Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v roce 2005

(od 16. 12. 2004 - 31. 12. 2005)

Po senátních volbách v roce 2004 došlo ke změně počtu členů výboru z 10 členů na 11 a také k personálním změnám. Předsedou výboru byl navržen a zvolen senátor Václav Jehlička. Výbor se usnesl zvolit tři místopředsedy, kterými se stali senátor Jan Hálek, senátor Václav Roubíček a senátor Jiří Zlatuška. Výbor ustavil také tři ověřovatele, kterými jsou senátor Zdeněk Bárta, senátor Zdeněk Janalík a senátor Martin Mejstřík. Oblast petiční agendy bude vyřizovat předseda výboru senátor Václav Jehlička.

V průběhu roku 2005 se výbor sešel k 19 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 109 usnesení a čtyři záznamy z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení.

Výbor se zabýval celkem 38 senátními tisky, z toho

 • 23 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
 • 4 byly mezinárodní smlouvy,
 • 3 senátní tisky k volbě ústavního soudce,
 • ke Zprávě o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2004 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2004,
 • senátní tisk obsahující Zprávu o činnosti veřejného ochránce práv,
 • senátní tisk o Činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • ke Strategii udržitelného rozvoje ČR,
 • k Závěrečnému doporučení Výboru proti mučení - kontrolního orgánu Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,
 • ke Zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005,
 • k petici č. 14/05 k etické výchově mladé generace,
 • k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.

Na podnět senátora Martina Mejstříka výbor dne 20. dubna 2005 schválil usnesení č. 50/05 k uspořádání veřejného slyšení výboru na téma „Hrozba komunismu?“ Veřejné slyšení proběhlo dne 31. května 2005 v Hlavním sále za účasti téměř 100 zástupců. Jednání bylo rozloženo do tří bloků. Vystoupili bývalí velvyslanci ČR na Kubě a v Ruské federaci, zástupci Masarykovy univerzity v Brně, Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a Ústavu soudobých dějin. Byla přednesena srovnání komunistických stran u nás a v Evropě, analýza komunistických režimů ve světě. Diskutovalo se nad současnou KSČM, symboly komunismu a komunistickým režimem a okupací v roce 1968.

V rámci 19. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR se uskutečnilo veřejné slyšení na téma „Etická výchova mladé generace“. Veřejné slyšení bylo zorganizováno na základě petice č. 14/05, kterou podepsalo 15 591 občanů, a senátního tisku č. 153. Petenti žádají podporu výuky etické výchovy na školách, která by vedla k pozitivnímu ovlivnění morálky dětí a mládeže. Veřejné slyšení uvedl předseda výboru Václav Jehlička, jednání vedl senátor Zdeněk Janalík, předseda Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Se svými příspěvky vystoupili mimo jiné zástupci MŠMT ČR, MV ČR, AV ČR, Univerzity Hradec Králové a UK Praha. Pozváni byli také vedoucí odborů školství krajských úřadů a zástupci médií. Výstupy z jednání zpracovali zástupci petentů a na základě nich bylo zpracováno usnesení výboru, které bude směrováno k plénu Senátu PČR.

Výbor uspořádal v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu PČR dne 15. února 2005 prezentaci výsledků projektu Paliativní péče v České republice (východiska, inspirace, naděje) navazující na prezentaci první etapy projektu v květnu 2004. Program zajistili odborníci na organizaci, koncepci a vzdělávání v oblasti paliativní péče. Prezentace proběhla za účasti 80 osob. Prezentaci zahájil senátor Václav Jehlička, předseda výboru. Vstupní slovo pronesla ředitelka Sdružení Cesta domů, dále se hovořilo se o organizaci a standardech paliativní péče a její koncepci v ČR.

Usnesením č. 39/05 ze 6. schůze konané dne 16. března 2005 se výbor usnesl pořádat dne 24. května 2005 v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR seminář „Dlouhodobý záměr vzdělávací politiky České republiky a postavení soukromého a církevního školství ve společnosti“. Cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost, poslance a senátory s názory na zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání České republiky a jeho vazbu na cíle nezávislého školství v členských státech Evropské unie. Semináře se zúčastnili zástupci zřizovatelů a ředitelů soukromých a církevních škol ČR, odbory, zaměstnavatelské svazy, školské asociace, zástupci krajů a příslušných resortů, poslanci a senátoři PČR. Podněty získané v rámci diskusí přispějí k realizaci nového školského zákona a k jeho eventuálním novelizacím.

