Zprava o činnosti výboru pro hospodářství,zemědělství a dopravu za rok 2001

Hospodářství, zemědělství a doprava jsou nejen, hlavními okruhy činnosti našeho výboru, ale jsou současně i hlavními pilíři ekonomiky státu. A slovo ekonomika skloňujeme v současné době ve všech pádech jako jeden z hlavních základů prosperity státu a jeho obyvatel.

Výbor se proto samozřejmě nemůže ve své činnosti zaměřovat pouze na svou hlavní povinnost, a tou je projednávání a příprava pro plénum přikázaných zákonů a mezinárodních smluv, ale organizuje a zajišťuje řadu prezentací, rozprav a veřejných slyšení na aktuální témata z oblasti své působnosti. Rovněž přípravě zahraničních cest členů výboru je věnována maximální pozornost.Obsahem samozřejmě není pouze navázání nebo prohlubování kontaktů na parlamentní úrovni. Příprava cest se po konzultacích s ministerstvem zahraničí a ministerstvem průmyslu a obchodu zaměřuje na vytipování setkání a okruhů témat, které mohou podpořit vzájemnou obchodní výměnu a zejména pak český export.

Ve svém třetím funkčním období výbor doznal mnoho personálních změn. Nic mu však neubylo na jeho činorodosti, což je možno dokladovat následujícími čísly, vztahujícími se k činnosti výboru za rok 2001: z 99 projednávaných zákonů bylo výboru přikázáno 58 (58,6%), z toho garanční byl výbor v případě 39 zákonů (39,3%). Nejinak tomu bylo u smluv, kdy z 32 projednávaných mezinárodních smluv bylo výboru přikázáno 9 (28,1%), v 8 případech (25%) byl výbor garančním.

Jednotliví členové výboru se trvale zaměřují na specifické tématické okruhy, což jim pomáhá k hlubší orientaci v problematice.

Jednou z nejvýznamnějších akcí, které výbor uspořádal v 1.pololetí 2001, bylo výjezdní zasedání na severní Moravu se žhavým tématem „Restrukturalizace českého hutnictví“. Pozvání na toto jednání přijal vrcholový management českých ocelářských firem, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Fondu národního majetku, vysokého školství a zástupci odborů. Jednání se rovněž zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje a vládní zmocněnec pro Ostravsko.

Přítomní informovali členy výboru o svém pohledu na věc. Naše situace v oboru byla rovněž hodnocena z pohledu problémových procesů v západní Evropě. Všichni zúčastnění hodnotili situaci jako velmi vážnou a je jistě zajímavé, že materiál předkládaný k této problematice nedávno ve vládě, obsahuje základní diskutované prvky.

Další dvě výjezdní zasedání výboru byly v Uherském Hradišti a okolí se zaměřením na seznámení s problematikou rozvoje průmyslu a potravinářství v regionu, a v Kladské u Mariánských lázní s problematikou lesů a lesního hospodářství.

Velice sledovanou akcí byla rozprava s ministrem průmyslu a obchodu ČR Ing. Miroslavem Grégrem na téma „zvýšení růstu ekonomiky - tzv. „velký třesk“. V kontroverzní rozpravě byly konfrontovány názory Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí na tento projekt a efektivita tohoto projektu pro českou ekonomiku.

Rozprava se zástupci „Sdružení dodavatelů investičních celků“ reprezentované řediteli předních exportních společností seznámila výbor nejen s novými programy „sdružení“ na rok 2001, ale obecně s problematikou trvalého poklesu našeho exportu v této oblasti.

Senátoři byli seznámeni s legislativními problémy, s problémy exportního úvěrování a pojištění. Zástupci „sdružení“ vyzvali členy výboru, aby své zahraniční cesty zaměřili i na podporu této oblasti a své cesty koordinovali s aktuálními obchodně-exportními aktivitami.

Výbor rovněž uskutečnil návštěvu České národní banky na pozvání viceguvernéra ČNB RNDr. Luďka Niedermayera. Členové bankovní rady prezentovali principy měnové politiky ČNB a problematiku bankovního dohledu. Diskuse samozřejmě obsáhla i problematiku veřejných rozpočtů a rozborů aktuální ekonomické situace ČR.

Součástí návštěvy bylo i představení oborů dealingu – obchodu s penězi, a cleaningu – mezibankovního platebního styku.

Obdobnou akcí byla prezentace společnosti Podnik výpočetní techniky a.s., zaměřená na připravovanou legislativu v oblasti aplikace elektronického podpisu ve vazbě na „státní informační systém“.

Velmi pozitivně ze strany samospráv bylo hodnoceno veřejné slyšení výboru na téma „Rozpočtové určení daní obcí a krajů“ uskutečněné společně s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Slyšení předcházelo projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Zahraniční cesty senátorů jsou často předmětem kritického pohledu médií. Je zajisté velmi složité hodnotit efektivnost jednotlivých cest. I v případě cest členů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu se dá často přínos hodnotit až s určitým časovým odstupem, neboť zahraniční jednání senátorů jsou často iniciační pro mnoho obchodně-ekonomických případů.

