Zpráva o činnosti Výboru pro evropskou integraci v roce 2001

V průběhu prvního roku III. funkčního období Senátu měl Výbor pro evropskou integraci (dále jen „výbor“) pouze 8 členů. Funkci předsedy vykonával senátor Jiří Skalický, místopředsedy byli senátoři Egon Lánský, Vladislav Malát, Milan Šimonovský a senátorka Jaroslava Moserová.

1. Činnost zákonodárná

Na 3. schůzi výboru byla usnesením přidělena jednotlivým členům výboru odpovědnost za konkrétní odborné oblasti integrace práva EU. Podle tohoto kritéria byli členové výboru určováni zpravodaji konkrétních návrhů zákonů. Při posuzování návrhů zákonů byl kladen důraz zejména na slučitelnost návrhů zákonů s právem ES. Velmi významnou pomocí se při této činnosti stala stanoviska Parlamentního institutu a Legislativního odboru Kanceláře Senátu.

Na 11 schůzích výboru (v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) bylo projednáno 38 návrhů zákonů (z nichž VEI svým usnesením doporučil Senátu PČR 23 schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR, 11 vrátit Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími návrhy, 1 se nezabývat a ve 3 případech nebylo přijato žádné usnesení) a 4 mezinárodní smlouvy (ve všech případech byl vysloven souhlas).

2. Činnosti související se vstupem ČR do EU

Výbor věnoval velkou pozornost přípravám ČR na vstup do EU. V této souvislosti se 2 schůzí výboru zúčastnil státní tajemník pro evropské záležitosti JUDr. Pavel Telička, který výbor informoval o aktuálním stavu vyjednávání o přístupu ČR k EU a dalších souvisejících záležitostech. Ředitelka Odboru komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí JUDr. Marie Chatardová seznámila výbor s prioritami komunikační strategie v roce 2001.

V červenci uspořádal výbor diskusi s ministrem zahraničních věcí Janem Kavanem na téma „Český pohled na budoucí podobu EU“. Na stejné téma se v listopadu uskutečnilo i veřejné slyšení výboru, kterého se zúčastnili jednak představitelé jednotlivých politických stran a jednak zástupci odborné veřejnosti. Podnětem pro uspořádání těchto akcí bylo prohlášení o budoucnosti EU přijaté na summitu v Nice v prosinci 2000, jehož cílem bylo vyvolat širokou diskusi jak členských, tak i kandidátských zemí o otázkách budoucího institucionálního vývoje EU (tj. přesnější vymezení kompetencí mezi EU a členskými státy, status Charty základních práv EU, zjednodušení smluv, úloha národních parlamentů v evropské architektuře). Dalším podnětem byla i výzva Evropské rady na zasedání v Göteborgu, aby jak členské, tak i kandidátské státy informovaly belgické předsednictví o průběhu této debaty na národní úrovni.

V souvislosti s diskusí o budoucnosti EU se schůze výboru zúčastnil pan Denis Keefe, chargé d´affaires britského velvyslanectví, který výboru zprostředkoval britský pohled na budoucí podobu EU, a francouzský velvyslanec pan Philippe Coste. který výbor seznámil s francouzským pohledem na budoucí podobu EU. V těchto debatách s představiteli jednotlivých členských zemí EU bude výbor pokračovat i v roce 2002.

Jednání výboru se zúčastnili mimo jiné i velvyslanec Delegace Evropské komise v ČR pan Ramiro Cibrian, dále pak belgický velvyslanec pan Bernard Pierre, který informoval výbor o prioritách belgického předsednictví EU, které předsedalo v Evropské radě ve 2. pololetí r. 2001 a v závěru roku navštívil výbor i pan Ralf Dreyer, 1. rada Delegace Evropské komise v ČR, který výbor seznámil s Pravidelnou zprávou Evropské komise o pokroku v procesu přistoupení ČR k EU za rok 2001.

Předseda výboru Jiří Skalický ještě navíc přijal irského velvyslance pana Michaela Collinse, španělského velvyslance pana Santiaga Cabanase Ansorenu a švédského velvyslance pana Ingmara Karlssona.

Na neveřejném jednání výboru byla diskutována problematika Společné evropské bezpečnostní a obranné politiky (CESDP), s níž výbor podrobněji seznámila PhDr. Hana Hubáčková, politická ředitelka Ministerstva zahraničních věcí.

3. Styky se zahraničím

Výbor v minulém roce uskutečnil 2 zahraniční cesty. Jednalo se o cestu do Řecka, která se uskutečnila ve společné delegaci s Výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny a cestu do Maďarska. Cílem obou cest bylo především navázání kontaktů s partnerskými výbory.