Dne 24. května 2005 byl senátorům představen školní projekt nazvaný „Občan“. Cílem tohoto projektu je rozvíjet u studentů pochopení významu aktivního občanství a rozvíjení znalostí a dovedností potřebných pro účinný podíl na životě společnosti. Může být s úspěchem využíván v různých třídních situacích, ve třídách s různou úrovní vzdělání. Žáci a studenti prezentovali tři projekty - Alkohol a mládež, Šikana ve škole a Pyrotechnika a zbraně v rukou mládeže. Žáci se snaží přijít na to, co vědí o problémech ve svém okolí. Snaží se najít podstatu problému, shromažďují dostupné informace a informace o existujících řešeních. Velmi důležitým krokem, který pomůže žákům uvědomit si, jaké znalosti, dovednosti při realizaci projektu získali, jak je projekt ovlivnil, co by při zpětném pohledu dělali jinak, je vyhodnocení získaných zkušeností.

Dále svým usnesením č. 32/05 ze 6. schůze se výbor usnesl vzhledem k závažnosti problematiky pořádat seminář na téma „Regenerace Pražské památkové rezervace“, který se uskutečnil dne 6. června 2005 v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu PČR za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Národního památkového ústavu, Obce architektů, Společnosti pro trvale udržitelný život, České komise UNESCO, akademické obce a nevládních organizací v počtu cca 90 osob. Na přípravách se podílel senátor Martin Mejstřík. Předseda výboru, senátor Václav Jehlička, přednesl úvodní slovo. Cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost s Memorandem Pražské památkové rezervace. Účastníci apelovali na Parlament České republiky, aby vhodnou formou deklaroval skutečnost, že kulturní dědictví je zdrojem duchovního a materiálního rozkvětu společnosti a péče o jeho zachování je tedy veřejným zájmem. Zároveň považují za potřebné, aby se vláda České republiky výslovně přihlásila k odpovědnosti za kvalitu péče o architektonické a archeologické dědictví, včetně zřízení příslušné meziresortní komise s definovaným programem, cíli a harmonogramem. Ze semináře mimo jiné vyplynulo, že závažnost rozvoje Prahy přesahuje rámec obce a bylo by vhodné, aby spoluzodpovědnost za rozvoj a ochranu architektonického dědictví našeho hlavního města převzala vláda. Seminář také připravil usnesení, se kterým by výbor mohl nadále pracovat ve vztahu k vládě.

Usnesením č. 54/5 z 20. dubna 2005 se výbor usnesl pořádat a převzít záštitu nad představením projektu „Asi-milovaní? - Soužití národností v České republice“, které se konalo dne 14. června 2005 v reprezentativních prostorách Hlavního sálu, Zaháňského salónku a Rytířské síni, v níž byla umístěna prezentace prací. Prezentace proběhla za účasti Leviena Rouwa, garanta projektu, z Domu Anny Frankové v Amsterdamu, zástupce Velvyslanectví Nizozemského království, studentů českých škol spolu s jejich vrstevníky různých národností, žijícími v ČR. Cílem bylo podnítit mladé lidi k samostatnému odhalování historie skryté v zapomenutých lidských osudech.

Usnesením č. 91/05 ze 13. schůze dne 21. září 2005 se výbor usnesl pořádat dne 19. října 2005 v Hlavním sále a Rytířské síni seminář „Na cestě ke znalostní společnosti“ za odborné podpory Institutu pro sociální a ekonomické analýzy za účasti cca 140 osob. Po skončení semináře se uskutečnila tisková konference. Organizačním a obsahovým zajištěním semináře byl pověřen místopředseda výboru senátor Jiří Zlatuška. Seminář zahájil předseda výboru senátor Václav Jehlička. Úvodní slovo přednesl poslanec Walter Bartoš, předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byla prezentována publikace Na cestě ke znalostní společnosti. Další diskuse byly o systému vzdělávání jako celek, obsahu vzdělávání, o správě a financování regionálního školství a o vysokých školách a vědě.

Svým usnesením č. 56/05 z 20. dubna 2005 se výbor usnesl převzít záštitu nad národním seminářem na téma „Rozvojové a globální vzdělávání v České republice“, který spolupořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost spolu s Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních vztahů. Seminář se uskutečnil dne 29. dubna 2005. Národní seminář upozornil na jeden z dílů odpovědnosti, který Česká republika jako člen Evropské unie a mezinárodního společenství demokraticky a ekonomicky vyspělých států na sebe přijala: princip solidarity mezi lidmi a mezi státy. Rozvojová pomoc je součástí této globální odpovědnosti, a tudíž i integrální částí české zahraniční politiky. Seminář proběhl za přítomnosti zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, nevládních organizací a zahraničních hostů.

Dále se výbor svým usnesením č. 17/05 z 26. ledna 2005 usnesl pořádat a převzít záštitu nad mezinárodní konferencí Rady Evropy „4. Pražské fórum o vzdělávacích reformách v Evropě“. Konference se konala ve dnech 21. - 23. listopadu 2005 v Jednacím sále za účasti 100 účastníků. Přítomné přivítal místopředseda výboru senátor Jiří Zlatuška. Konference se zúčastnili experti z členských zemí Rady Evropy, zemí Evropské kulturní konvence a zástupci nejvýznamnějších mezinárodních vládních i nevládních organizací působící v oblasti vzdělávání (OECD, UNESCO, Evropská komise). Účastníci se seznámili s politickým kontextem vzdělávání učitelů v rámci činnosti Rady Evropy, vyměnili si názory na nové postavení učitelů ve společnosti a stanovili klíčové kompetence potřebné k realizaci nového postavení učitelů.

