Činnost Mandátového a imunitního výboru Senátu v roce 2005

Mandátový a imunitní výbor má v 5. funkčním období celkem 13 členů, jeho předsedkyní je senátorka Helena Rögnerová.

V rámci 5. funkčního období se koncem roku 2004 konala první schůze Mandátového a imunitního výboru, na které si výbor zvolil ověřovatele výboru, místopředsedy a předsedkyni výboru.

V roce 2005 se pak konalo celkem 9 schůzí výboru.

Mandátový a imunitní výbor projednal během prvního roku 5. funkčního období návrh novely zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, postoupený Poslaneckou sněmovnou Senátu Parlamentu ČR. Po zrušení této novely zákona Ústavním soudem z procesních důvodů výbor navrhl a projednal návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů.

Dále Mandátový a imunitní výbor ve shodě s nálezem Ústavního soudu ověřil koncem ledna 2005 platnost volby senátora Parlamentu ČR zvoleného ve volbách do Senátu v listopadu 2004, předsedkyně výboru po projednání ve výboru a se souhlasem všech jeho členů odeslala za velkého zájmu sdělovacích prostředků předsedovi Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu dokumenty potřebné pro jednání tohoto výboru ve věci zbavení či zachování imunity poslance Evropského parlamentu V. Železného. Mandátový a imunitní výbor využil svého práva a v souladu s § 12 zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, vydal doporučené vzory oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku veřejného funkcionáře. Výbor se rovněž zabýval sdělením, které zaslal redaktor České televize podle § 8 výše citovaného zákona a také svým usnesením schválil bezúplatné vyhotovování a poskytování kopií čestných prohlášení veřejných funkcionářů zájemcům o nahlížení do evidence čestných prohlášení.

Koncem roku 2005 projednal Mandátový a imunitní výbor žádost Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, o souhlas s trestním stíháním senátora Parlamentu ČR.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vede evidenci a zajišťuje úschovu oznámení veřejných funkcionářů (poslanci, členové vlády a vedoucí dalších ústředních správních orgánů, v jejichž čele není člen vlády), předkládaných v souladu se zákonem č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkce (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 8 odst. 2 citovaného zákona umožní výbor každému občanovi, na základě jeho písemné žádosti, nahlédnout do evidence oznámení. Toto právo v sobě zahrnuje právo nahlížet do všech uložených listin a právo pořizovat si z nich výpisy a opisy. Jak již bylo uvedeno výše, výbor vyslovil na základě žádosti zájemců souhlas s bezúplatným vyhotovováním a poskytováním fotokopií těchto čestných prohlášení.

Nahlížení do evidence oznámení veřejných funkcionářů se do března roku 2005 konalo vždy každé první pondělí v měsíci v době od 14. 00 do 16. 00 hodin. Na základě rozhodnutí členů výboru je však zájemcům nyní umožněno nahlížet do evidence oznámení během pracovní doby každý pracovní den, a to po předchozí domluvě s tajemnicí výboru. Veřejnost a zejména zástupci sdělovacích prostředků tuto možnost uvítali a také využívali. Počet zájemců o nahlížení se oproti roku 2004 zvýšil a jejich celkový počet byl 76.