V průběhu tohoto roku se členové výboru zúčastnili šesti zahraničních cest. Tou prvou bylo setkání předsedů, resp.místopředsedů a tajemníků rozpočtových a hospodářských výborů států Višegradské skupiny. Proběhla jednání s náměstkem ministra financí J. Baucem, viceprezidentem Národní banky Polska R. Kokoszczyňskim, viceprezidentem Komise pro cenné papíry J.H.Kozlowskim a prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu J.Wojciechowskim. Jednalo se zejména o transformaci, makroekonomických otázkách, daňové problematice a veřejných rozpočtech.

Další cesta se konala na žádost Hospodářské komory ČR a zúčastnil se jí předseda výboru. Hlavním cílem byla účast a vystoupení na již tradičním 6.zasedání Česko-japonského ekonomického výboru v Tokyu. Zasedání bylo koordinováno zastupitelským úřadem v Tokyu a proběhlo v budově ZÚ. Z japonské strany se zúčastnil nečekaně vysoký počet 57 účastníků z řad předních japonských podniků, kteří projevovali velký zájem o možnosti investičních vstupů do ČR. Předseda výboru se dále zúčastnil otevření české expozice na mezinárodním veletrhu investičních agentur. Proběhlo rovněž jednání na Ministerstvu zahraničních věcí s ředitelem pro Evropu s hlavním bodem zájmu japonské strany – příprava a vstup ČR do EU. Jednání byla završena setkáním s předsedou Rozpočtového výboru japonského Senátu, kde byla mj.diskutována i možnost návštěvy členů výboru japonského Senátu v ČR v roce 2002. Tato návštěva by mohla být podporou investičních zájmů Japonska v ČR, například i v oblasti automobilového průmyslu.

V dubnu proběhla cesta tří členů výboru do Spolkové republiky Německo a Dánského království. Hlavními tématy jednání bylo: Evropská unie a její rozšíření, česko-německé a česko-dánské obchodní vztahy, malé a střední podnikání (financování a podpora), družstevní banky a družstevní bankovnictví, bankovní sektor obecně. Ze zajímavých závěrů je možno zejména uvést dohodu o prezentaci malých a středních českých firem a obcí, především těch, které mají vybudovány průmyslové zóny, v centrále BAO (SRN) s cílem přilákat do ČR investory z německé strany. Návštěvě byla v obou zemích věnována značná pozornost, o čemž svědčí například vystoupení vedoucí delegace senátorky Soni Paukrtové v dánské televizi spolu s předsedou dánského Integračního výboru.

V září se jeden zástupce výboru zúčastnil semináře Evropské akademie v Berlíně.

Na přelomu října a listopadu se uskutečnila cesta do Ruské federace. Zástupci výboru spolu s velvyslancem panem Janem Baštou v Moskvě jednali s Výborem pro hospodářskou politiku, Výborem pro agrární politiku a dále na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu průmyslu, vědy a technologií, Ministerstvu ekonomického rozvoje a obchodu. Dále navštívili Nižegorodskou a Vladimírskou oblast k jednání s tamními gubernátory a místní samosprávou.

Poslední cestou výboru v roce 2001 byla návštěva Jihoafrické republiky a Lesothského království. Cílem návštěvy v JAR bylo pokračovat v předchozích jednáních zahájených již v ČR, zjistit možnosti pro české investory a dodavatele a navázat styky pro pozdější meziregionální spolupráci. Program byl postaven tak,aby delegace měla možnost bezprostředních kontaktů jak s Parlamentem JAR, tak i jednotlivými provinciemi (Kapské město, Gauteng, Mpumalanga). Po proběhlých jednáních se nyní jeví reálné uzavření dohody o spolupráci mezi provincií Gauteng a vytipovaným regionem v ČR. Zástupci výboru rovněž dosáhli na jednáních příslibu ze strany Ministerstva průmyslu JAR k podpisu dohody o ustanovení „smíšeného výboru“ (instituce na podporu vzájemného obchodu). Obdobný charakter měla i jednání v Lesothském království, kde proběhla jednání na úrovni prezidenta Senátu p. Chiefs Lejahou i jednání s tamním ministrem průmyslu a obchodu M.M.Malie a ministrem zahraničních věcí T.M.Thabane.

Výbor rovněž uskutečnil několik přijetí zahraničních delegací, z nichž nejvýznamnějším bylo přijetí delegace výboru pro ekonomiku Parlamentu Estonské republiky, Zemědělského výboru Spolkového sněmu SRN a přijetí delegace Rady Ruské federace, vedené předsedou výboru pro agrární politiku J.S.Savčenkem.

Celé toto období práce výboru se vyznačovalo vysokým pracovním nasazením všech členů Výboru, věcností a korektností jednání a toleranci názorových rozdílů.

Ing. Milan Balabán

Předseda VHZD