Již tradičně výbor pořádal a převzal záštitu nad shromážděním Klubu Českých hlav, které se uskutečnilo dne 15. března 2005 v Rytířském sále a Zaháňském salónku a zúčastnilo se ho 70 osob. Tato akce byla uspořádána na základě usnesení č. 28/05 z 23. února 2005.

Senát PČR se každoročně stává místem, kde vyvrcholí folklórní rok zhodnocením pořádaných lidových slavností a mezinárodních folklórních festivalů za účasti starostů a primátorů měst a obcí, krajských hejtmanů, zástupců vlády ČR, jednotlivých kompetentních ministerstev a sdělovacích prostředků. Tato slavnostní událost se konala při příležitosti 16. schůze výboru dne 1. listopadu 2005 v Jednacím sále na základě usnesení č. 88/05 z 21. září 2005. Na jednání byli přizváni představitelé PS PČR, MŠMT ČR, Úřadu vlády ČR, MK ČR, MO ČR, Českého rozhlasu a zástupci sponzorů. Jednání zahájil předseda Výboru senátor Václav Jehlička, dále moderoval předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Smyslem jednání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů, pořádaných členy Folklorního sdružení ČR v roce 2005. Po skončení slavnostního setkání se uskutečnila tisková konference.Toto slavnostní shromáždění se setkalo s velmi pozitivním zhodnocením všech účastníků a také médií.

Na základě usnesení č. 46/05 ze 7. schůze konané dne 20. dubna 2005 - k postupu řešení petice „Za zrušení a zasypání dolu Frenštát“, se výbor usnesl uspořádat dne 30. května 2005 veřejné jednání se zástupci petentů, OKD, a. s., člena koncernu Karbon Invest, a. s. a dotčených resortů ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jednání se zúčastnil místopředseda výboru senátor Václav Roubíček, senátorka Liana Janáčková a senátoři Milan Bureš a Martin Mejstřík. Dále se jednání zúčastnil senátoři Milan Balabán, František Kopecký, Igor Petrov a Jaroslav Kubín, poslanec Ing. Pavel Hrčíř a petenti - představitelé Občanského sdružení Naše Beskydy, zástupci OKD, a. s. dotčených měst a obcí a ministerstev. Veřejné projednávání zahájil místopředseda výboru senátor V. Roubíček. Přítomné seznámil s peticí a v ní formulovanými požadavky, dále představil zúčastněné zástupce Senátu PČR a v závěru svého úvodního vystoupení shrnuje svůj odborný názor na tento dlouhodobý problém. Uvědomuje si, že žádný stát si nemůže dovolit odepsat 2,3 mld. tun uhlí. Je nutné akceptovat symbiosu jaderné a tepelné energie a respektovat obnovitelnost zdrojů. Rozvíjí se těžba důlního plynu. On sám je proti těžbě uhlí v ložisku Frenštát. Zdůrazňuje, že je nesmyslné těžit uhlí, když se rozvíjí těžba důlního plynu. Tento plyn by pokryl potřeby ČR na dobu 15 let ve výši 50 %. Nepřeje si rušit krajinu Beskyd. Za petenty vystoupil Mgr. Tom Káňa, který uvedl, že podstatným důvodem k sepsání petice a vyvolání veřejné diskuse na téma těžby v Dole Frenštát byla zásadní nedůvěra k proklamovaným návrhům OKD, a. s., člena koncernu Karbon Invest, a také názor, že jsou zástěrkou pro plánovanou aktivitu. Opodstatněnost petice také odůvodňuje relativně nízkou nezaměstnaností (8,4 %) s ohledem na okolní okresy, která je dána velkým rozmachem středního podnikání v regionu. Těžiště ekonomického přínosu spatřují mj. také v rozvoji turismu a cestovního ruchu, k němuž podněcují i okolní obce. Nedůvěru v rozhodování OKD, a. s. podporuje neustálá změna postojů a argumentací. Cílem jednání bylo připravit podklady pro projednávání petice na schůzi Senátu PČR v souladu se zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 142a, odst. 1. Petenti nesouhlasí s těžbou uhlí v dané oblasti a dolování považují za ekologicky a ekonomicky neúnosné a nesprávné. Jednání nepochybně přispělo k posunu v řešení celého problému.

