Činnost Ústavně-právního výboru roce 2005

(za období od 16. prosince 2004)

Ústavně-právní výbor Senátu pracoval v roce 2005 v tomto složení : Jaroslav Kubera, předseda výboru , Ing. Ondřej Feber, Ing. Pavel Janata, JUDr. Jaroslav Kubín, Mgr. Ladislav Macák, místopředsedové ÚPV , Ing. Václava Domšová, František Příhoda, Ing. Jiří Stodůlka, Ing. Jiří Šneberger, Ing. Jaromír Volný a Jiří Žák, členové ÚPV. K žádným změnám ve složení výboru v průběhu roku 2005 nedošlo.

V roce 2005 se výbor sešel na 13-ti zasedáních. Jednal celkem 13 dnů a projednal 39 návrhů zákonů a 8 mezinárodních smluv.

Pokud jde o vládní a poslanecké návrhy zákonů výbor v 5-ti případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit, ve 14-ti případech vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, osmkrát doporučil Senátu, aby projednávaný návrh zákona zamítl. Dvakrát výbor doporučil Senátu, aby se projednávaným návrhem zákona nezabýval. Ve třech případech se výboru nepodařilo dospět hlasováním k přijetí usnesení, což dokumentují tři záznamy z jednání.

Dále výbor projednal sedm návrhů senátních návrhů zákonů. Ve třech případech výbor doporučil Senátu schválit tyto návrhy ve znění pozměňovacích návrhů přijatých v ÚPV. Dva z těchto návrhů doporučil Senátu schválit v navrženém znění. Jedenkrát navrhl Senátu , aby návrh senátního návrhu zákona zamítl. V jednom případě výbor projednávání senátního návrhu zákona přerušil.

Výbor se také zabýval projednáváním mezinárodních smluv (celkem 8). V sedmi případech doporučil Senátu dát souhlas k ratifikaci. V jednom případě doporučil Senátu dát souhlas s výpovědí smlouvy.

Dále výbor projednal a doporučil Senátu vzít na vědomí Souhrnnou zprávu Veřejného ochránce práv za rok 2004. Výbor se zabýval také Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2004. Také v tomto případě navrhl Senátu vzít zprávu na vědomí.

Mezi významné úkoly Ústavně-právního výboru patří projednávání návrhů prezidenta republiky na nové soudce Ústavního soudu.V červnu 2005 podal prezident republiky V. Klaus návrh, aby Senát vyslovil souhlas se jmenováním JUDr. Vlasty Formánkové soudkyní Ústavního soudu, v listopadu 2005 podal návrh na jmenování JUDr. Vladimíra Kůrky soudcem Ústavního soudu. Ústavně-právní výbor se první žádostí zabýval na své 10. schůzi, která se konala dne 10. července 2005, druhou žádostí se zabýval na své 15. schůzi dne 30. listopadu 2005. V obou případech výbor doporučil Senátu vyslovit souhlas se jmenováním navržených kandidátů soudci Ústavního soudu. V obou případech také plénum Senátu vyslovilo souhlas s jejich jmenováním.

Další aktivity výboru:

Ve dnech 23. - 25. února 2005 uspořádal výbor společně se Stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury výjezdní zasedání do Brna, které bylo věnováno aktuálním problémům české justice. Senátoři při této příležitosti jednali s představiteli Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, Úřadu Veřejného ochránce práv a Krajského soudu v Brně.

