Přehled činnosti Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku za rok 2001

Výbor tvoří 11 senátorek a senátorů, kteří se v průběhu roku sešli na 20 schůzích.

V rámci VZSP pracovaly tři podvýbory, pro rodinnou politiku, pro důchodovou reformu a pro rovnoprávné uplatnění občanů se zdravotním postižením.

Výbor na svých schůzích projednal následující zákony a mezinárodní smlouvy:

Zákony:

 • o návykových látkách (2 novely),
 • o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
 • o přírodních léčivých zdrojích,
 • o důchodovém pojištění,
 • o péči o zdraví lidu,
 • o referendu o vstupu ČR do EU,
 • o státní sociální podpoře,
 • o sociálně právní ochraně dětí,
 • o pohřebnictví,
 • novely zákona o pohřebnictví (dvě),
 • Ústava ČR,
 • o církvích,
 • azylový zákon,
 • o pracovní době zaměstnanců s nerovnoměr.rozvrženou prac.dobou,
 • o jednacím řádu Senátu
 • o všeobecném zdravotním pojištění,
 • atomový zákon,
 • o zaměstnanosti,
 • o platu a odměně za pracovní pohotovost.

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení s Rakouskem, Izraelem, Lucemburskem a Chile, o exportu sociálních dávek s Nizozemím a o zdravotní péči se Slovenskem. Dále Protokol o vodě a zdraví , Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti a Úmluvu MOP č.182 o dětské práci.

Výbor se zabýval i aktuálním tématem zajištění letecké záchranné služby a přijal na závěr usnesení směřované k ministru zdravotnictví.

Uskutečnilo se veřejné slyšení výboru k pracovně-právním vztahům doktorandů na lékařských fakultách.

Samostatné semináře byly věnovány demografickému vývoji ČR a teorii a praxi sociální politiky v mezinárodním kontextu.

Výbor uspořádal dvoudenní mezinárodní konferenci o rodině.

VZSP převzal spolupořadatelskou funkci při třech veřejných akcích na půdě v Senátu. A to při předávání Jánského plakety dobrovolným dárcům krve, při autorizaci architektů a při semináři Proinva 2001.

Podvýbor pro rodinnou politikuse věnoval třem souhrnným materiálům; koncepci státní rodinné politiky, studii "Populační politika - proč a jak" a "Signální zprávě o rodině". Zhodnotil veřejné slyšení výboru věnované demografickému vývoji. Zabýval se návrhem zákona o podpoře rodin, který předložila skupina senátorů. Členové podvýboru byli průběžně informování o činnosti dalších orgánů věnujících se problematice rodiny, zejména Republikového výboru pro děti mládež a rodinu.

Podvýbor pro důchodovou reformu se opakovaně zabýval postupem sociální reformy. Vychází při tom, mimo jiné, i z aktuálních informací zpracovaných ministerstvem práce a sociálních věcí. Členové podvýboru se seznámili s modelem Světové banky pro hodnocení variant důchodové reformy adaptovaným pro podmínky ČR. V návaznosti na aktuální zvýšení se senátoři věnovali podrobněji valorizaci důchodů.

Podvýbor pro rovnoprávné uplatnění občanů se zdravotní postižením se na základě zkušeností s uplatňováním silničního zákona a zákona o pozemních komunikacích zabýval případnou novelizací těch částí, které se týkají označení vozidel občanů s tělesným postižením. Tématem jednání byly i nově stanovené požadavky na registraci invalidních vozíků.

Podněty a informace pro svou zákonodárnou práci v oblasti zdravotnictví, soc. pomoci a rodinné politiky získávají členové výboru i při svých cestách do zahraničí. V r. 2001 vyslal výbor delegace do tří evropských států.

Spolkové republika Německo byla cílem cesty mimo jiné i proto, že Německo se musí vyrovnávat s ekonomickými, ale i sociálními rozdíly mezi novými a starými spolkovými zeměmi. Tento úkol se v modifikované podobě vyskytuje u nás i při vyrovnávání rozdílů mezi nově vytvořenými územně-správními celky a v blízké budoucnosti i při zapojení ČR do evropských struktur. Podnětné byly i informace o tom, jak v Německu probíhala příprava důchodové reformy, jaké jsou její cíle a první zkušenosti.

Při návštěvě Švédskase senátoři věnovali severskému modelu pomoci lidem se zdravotním postižením. Počínaje ranou péčí, přes integraci do škol, k využívání asistenčních služeb. Jednali také, a to jak na parlamentní tak vládní úrovni, o reformních změnách v důchodovém pojištění, které Švédsko přijalo koncem 90.let;

Delegace, která v závěru roku navštívila Slovinsko, zaměřila svou pozornost především na porevoluční změny ve slovinském zdravotnictví a na formy státní pomoci rodinám.

Postavení českých žen ve veřejném životě a podmínky pro uplatnění žen v politice byly předmětem jednání místopředsedkyně výboru senátorky Aleny Palečkové se skupinou poslankyň, členek Výboru Evropského parlamentu pro práva žen a rovné příležitosti.

V roce 1999 jednala delegace výboru během svého pobytu v Dublinu na Ministerstvu pro sociální, veřejné a rodinné záležitosti. Na tuto zkušenost mohl navázat irský ministr D. Ahern při svém únorovém setkání s předsedkyní výboru senátorkou Zuzanou Roithovou.

Diskuse, nejen o problémech a úkolech českého zdravotnictví, ale i o společných zájmech v oblasti prevence a léčby nejzávažnějších chorob, se rozvinula během návštěvy zástupců Světové zdravotnické organizace, kdy český Senát reprezentovala předsedkyně výboru a senátor Jan Zahradníček.