Na základě usnesení č. 16/05 z 26. ledna 2005 se výbor usnesl uskutečnit přijetí ministra školství a vědy Bulharské republiky Doc. Igora Damjanova. Přijetí se uskutečnilo formou pracovního oběda dne 22. února 2005 za účasti senátora Zdeňka Janalíka, celkem 10 účastníků.

Dne 3. března 2005 se na základě usnesení č. 23/05 z 26. ledna 2005 uskutečnilo přijetí delegace členů Výboru pro vzdělání, vědu, sport, mládež, kulturu a média Národní rady Slovenské republiky. Přijetí se konalo při příležitosti její návštěvy České republiky formou pracovního oběda za účasti předsedy výboru senátora Václava Jehličky a dalších v celkovém počtu cca 17 účastníků.

Na základě usnesení č. 36/05 z 16. března 2005 se výbor usnesl uskutečnit přijetí prezidenta holandské asociace v oblasti vzdělávání EDventure Ruud Gortera. Přijetí se uskutečnilo formou pracovního oběda dne 8. dubna 2005 v Senátorské jídelně za účasti senátora Zdeňka Bárty a dalších, celkem 5 účastníků.

Dne 17. října 2005 se uskutečnilo na základě usnesení č. 86/05 z 14. září 2005 ve Frýdlantském salónku pracovní jednání se zástupci vysokoškolských a vědeckých institucí USA o spolupráci ve vědě pod vedením místopředsedy výboru senátora Václava Roubíčka.

Během roku výbor uskutečnil dvě zahraniční cesty, z nichž dvě byly schváleny na počátku roku Organizačním výborem Senátu, a to do Francie a Spojených států amerických. Avšak z organizačních důvodů francouzské strany se cesta do Francie neuskutečnila, proto byla navržena náhradní pracovní cesta do Jordánska.

Výbor přijal dne 27. července 2005 usnesení č. 81/05, jímž schválil uskutečnění pracovní cesty do Spojených států amerických v termínu od 8. do 16. října 2005. Pracovní cesty se zúčastnil senátor Václav Jehlička, předseda výboru, senátor Milan Bureš, senátorka Liana Janáčková, senátor Zdeněk Janalík, senátor Martin Mejstřík a senátor Josef Pavlata. Cesta byla zaměřena na tři základní okruhy. V Los Angeles šlo především o návštěvu Kanceláře guvernéra Kalifornie, kde členové byli seznámeni s působností státu a federálních orgánů ve vzájemném poměru. Dále se jednalo o návštěvu Muzea tolerance - Simon Wiesenthal Centre. Návštěva byla především zajímavá poznáním jiného pojetí a přístupu k veřejnosti než např. Muzea holocaustu ve Woshingtonu a Muzea Jed Washem v Izraeli. Seznámení s principy činnosti soukromé společnosti Getty Center v Los Angeles bylo pro všechny členy delegace zajímavé jakým způsobem lze realizovat obrovské projekty restaurace a obnovy uměleckých děl. Jednání se šesti profesory Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) bylo inspirativní a ukázalo směr úspěšného působení rozsáhlého univerzitního komplexu. Ukázka projektů střední školy - Theatre of Hearts, byla přínosná zejména svou cílovou skupinou, kterou jsou adolescenti bez domova a nebo z velmi špatných sociálních poměrů. Dalším okruhem byla setkání s původním obyvatelstvem státu Arizona s kmenem Navajů. Mimořádné bylo setkání se zástupci Navažské vlády, návštěva střední školy a Dine College. Návštěva ukázala na probíhající proces obrození Navajů prostřednictvím navažské kultury a jazyka. Průběh národního uvědomění a návrat k tradičním kmenovým hodnotám dodává členům kmene sebevědomí a sebedůvěru. Toto následovalo po tendenci poameričtění a převzetí zásad západní kultury. Tento národ obývá velmi rozsáhlá území Arizony, která jim dávají možnost ekonomické samostatnosti. Nad respektem a dodržováním principů národa dohlíží federální vláda. Posledním okruhem byla návštěva města Telluride uprostřed Skalistých hor v Koloradu. Toto je město, které původně bylo osídleno v době Zlaté horečky, avšak nerostná ložiska nebyla silná a území původně osídlené kmenem Utahů bylo opuštěno. Členové delegace se zúčastnili Ideas Festivalu, který měl za cíl prezentovat projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a původních sídel osidlovatelů. John Lifton, který se dlouhodobě projektům rozvoje města věnuje, uspořádal přednášku na téma Přerod Telluride z upadající hornické osady v mezinárodně proslulé středisko: 1969 - 2005. Podnětná byla také účast na diskusi na téma Rozvoj trvale udržitelného turistického průmyslu v Čechách, který je jmenovitě věnován oblasti kulturního dědictví ve Slavonicích v jižních Čechách.