Ve dnech 9. - 11. listopadu uspořádal výbor výjezdní zasedání do západních Čech. Jednání probíhalo v Tachově a v Plzni a bylo zaměřeno na otázky českého soudnictví a veřejné správy. Pokud jde o oblast justice, jednali senátoři ÚPV se soudci Okresního soudu v Tachově, Krajského soudu v Plzni a s představiteli Krajského státního zastupitelství v Plzni. Dále měli senátoři možnost vyměnit si názory s představiteli Policie ČR - Správy západočeského kraje Plzeň a se zástupci integrovaného záchranného systému včetně Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Zahraniční aktivity výboru:

Dne 11. března 2005 přijal místopředseda ÚPV senátor O. Feber spolu s dalšími členy výboru delegaci Legislativně-právního výboru Národního shromáždění Korejské republiky vedenou poslancem CHun Yong Bae. Jednání bylo zaměřeno zejména na otázky zákonodárného procesu v České republice. Korejští poslanci se zajímali o právní úpravu legislativního procesu, o jeho jednotlivé fáze. Diskuse byla zaměřena zejména na projednávání návrhů zákonů v obou komorách parlamentu a to jak ve výborech, tak v plénu. V souvislosti s tím byla věnována pozornost vztahům mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem a dále byla diskutována otázka zákonodárné iniciativy.

Dne 28. června 2005 přijali členové ÚPV v čele s místopředsedou výboru senátorem O. Feberem delegaci Právního výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky vedenou místopředsedou výboru panem poslancem Phan Trung Ly. Diskuse byla věnována zejména otázkám legislativního procesu na půdě parlamentu, způsobu projednávání návrhů zákonů ve výborech a v plénu Senátu, možnosti podávání a způsobu projednávání pozměňovacích návrhů ve výborech a v plénu. Dále se vietnamští poslanci zajímají o obecné otázky českého politického systému, zejména o otázky dělby moci ve státě a mechanismy jejího zabezpečení. Dalším důležitým tématem jednání byl způsob konstituování soudců Ústavního soudu, postavení Ústavního soudu v českém politickému systému a jeho působnost.

Ve středu 19. října místopředseda Ústavně-právního výboru senátor Ondřej Feber spolu s dalšími členy ÚPV jednali při pracovním obědě se členy Ústavně-právního výboru Velkého státního churalu Mongolska.Představitelé mongolského parlamentu se zajímali o uspořádání českého dvoukomorového parlamentu, o způsob voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu, o odlišnosti v působnosti jednotlivých komor, o současné politické rozložení sil v obou komorách parlamentu a o řadu dalších otázek našeho společenského a politického života.

Ve dnech 10. - 13. října se uskutečnilo již tradiční přijetí delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky. Pětičlennou delegaci vedl předseda ÚPV NR SR Ján Drgonec. Jednání byla zaměřena zejména na výměnu zkušeností z fungování soudní soustavy, z probíhajících rekodifikací základních hmotně-právních i procesních předpisů, na otázky legislativního procesu a celou řadu dalších otázek. Kromě přijetí senátory a poslanci Ústavně-právních výborů obou komor českého parlamentu měli slovenští poslanci příležitost jednat a vyměnit si zkušenosti se soudci Vrchního soudu v Praze a i se soudci Okresního soudu v Třebíči.

Dne 8. listopadu 2005 přijal předseda výboru senátor J. Kubera spolu s dalšími členy výboru delegaci Organizačního výboru horní komory Parlamentu Japonska vedenou jeho předsedou panem Kensei Mizote. Japonská delegace se zajímala o postavení Senátu a Poslanecké sněmovny v českém politickém systému, o vztahy obou komor, o pravidla jednání Senátu a jeho výborů. Pozornost byla věnována také změnám, ke kterým došlo po roce 1989 v českém právním řádu a řadě dalších otázek.

Dále přijal Ústavně-právní výbor delegaci dolní komory Parlamentu Japonska vedenou poslancem Kiichi Inoue. Japonští poslanci se zajímali především o právní úpravu financování politických stran, o způsob úhrady volebních nákladů a nákladů na činnost politických stran, o právní úpravu volební kampaně, o způsob voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu a o možnosti využívání informačních technologií při volbách. Pozornost byla věnována také právní úpravě umožňující hlasování krajanů v zahraničí.

Dále výbor uskutečnil dvě zahraniční pracovní cesty. Ve dnech 11. - 18. dubna cestu do Japonského císařství, ve dnech 10. - 14. prosince 2005 do Norského království.