Zpráva o činnosti Ústavně - právního výboru v roce 2001

V roce 2001 se výbor sešel na 32. schůzích a jednal celkem 37 dní. Přijal 65 usnesení a 5 záznamů z jednání.

V dubnu 2001 uspořádal výbor již podruhé v Jednacím sále Senátu finále celostátní soutěže žáků středních škol „Ke kořenům naší ústavnosti“. Celkem 17 studentů prezentovalo před senátory své práce z oblasti ústavního práva. Akce měla velmi dobrý ohlas a je tedy pravděpodobné, že se v příštím roce uskuteční její další ročník.

Dne 11. května 2001 uskutečnil výbor oficiální přijetí irského ministra spravedlnosti, rovnoprávnosti a právní reformy pana Johna O'Donoghua, který navštívil ČR na pozvání ministra spravedlnosti JUDr. Jaroslava Bureše.

Dne 11. října 2001 uspořádal Ústavně-právní výbor přijetí delegace zástupců Ministerstva spravedlnosti Kanady. Jednání navázalo na jednání, která se uskutečnila na MS v Ottawě při pracovní cestě delegace ÚPV do Kanady v září 2001.

Na konci října uspořádal výbor ve spolupráci s Research Center for Religion and Human Rights in Closed Societies dvoudenní konferenci na téma: „Svoboda svědomí v post komunistické společnosti“.

Dne 8. listopadu 2001 uskutečnil výbor v Jednacím sále Senátu seminář na téma „Návrh zákona o soudech a soudcích“ a „Návrh zákona o státním zastupitelství“. Na jednání byli pozváni čelní představitelé českého soudnictví, předsedové všech vrchních a krajských soudů, vrchní a krajští státní zástupci i představitelé Advokátní komory ČR. Cílem této akce bylo umožnit všem senátorům získat celistvý obraz o nově navrhované právní úpravě v době, než budou příslušné zákony postoupeny Senátu.

Zahraniční aktivity výboru:

V roce 2001 uskutečnil Ústavně-právní výbor dvě zahraniční cesty. Ve dnech 29.5.-3.6. 2001 navštívila delegace ÚPV Irsko. Ve dnech 22.9.-29.9. 2001 se uskutečnila pracovní cesta do Kanady. Obě delegace vedla předsedkyně výboru JUDr. Dagmar Lastovecká.

Cílem obou cest bylo podrobně se seznámit s ústavním a právním systémem navštívených zemí.