Náhradní zahraniční cesta do Jordánského hášimského království byla potvrzena usnesením č. 90/05 z 6. října 2005 a uskutečnila se ve dnech 12. - 19. listopadu 2005 ve složení delegace: senátor Václav Jehlička, předseda výboru, senátor Jan Hálek, místopředseda výboru, senátor Václav Roubíček, místopředseda výboru, a senátor Zdeněk Bárta. Zahraniční cesta ukázala, že Jordánsko je stabilní a demokratickou zemí v neklidné oblasti Blízkého východu. Program byl připravován s cílem, aby členové delegace mimo setkání se zástupci jordánského parlamentu měli možnost obohatit se o poznatky z různých částí společenského a politického života. Nejvýznamnějším bodem bylo přijetí předsedou jordánského Senátu Zeidem Rifaimem a dále jednání s Výborem pro vědu Senátu a Výborem pro vzdělání, kulturu a mládež dolní komory jordánského parlamentu. Pro vzájemnou spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy bylo významné setkání s předsedou Královské vědecké společnosti Saadem Hijazimem a jednání s rektorem Jordánské univerzity vědy a technologií JUST Wajihem M. Oweisem. Potěšitelné pro českou senátní delegaci bylo zjištění, že řada vynikajících představitelů vysokého školství a vědy v Jordánsku studovalo v Československu. Na oficiální jednání navazovala návštěva Výzkumného, tréninkového a poradenského centra v Sikra, kde probíhá a realizuje se projekt Křížení dovezených masných a plodných plemen ovcí s místní ovcí Awassi. Projekt běží téměř 10 let a vykazuje pozitivní výsledky, které jsou jordánskou stranou přijímány velmi vstřícně. V té souvislosti delegace navštívila governorát Adžlún, kde se setkala s guvernérem Ahmadem Al Shijabem a zástupci samosprávy. Na jejich území právě výše zmíněný výzkumný projekt probíhá. Konkrétní ukázkou ožehavých problémů této oblasti byla návštěva uprchlického tábora v Džeraši, který funguje pod správou UNRWA - organizace Spojených národů pro obnovu, která částečně provoz financuje a podílí se na rozvoji bytových, pracovních a sociálních podmínek jeho obyvatel, kteří jsou Palestinci z oblasti Gazy, kteří území opustili po 6denní válce v roce 1967. Členové delegace navštívili zdravotní středisko, školu a Centrum pro ženy. Seznámili se s programem obnovy původních příbytků džerašských uprchlíků.

Usnesením č. 42/05 z 16. března 2005 výbor doporučil, aby se místopředseda výboru senátor Václav Roubíček zúčastnil 10. ročníku zasedání Česko-japonského ekonomického fóra v Tokiu ve dnech 19. - 27. května 2005 jako člen delegace vedené místopředsedou Senátu PČR senátorem Petrem Pithartem a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, v rámci níž proběhla výstava Expo 2005 Aichi, zahájení konference „Dny české vědy“ a podnikatelská mise v Kjótu. Delegaci dále tvořili místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Ing. Martin Jahn, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Akademie věd ČR a realizátoři vědeckých projektů.

Výbor svým usnesením č. 84/05 ze 14. září 2005 doporučil, aby se senátor Jiří Zlatuška zúčastnil konference ICDC - Mezinárodního výboru na podporu demokracie na Kubě, „Towards Democracy in Cuba“, která se konala ve dnech 13. - 14. října 2005 v Talinu, Estonsko.

Skupina přátel České republiky a Slovenské republiky, která byla ustavena v průběhu prvního funkčního období, byla i v pátém období potvrzena usnesením č. 8/05. Jejím předsedou byl na ustavující schůzi dne 23. března 2005 zvolen senátor Jan Hálek a místopředsedkyní senátorka Liana Janáčková. Tradičně se schůzí Skupiny zúčastňuje velvyslanec SR v Praze. 1. tajemník PhDr. Pavol Zatlkaj byl komunikační spojkou mezi Senátem PČR a ZÚ SR v ČR. V průběhu července ukončil však svou diplomatickou misi v ČR a na jeho místo nastoupila Ing. Ivana Magátová, která se schůzí Skupiny zúčastňuje. Změna nastala i u ředitele Slovenského institutu v Praze, kdy Mgr. Lubicu Krénovou vystřídal Mgr. Igor Otčenáš. Nadále se zúčastňuje jednání také předseda Obce Slovákov v ČR Dr. Peter Lipták. Obsahem jednání je nejčastěji otázka slovenského vysílání v českých médiích, zejména v televizi. Opětovně byli zástupci veřejnoprávní televize a Rady pro televizní vysílání vyzváni k aktivitě v této oblasti. Dále se Skupina vyjadřovala k otázce zrušení Konzulátu ČR v Košicích a učinila dotaz na MZV ČR, které tento krok odůvodnilo změnami na hranicích po vstupu ČR a SR do EU. Aktivity pro slovenské občany i české krajany bude zabezpečovat České centrum v Košicích. Členové Skupiny přicházejí s různými náměty pro činnost a také informují o česko-slovenských akcích ve svých volebních regionech. 3. schůzi Skupiny navštívil poslanec Petr Bratský, který je členem obdobné skupiny Meziparlamentní unie v PS PČR. Vyslovil přání uskutečnit společnou schůzi obou skupin a v některých tématických oblastech úkoly společně realizovat. Slovenský institut v Praze nadále zve členy Skupiny na pravidelné akce. Jedná se především o prezentaci výtvarných i literárních děl slovenských autorů a filmové a televizní tvorby, na níž se podíleli čeští i slovenští umělci. Členové Skupiny jsou pravidelně zváni na setkání občanského sdružení Slováci v Praze, pořádaného v Klubu Mánes.

