je vyvíjen tlak, aby byla technika modernizována, avšak to souvisí s výší rozpočtových prostředků, které jsou Senátu přidělovány. Totéž platí i o obnově vozového parku, kterým disponují předsedové výborů a klubů tzn. postupná náhrada osobních automobilů Felicie typem Oktávie, kde se nejedná pouze o modernizaci, ale hlavně bezpečnost. Průběžně jsou projednávány připomínky a náměty ke stravování v senátorské jídelně, S klubu i v jídelně Feldovského domu. Jsou schvalovány aktuální úpravy provozní doby stravovacích zařízení. Komise se také velmi zodpovědně zabývala otázkou stanovování cen a kalkulací jídel a přijala usnesení, které respektuje nová rozpočtová pravidla v oblasti stravování. K tomuto tématu se bude neustále vracet a zabývat se jím. V neposlední řadě byla na základě připomínek senátorů projednána otázka využívání prostor Hlavního sálu, přilehlých salonků a Senátorské jídelny.
 2. Přijímá a řeší návrhy a podněty senátorů na změny v systému práce Kanceláře Senátu, akceptuje stížnosti a připomínky k práci Kanceláře. Na komisi bylo během tohoto období směřováno několik podnětů jednotlivých senátorů. (Například, informace o možnostech parkování senátorů, návrhy na vybavení prostor Senátu výtvarnými díly, využívání služebních automobilů senátory, řešení autodopravy jako takové apod.) V poslední době se Kancelář Senátu zabývala stížnostmi senátorů na služby, které poskytuje úklidová a údržbářská firma.
 3. Zabývá se průběžným čerpáním rozpočtu Kanceláře Senátu, včetně čerpání finančních prostředků na položkách „Cestovné senátorů a přijetí zahraničních oficiálních návštěv“. Podklady jsou předkládány komisi v pravidelných čtvrtletních intervalech. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Senátu na každý následující rok, předseda komise se pak aktivně účastní jednotlivých kroků projednávání návrhu rozpočtu. Hodnotí Státní závěrečný účet ČR - Kapitola Senát PČR.
 4. Průběžně vyhodnocuje průběh rekonstrukčních prací v budovách Senátu a dohlíží, aby bylo s těmito historickými budovami nakládáno jako s cennou kulturní památkou. Podílí se na řešení s tím související dislokací senátorů i pracovníků Kanceláře Senátu. Dohlíží na umístění historického mobiliáře.
 5. Zabývá se návrhy a podněty pracovníků Kanceláře Senátu. Rozhodnutí týkající se pracovně právních vztahů však ponechává plně v kompetenci vedoucího Kanceláře Senátu.
 6. Schvaluje veškeré společensko-kulturní akce, ke kterým mají být zapůjčeny prostory sídla Senátu formou pronájmu. Jde převážně o konání, výstav, vernisáží, kolokvií, setkání s novináři, presentací, natáčení apod. Zde byla prověřena a upravena pravidla v oblasti cen a kapacity jednotlivých prostor Senátu. Zpřesněna byla pravidla pro konání výstav a prezentace kulturních děl, kdy komise plně respektuje rozhodnutí Podvýboru pro kulturní dědictví a nově „Koncepci“ zpracovanou odbornou kurátorkou. V uplynulém období komise schválila celkem 74 akcí.
 7. Řeší případy odpovědnosti za škodu způsobenou senátory. Tato rozsáhlá agenda byla komisi svěřena na základě usnesení Senátu č. 110 ze 7. schůze konané dne 1. července 1999 a na základě dodatku č. 1 Směrnice č. 13 k postupu při vyřizování škod a likvidace majetku Kanceláře Senátu. Jde o evidenci a řešení jednotlivých škodních protokolů, které se týkají veškerých zaviněných i nezaviněných škod senátorů vůči Kanceláři Senátu. Do současné doby je evidováno celkem 131 škodních protokolů, z toho jich je 120 vyřešených. U ostatních se čeká na doplnění stanovisek senátorů, policejních protokolů, plnění pojišťoven apod.Pozitivem je dořešení pojištění výpočetní techniky v senátorských kancelářích a Smlouvy o svěření služebního vozidla senátorovi projednané na 18.zasedání komise 20. července 2000, což velmi napomohlo zpřehlednit a zjednodušit časté škodní případy z této oblasti.
 8. Připomínkuje vnitřní předpisy Kanceláře Senátu, které jsou vedoucím Kanceláře Senátu vydávány, jako jsou např. Platový řád Kanceláře Senátu; Pravidla pro pronajímání Valdštejnského paláce; Předpis o projednávání utajovaných skutečností na schůzích Senátu, výborů a komisí; Spisový řád; Organizační řád Kanceláře Senátu; Směrnice o postupu vyřizování škod způsobených senátory; režim zveřejňování zpráv ze zahraničních cest; přesčasové hodiny řidičů; uplatňování zákona 199/194 Sb.; Presentace Senátu na internetových stránkách; smlouva o svěření služebního vozidla senátorovi a zaměstnanci; Směrnice, která upravuje nakládání s dárkovými a propagačními předměty Senátu; Příkaz vedoucího KS o uplatňování Zákona o svobodném přístupu k informacím; vybavení Senátu prostředky proti odposlechu; průměrná spotřeba pohonných hmot vozidel funkcionářů Senátu.
 9. Na jednání komise proběhlo také několik presentací např. dárkových a propagačních předmětů, mincí a medailí, knih apod. Konečné stanovisko k těmto uměleckým předmětům však komise ponechává k rozhodnuti Podvýboru pro kulturní dědictví.
 10. Průběžně se zabývá ubytováním senátorů v Jinonicích. Eviduje a zachycuje připomínky senátorů, kteří tam bydlí a operativně řeší ve spolupráci se správním odborem. Zabývá se i ekonomickou stránkou této věci, snaží se hledat úsporné varianty.
 11. Prostřednictvím tajemnice, která se zúčastňuje jako člen výběrových řízení a veřejných soutěží probíhajících v Kanceláři Senátu, jsou členové komise průběžně informováni o probíhajících akcích v Senátu.
 12. Ve smyslu § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, uděluje vedoucímu Kanceláře Senátu generální souhlas ke všem právním úkonům s výjimkou udělování souhlasu ad hoc k zadávání veřejných zakázek nad 5 milionů Kč a dále udělovala souhlas k prodeji nebo koupi nemovitostí nebo jiných převodů nemovitostí.