Výbor přijal tyto zahraniční delegace a politiky:

 • delegaci Výboru pro vnější vztahy Poslanecké sněmovny Parlamentu Belgického království,
 • delegaci Výboru pro evropské záležitosti Senátu Francouzské republiky,
 • delegaci Výboru pro evropské záležitosti Shromáždění Portugalské republiky,
 • delegaci britské parlamentní skupiny pro rozšíření EU,
 • místopředsedkyni vlády Slovenské republiky pro evropskou integraci paní Márii Kadlečíkovou,
 • zástupkyně Výboru Evropského parlamentu pro práva žen a rovné příležitosti,
 • předsedkyni Senátu Španělska paní Esperanzu Aguirre gil de Biedma (společně s Výborem pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Senátu),
 • generálního ředitele pro rozšíření pana Eneca Landaburu (společně s Výborem pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Senátu a Výborem pro evropskou integraci PS).

Výbor se spolu s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu, Výborem pro evropskou integraci PS, Zahraničním výborem PS a Výborem pro obranu a bezpečnost PS podílel na přípravě a účastnil se schůzky předsedů zahraničních, branně-bezpečnostních a integračních výborů ČR, Maďarska, Polska a Slovenska („V4“), která se konala koncem června 2001 v Praze a byla zaměřena především na diskusi o procesu rozšíření EU a o budoucí podobě EU.

Výše jmenované výbory také společně uspořádaly rozpravu s Generálním tajemníkem Rady Evropské unie a Vysokým představitelem pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javierem Solanou Madariagou.

Členové výboru se dále jednotlivě zúčastnili následujících akcí konferenčního charakteru:

 • Konference předsedů a dalších zástupců výborů pro evropské záležitosti členských a kandidátských zemí (COSAC), (předseda výboru senátor Jiří Skalický a místopředseda výboru Vladislav Malát),
 • Setkání představitelů pro evropské záležitosti parlamentů členských států EU a kandidátských zemí a veřejné slyšení Výboru pro občanské svobody, justici a vnitro Evropského parlamentu v Belgii (předseda výboru senátor Jiří Skalický),
 • Setkání členů Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu se členy parlamentů členských zemí EU a kandidátských zemí v Belgii (senátorka Helena Rögnerová),
 • II. Kohezní fórum pořádané Evropskou komisí za účasti evropských komisařů pro regionální politiku, rozšíření, zaměstnanost a sociální záležitosti v Belgii (místopředseda výboru senátor Vladislav Malát),
 • 7. Evropské fórum Wachau „Mobilita a stabilita ve spojující se Evropě“ v Rakousku (místopředsedkyně výboru senátorka Jaroslava Moserová),
 • Mezinárodní seminář „Legislativa v oblasti vysílání – veřejná služba a reklama v televizi a rozhlase“ ve Slovinsku (místopředsedkyně výboru senátorka Jaroslava Moserová),
 • Seminář „Česká republika před rozšířením EU“ ve Španělsku (předseda výboru senátor Jiří Skalický),
 • Seminář „Uplatňování rovných příležitostí“ v Belgii (senátorka Helena Rögnerová),
 • Mezinárodní konference „Estonsko a EU“ v Estonsku (senátorka Helena Rögnerová),
 • Mezinárodní parlamentní konference „Parlamenty v procesu rozšíření EU“ ve Slovinsku (senátorka Helena Rögnerová),
 • Zasedání výboru Národního fóra pro Evropu, které bylo věnováno rozšíření EU z pohledu kandidátských zemí (Maďarsko, Malta, ČR) v Irsku (předseda výboru senátor Jiří Skalický).

4. Ostatní činnost

Mezi další významné aktivity výboru lze zařadit společné jednání se Stálou komisí Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury o modelech součinnosti Parlamentu a vlády ve věcech EU (zejména čl. 10b „euronovely“ Ústavy, úprava v tzv. stykovém zákoně a řešení ve vybraných státech Evropské unie). Na stejné téma se uskutečnilo i jednání s Výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny.

Pod záštitou předsedy výboru senátora Jiřího Skalického se uskutečnil seminář na téma „Poslanci, senátoři a vstup ČR do EU“ pořádaný Sociologickým ústavem AV ČR a nadací Konrada Adenauera a pod záštitou výboru konference zabývající se závěry sociologického šetření, jichž bylo dosaženo v rámci programu Malé Phare - Strukturovaný dialog se studenty středních škol na téma „Integrace národního státu do nadnárodních struktur EU“ pořádaný Evropským hnutím v ČR.

Na jedné ze schůzí výboru proběhla také prezentace Evropsko-českého fóra (ECF), které bylo založeno v červnu 1999 pěti obchodními a průmyslovými komorami členských zemí EU jako neziskové sdružení právnických osob za účelem napomáhat procesu integrace České republiky do Evropské unie.

V Praze dne 1. února 2002

Schválil: Ing. Jiří Skalický, předseda výboru

Zpracovala: Bc. Štěpánka Götthansová, tajemnice výboru