Usnesením č. 7/05 ze 4. ledna 2005 se výbor usnesl ustavit Skupinu přátel ČR a Francie, která na půdě Senátu PČR taktéž působí od 1. funkčního období. Předsedou Skupiny byl zvolen senátor Václav Jehlička a tajemníkem PhDr. Petr Fleischmann. Tato Skupina pracuje ve velmi těsném kontaktu s Velvyslanectví Francie v Praze a zúčastňuje se akcí, které zejména pořádá Francouzský institut v Praze. Předseda Skupiny senátor V. Jehlička byl počátkem listopadu 2005 za svou mnohaletou a usilovnou činnost ve prospěch vzájemnosti obou zemí „pasován“ na Rytíře Národního řádu za zásluhy Francie. Řád mu byl udělen prezidentem Francouzské republiky prostřednictvím velvyslance Francie v Praze Joëla de Zorzi. Delegace Skupiny byla pozvána k návštěvě francouzského Senátu. Na přípravě cesty se pracuje.

Výbor se usnesl pokračovat v činnosti Skupiny přátel České republiky a Státu Izrael, kterou ustavil také již v 1. funkčním období. Potěšitelné je, že iniciativa a zájem o její ustavení vychází ze strany Velvyslanectví Státu Izrael v Praze. Předsedou této Skupiny se stal senátor Pavel Janata a místopředsedy senátorka Daniela Filipiová a senátor Vítězslav Vavroušek. O složení členů Skupiny bylo informováno Velvyslanectví Izraele. Aktivity jsou především na straně ZÚ Izraele v Praze a spoluúčast na některých kulturních akcích uskutečňovaných na půdě Senátu PČR. V průběhu roku došlo ke změně velvyslance, kdy J. E. Arthur Avnon byl koncem měsíce října vystřídán velvyslancem Arie Arazi, který svůj úřad převzal dne 31. října 2005.

Na základě příslibu členů delegace na zahraniční cestě do Jordánského hášimského království výbor ustavil usnesením č. 103/05 Skupinu přátel České republiky a Jordánska. Na plánu činnosti se budou podílet zástupci České zemědělské univerzity v Praze, kteří jsou nositeli konkrétních vědecko ekonomických projektů v Jordánsku. Společně budou působit v prohlubování vzájemných vztahů a prezentaci výsledků spolupráce zejména ve školské a kulturní oblasti. Ustavující schůze je plánována na počátek roku 2006.

Výbor se svým usnesením č. 49/05 z 20. dubna 2005 rozhodl zřídit Podvýbor pro předškolní, základní a střední vzdělávání, jeho předsedou se stal senátor Zdeněk Janalík, místopředsedou senátor Milan Bureš a ověřovatelem senátor Jan Hálek. Záměrem činnosti Podvýboru je podílet se na přípravě nových legislativních norem a koncepčních materiálů, které se týkají oblasti školství. Dále spolupracuje s příslušnými parlamentními, vládními, regionálními a dalšími institucemi, nejen v rovině legislativní, ale také v rovině konkrétních kontaktů, výměny zkušeností a přímou účastí zástupců přizvaných na spolupráci s Podvýborem. Podvýbor sleduje stav názorů a vnímá podněty přicházející z měst a obcí, od občanských sdružení či jednotlivých občanů. Také se zabývá dokumenty Evropské unie, Rady Evropy, UNESCO a dalších mezinárodních organizací věnovaných této problematice a podporuje jejich naplňování v České republice. Členy Podvýboru se stali senátorky a senátoři, kteří se hlouběji touto problematikou zabývají. 1. schůze se konala dne 31. května 2005, na níž proběhla volba předsedy, místopředsedy a ověřovatele. Cílem bylo vzájemně se seznámit, navrhnout plán činnosti a stanovit priority práce. 2. schůze byla věnována rozboru senátního tisku č. 61/05 - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Členové se usnesli na tom, že tento materiál projednají v termínu, aby mohl být schůzi Senátu předložen do konce roku. 3. schůze byla zaměřena na informace týkající se v 1. bloku financování regionálního školství, k němuž byl přizván vrchní ředitel ekonomické sekce MŠMT ČR Ing. Zdeněk Bernard a zástupci odborů školství krajských úřadů. V 2. bloku vystoupila se svou informací nová ústřední školní inspektorka Mgr. Olga Hofmannová. 4. schůze byla obsahově věnována řešení petice č. 9/05 týkající se plnění Úmluvy o právech dítěte, dále byla podána informace o řešení petice č. 14/05 o etické výchově mladé generace, která bude řešena na schůzi Senátu. Také byly předloženy připomínky k návrhu novely školského zákona. V průběhu roku se Podvýbor sešel na čtyřech schůzích. Z každé schůze je pořizován zápis, který je umístěn na Internetových stránkách Senátu PČR.