Členové komise s vedoucím Kanceláře Senátu se v uplynulém roce zúčastnili zahraniční cesty, kdy navštívili Národní radu Slovenské republiky (NR). Šlo o reciproční pozvání představitelů NR a vedoucího Kanceláře NR s cílem prezentace činnosti naší komise a jejího významu.

V zahraničí, po zkušenostech z Anglie a Itálie, byl i na Slovensku vyzvednut a oceněn fakt existence komise, která ošetřuje velmi citlivou oblast součinnosti senátora a těch, kteří jsou mu ku pomoci, a kteří mu vytváří podmínky pro vlastní činnost - tj. pracovníků Kanceláře Senátu.

Věříme, že tomu tak není pouze v zahraničí a že si Stálá komise Senátu svými výsledky našla a udržuje pevné místo v úspěšné činnosti Senátu Parlamentu České republiky.

Nejbližšími úkoly komise je naplnění usnesení komise ze strany Kanceláře Senátu v oblasti gastro služeb (oddělení nákladů na stravování od protokolárních akcí, kalkulace ceny jídel pro rok 2002 apod.) a odboru informatiky (obnova výpočetní techniky, internetové stránky apod.) a pokračování projednání činnosti dalších z odborů, a to odboru správních služeb a odboru zahraničního. Velmi náročné bude rovněž rozhodnout o dalším provozování Senátu navrácené Valdštejnské jízdárny. Že půjde opět o galerijní prezentaci uměleckých děl, je již dnes jasné. Nevylučuje se ani zahraniční konzultace.

Praha, 2.1.2002
Ing. Karel Korytář
předseda komise