Činnost Organizačního výboru v roce 2005

Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu stanoveném jednacím řádem Senátu. V 5. funkčním období má výbor 15 členů. Vedle předsedy Senátu a 4 místopředsedů Senátu byli jeho členy senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů (zejména předsedové senátorských klubů).

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2005 tak předseda Senátu na návrh Organizačního výboru svolal 8 schůzí Senátu.

V závěru května 2005 Organizační výbor stanovil lhůtu pro podávání návrhů na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to do 15. července 2005. Senát na základě zákona o ochraně osobních údajů navrhuje předsedu Úřadu prezidentu republiky, který jej jmenuje. Lhůta byla stanovena s ohledem na konec funkčního období stávajícího předsedy. Nový předseda Úřadu byl prezidentem republiky jmenován k 1. září 2005.

Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V jeho kompetenci je schválení plánu zahraničních styků Senátu a posléze schvalování jednotlivých přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční cesty. V březnu 2005 také Organizační výbor schválil změnu Pravidel vyhotovování dokumentace o zahraničních aktivitách Senátu a o zveřejňování této dokumentace na internetových stránkách Senátu.

Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok, která následně schvaluje Senát. Každý rok projednává Státní závěrečný účet kapitoly Senát, jednou za čtvrtletí informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest, jednou za 6 měsíců se zabývá informací o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

Bohaté diskuse se tradičně konají v rámci schvalování Harmonogramu pravidelných akcí Senátu na každé pololetí kalendářního roku, a to zejména z důvodu nesnadného plánování činnosti Senátu na delší časové období v návaznosti na činnost Poslanecké sněmovny. V únoru 2005 výbor schválil nový časový harmonogram, který spočíval ve střídání 3 pracovních týdnů a 1 senátorského; tento princip jednání byl zachován i na další pololetí roku 2005.

Organizační výbor je na základě Pravidel pro užívání a pronajímání prostor sídla Senátu oprávněn povolovat výjimky z těchto Pravidel. V dubnu 2005 Organizační výbor povolil výjimku týkající se konání národního semináře na téma „Rozvojové a globální vzdělávání v České republice“.

V květnu téhož roku Organizační výbor souhlasil s návrhy předloženými Podvýborem pro státní vyznamenání na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit prezidentu republiky.

Organizační výbor schvaluje návrh předsedy Senátu na jmenování a odvolání vedoucího Kanceláře Senátu. Předseda Senátu Přemysl Sobotka předložil Organizačnímu výboru návrh na odvolání vedoucího Kanceláře Senátu Pavla Pelanta v červenci roku 2005. Na jeho místo navrhl předseda Senátu pana Františka Jakuba, který byl jmenován s účinností od 1. listopadu 2005.

Organizační výbor také projednává návrhy na změnu Organizačního řádu Kanceláře Senátu. V roce 2005 tak nejprve souhlasil s účinností od 1. března 2005 se sloučením Samostatného oddělení senátních služeb a Samostatného oddělení služeb pro veřejnost do Odboru senátních služeb, přesunu činnosti a zaměstnance z Odboru senátních služeb do Odboru tiskového a spisového a zřízením pracovního místa samostatného referenta (manažera) vztahů k veřejnosti. Od 1. května pak bylo na základě ustavení Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky zřízeno místo tajemníka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky.

V listopadu Organizační výbor souhlasil s konáním tradičního Slavnostního shromáždění, tentokráte k 9. výročí Ustavující schůze Senátu, které se uskutečnilo 20. prosince 2005.

Za celý rok 2005 schválil Organizační výbor 189 přijetí zahraničních návštěv, 27 cest předsedy a místopředsedů Senátu, 59 cest výborů a 69 vyslání stálých delegací Parlamentu ČR.

V průběhu roku 2005 přijal Organizační výbor 170 usnesení, z toho 145 na celkem 30 schůzích a 25 per rollam v době mezi schůzemi.