Senát Parlamentu České republiky obdržel v roce 2005 celkem 29 peticí a 98 jiných podání.

Senátu PČR nebo jeho Výboru pro vzdělávání, vědu, kultur, lidská práva a petice byly v průběhu roku doručeny tři petice s počtem podpisů nad 10 tisíc, které jsou řešeny v souladu s § 142a zákona č. 107/1999 o jednacím řádu Senátu. V souvislosti s tím byla Senátem PČR přijata Podrobnější pravidla projednávání peticí v Senátu. Z toho důvodu jsou petice č. 11/05, 14/05 a 21/05 uvedeny jako senátní tisky, které budou po projednání ve výboru předloženy na schůzi Senátu. Petice došlé v prosinci 2005 (4) jsou rozpracovány, vyžádaná stanoviska zatím nebyla Výboru doručena.

Nejvíce podpisů - 50 893 obsahuje Petice zrušme komunisty uvedená jako senátní tisk č. 154. Členy petičního výboru jsou Pavel Bobek, Ladislav Smoljak, Jan Urban a Jakub Jareš. Zpravodajem výboru byl určen senátor M. Mejstřík, který je také členem redakční rady www stránek a byl pověřen řešením a koordinací výstupů ze senátorských klubů týkajících se stanovisek k petici. Termín dodání stanovisek je stanoven na 15. leden 2006.

Druhou nejpočetnější peticí je petice „Za zrušení a zasypání dolu Frenštát“ - senátní tisk č. 152 s 22 tisíci podpisy. Zpravodajem výboru je senátor Václav Roubíček, místopředseda výboru. Petenti nesouhlasí s těžbou uhlí v dané oblasti a dolování považují za ekologicky a ekonomicky neúnosné a nesprávné. Dne 30. května 2005 uspořádal Výbor na frenštátské radnici veřejné zasedání za účasti senátorů, jednoho poslance, petentů - představitelů Občanského sdružení Naše Beskydy, zástupců OKD, a.s. dotčených měst a obcí a ministerstev. Jednání nepochybně přispělo k posunu v řešení celého problému. Petice se průběžně projednává a po uzavření bude zařazena do programu schůze Senátu.

Petice „Etická výchova mladé generace“ - senátní tisk č. 153 - požaduje podporu výuky etické výchovy na školách, která by vedla k pozitivnímu ovlivnění morálky dětí a mládeže. Petici podepsalo 15 591 občanů. Zpravodaj výboru senátor Zdeněk Janalík inicioval k této petici Veřejné slyšení výboru, které proběhlo dne 6. prosince 2005 za účasti zástupců petentů - Etické fórum ČR a MŠMT ČR. Se svými příspěvky vystoupili zástupci Ministerstva vnitra ČR, Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy Praha, Univerzity Hradec Králové a základních škol za celkové účasti cca 50 osob. Výstupy z jednání budou využity ke zpracování usnesení výboru. Opětovně se ukázalo, že Senát PČR může přispět k řešení složitých věcných problémů občanů ČR.

Petice proti omezení samosprávy veřejných VŠ a fakult k výboru docházely, jako reakce na projednávanou poslaneckou novelu VŠ zákona. Výbor schválil k této novele soubor pozměňovacích návrhů, které byly ze strany předkladatelů i MŠMT ČR podpořeny. Celkem bylo doručeno 23 stejných peticí z různých vysokých škol ČR. Petenti byli ubezpečeni, že pozměňovací návrhy podstatným způsobem neovlivní postavení ani autonomii vysokých škol a samosprávného akademického orgánu. Senát PČR přijal usnesení, kterým vrací návrh zákona PS PČR ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Další petice, která byla Senátu PČR doručena, se týká policejního zásahu na CzechTek 2005, který se konal na louce v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou dne 29. července 2005. Popisuje situaci, která se po vstupu policie vyvinula a kterou účastníci hodnotili jako nepřiměřenou. Petenti se domnívají, že se jedná o ohrožení práva na svobodné shromažďování a s tím související možné porušování lidských práv. Dotazují se, zda zásah Policie ČR nešel nad rámec Listiny základních práv a svobod. Petice byla předána senátoru J. Pavlatovi dne 17. října a byla projednána souběžně se senátním tiskem č. 146 na schůzi výboru dne 19. října 2005. Senátor J. Pavlata bezprostředně po zásahu inicioval mimořádnou schůzi výboru dne 3. srpna 2005, na základě osobního setkání s účastníky CzechTek. Výbor schválil usnesení požadující od ministra vnitra ČR důkladné prošetření celé události.

Petice „Pro Český kras a českou krajinu“ poukazuje na Český kras jako na území vysoké přírodovědné hodnoty, které je ohroženo těžbou vápence. Petenti požadují vyhlášení moratoria na výstavbu nových kapacit, revizi dobývacích prostorů a provedení odpisů zásob a výrazné omezení těžby v chráněné krajinné oblasti. Z vyžádaných stanovisek vyplývá, že omezení těžby je za současného právního stavu velmi problematické, avšak těžba vápence neustále klesá.

V další petici petenti nesouhlasí s určováním minimálního počtu žáků v soukromých školách. Petici podepsalo 2 412 občanů. Bylo vyžádáno stanovisko MŠMT ČR a zasláno petentům.

Předseda Sdružení zastánců dětských práv, česká sekce Defence for Children International zaslal petici schválenou účastníky 10. semináře k Úmluvě o právech dítěte. Vzhledem k tomu, že uvedené náměty a požadavky jsou směrovány vládě ČR, požádali jsme o stanovisko k jednotlivým jejím bodům předsedu vlády ČR, který nám postoupil vyžádaná stanoviska MPSV ČR, MZ ČR, MŠMT ČR, MS ČR, MV ČR a MK ČR. V petici je mj. vyjádřena absence Národního akčního plánu naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR. Tento nedostatek je pociťován mnoho let, a proto se výbor obrátil na předsedu vlády ČR s dotazem, kterému resortu v rámci vlády ČR byla gesce nad Úmluvou o právech dítěte svěřena. Věříme, že se podaří tento dlouhodobý nedostatek vyřešit vypracováním Akčního plánu a v návaznosti na něj ustavit koordinační orgán zabývající se právy dítěte na celostátní úrovni.

Petici Proti zákonu o výstavbě vybraných dálnic, rychlostních silnic a tranzitních železničních koridorů podepsalo 1075 občanů. Petenti poukazují na to, že je zákon protiústavní, omezuje práva obcí, je zaměřen proti občanským iniciativám a jejich právu vstupovat do správních řízení a že nechrání přírodu a životní prostředí. Žádají o řádné zastupování zájmů občanů republiky. Petenti pouze požadovali zaslání stenozáznamu z projednávání senátního tisku č. 55. Po projednání zákona na schůzi Senátu jim byl obratem stenozáznam zaslán e-mailem.

Pokud jde o jiná podání, převažují žádosti o pomoc, a to tam, kde občan vyčerpal podle svého názoru všechny zákonem dané prostředky, jak se domoci nápravy. Za zmínku stojí například dvě žádosti důchodců, kteří jsou poživateli důchodů za československou dobu zaměstnání podle Smlouvy mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení. Výbor podal pisatelům právně kvalifikovanou radu, které se jim nedostalo ani od místních orgánů provádějících sociální zabezpečení ani od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Výbor také pomohl v tom směru, že byla po osmi měsících uvolněna Českou správou sociálního zabezpečení alespoň zálohově výplata starobního důchodu, která nebyla prováděna jen z toho důvodu, že se pisatelka obrátila na soud. Ve spolupráci s Veřejným ochráncem práv Výbor účinně podpořil snahu další pisatelky, úspěšné podnikatelky ve Středočeském kraji, které je bráněno ve výkonu podnikatelské činnosti jiným podnikatelským subjektem.

Na všechna doručená jiná podání byla zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů. Ve třech případech - od Ministerstva zemědělství ČR, Zemědělského a katastrálního inspektorátu v Brně a Magistrátu hl. m. Prahy Výbor dosud neobdržel stanovisko.

Výbor se setkává i s tím, že občané s povděkem konstatují, že Senát PČR byl jediným orgánem, který na jejich podání reagoval a odpověděl. Opětovně se ukázalo, že Senát PČR může přispět k řešení složitých věcných problémů.

Výbor projednává všechny petice doručené Senátu PČR na svých schůzích. Při jejich vyřizování se také osvědčuje spolupráce se senátorkami a senátory zvolenými v regionech, jichž se petice dotýkají, neboť mohou přímo na místě získat potřebné informace a vývoj dále sledují.

Všechny petice i další podání a informace o způsobu jejich vyřízení jsou k nahlédnutí v sekretariátu Výboru pro vzdělávání, vědu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.

Mgr. Václav Jehlička, v. r.
předseda výboru

V Praze dne 23. ledna 2005