Evropská agenda v Senátu v roce 2005

Obsah:

 • Výbor pro záležitosti Evropské unie
 • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
 • Odborné výbory
 • Plénum
 • Samostatné oddělení pro evropské záležitosti

1) Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU)

VEU je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy. Do jeho kompetence spadají předlohy z oblasti I. pilíře EU, což z něj činí výbor, který se zabývá především evropskými předlohami. VEU si na základě týdenních přehledů obsahujících výčet návrhů legislativních aktů z I. pilíře, komunikačních a koncepčních dokumentů, závazných opatření II. a III. pilíře a dalších dokumentů ve smyslu Jednacího řádu Senátu vybírá ty, kterými se hodlá specificky zabývat.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 3. 1. 2005 do 31. 12. 2005 byl v rozmezí 25 – 30 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU do týdenních přehledů vybráno celkem 580:

 • Návrhy legislativních aktů (NLA) 198,
 • Komunikační dokumenty (K) 192,
 • Mezivládní dokumenty (M) 190.

Z nich v roce 2005 VEU pro projednávání vybral 52 dokumentů

Celkový počet dokumentů a dokumenty vybrané k projednávání na VEU za rok 2005

V roce 2005 VEU projednal celkem 54 dokumentů (25 NLA, 27 K a 2 M)

 • 13 dokumentů z 4. funkčního období (10 NLA a 3 K)
 • 41 dokumentů z 5. funkčního období (15 NLA, 24 K a 2 M)

VEU svým usnesením doporučil projednat na plénu Senátu PČR 11 dokumentů (7 NLA, 4 K). Ostatní dokumenty (44) byly VEU vzaty na vědomí.

2) Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB)

VZVOB je na základě usnesení Senátu druhým pověřeným výborem k projednávání evropské agendy. Do jeho kompetence spadají především předlohy z oblasti II. a III. pilíře EU. Zatímco v případě evropského výboru tvoří evropská agenda zásadní část objemu projednávaných dokumentů, u VZVOB pak doplňuje projednávání veškerých mezinárodních smluv postoupených Senátu, informací poskytovaných Parlamentu obrannými složkami a samozřejmě návrhů zákonů.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání na VZVOB byl 43:

 • Návrhy legislativních aktů (NLA): 27,
 • Komunikační dokumenty (K): 9,
 • Mezivládní dokumenty (M): 7.

Z nich v roce 2005 VZVOB pro projednání vybral 4 dokumenty

 • Návrh Rozhodnutí Rady o zřízení, fungování a užívání druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II)
 • Návrh Nařízení rady zakládající Agenturu Evropské unie pro základní práva a návrh Rozhodnutí Rady zmocňující Agenturu Evropské unie pro základní práva vyvíjet činnost v oblastech uvedených v hlavě VI. Smlouvy o Evropské unii (Výbor přerušil projednávání)
 • Sdělení Komise - Strategie týkající se vnější dimenze prostoru svobody, bezpečnosti a práva
 • Návrh Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi
graf 2

V roce 2005 VZVOB projednal celkem 3 dokumenty (2 NLA, 1 K):

 • Návrh rozhodnutí Rady o zřízení, fungování a užívání druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II)
 • Zelenou knihu o Veřejných zakázkách v oblasti obrany
 • Návrh nařízení Rady zakládající Agenturu Evropské unie pro základní práva a návrh Rozhodnutí Rady zmocňující Agenturu Evropské unie pro základní práva vyvíjet činnost v oblastech uvedených v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii (projednávání přerušil)

3) Odborné výbory

Pověřené výbory mají dle ustanovení Jednacího řádu možnost požádat jeden nebo více odborných výborů, případně další věcně příslušný orgán Senátu, o stanovisko k projednávanému návrhu. Děje se tak zejména v případě komplexních předloh a programových dokumentů, kde má pověřený výbor za to, že k rozhodnutí o naložení s dokumentem či v zájmu kvalitního výstupu z projednávání je vhodné předcházející projednání v orgánu, který se na danou či související problematiku soustředí. Této možnosti ve značné míře využívá Výbor pro záležitosti Evropské unie. VZVOB vzhledem k povaze své agendy této možnosti nevyužívá.

Podíl odborných výborů na projednávání evropské agendy v Senátu za rok 2005

V roce 2005 odborné výbory na žádost VEU projednaly celkem 20 dokumentů (11 NLA, 9 K)

 • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přijal stanovisko k 1 NLA a ke 3 komunikačním dokumentům.
 • Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přijal stanovisko ke 2 NLA a k 1 komunikačnímu dokumentu.
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku přijal stanovisko k 1 komunikačnímu dokumentu a k 1 přijal zápis.
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu přijal stanovisko ke 2 NLA a ke 2 komunikačním dokumentům.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal stanovisko k 5 NLA a k 1 komunikačnímu dokumentu.
 • Stálá komise pro rozvoj venkova přijala stanovisko k 1 NLA.

4) Plénum Senátu ČR

Senát jedná prostřednictvím pléna. Žádný z pověřených ani ostatních výborů Senátu nemá pravomoc plénum suplovat. Všechna výbory přijatá stanoviska či doporučení vztahující se k mandátu vlády ČR pro jednání v institucích EU proto na návrh těchto výborů projedná a schválí Senát na plenárním zasedání. Zařadit evropský bod na jednání pléna Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů. Stanovisko obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední v přípravě pozic pro následující jednání o předmětném návrhu v institucích EU.

V roce 2005 plénum Senátu projednalo celkem 12 dokumentů (7 NLA, 5 K):

N 6/04
Návrh nařízení Rady stanovující obecné ustanovení o Evropském fondu regionálního rozvoje, Evropském sociálním fondu a Kohezním fondu
N 9/04
Návrh nařízení EP a Rady o Evropském fondu regionálního rozvoje
N 25/04
Návrh směrnice EP a Rady o službách na vnitřním trhu
N 1/05
Návrh nařízení EP a Rady o vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy
K 8/05
Sdělení k jarnímu zasedání Evropské rady: Společně k růstu a zaměstnanosti – Nový začátek lisabonské strategie
N 9/05
Návrh Nařízení EP a Komise vytvářející Evropský institut rovnosti pohlaví
K 14/05
Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“
N 15/05
Návrh Rozhodnutí EP a Rady o 7. rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013), Návrh Rozhodnutí Rady o 7. rámcovém programu ES pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)
K 16/05
Finanční perspektiva 2007 – 2013 - Negociační balíček
K 21/05
Sdělení Komise: Zlepšit zdraví, bezpečnost a důvěru občanů: strategie v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele
K 28/05
Zelená kniha v oblasti finančních služeb (2005-2010)
N 34/05
Návrh Nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru, Návrh Nařízení pozměňující nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

Zprávy a informace vlády ČR projednané na plénu Senátu v roce 2005

 • Informace vlády ČR o jednání Evropské rady konané ve dnech 16. - 17. 12. 2004 (na plénu 27. 1. 2005)
 • Lisabonská strategie v rámci informace vlády ČR (na plénu 31. 3. 2005)
 • Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady ve dnech 22. - 23. 3. 2005 (na plénu 31. 3. 2005)
 • Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady ve dnech 16. - 17. 6. 2005 (na plénu 23. 6. 2005)
 • Zpráva o vývoji Evropské unie v uplynulém období a jejím dalším rozvoji (na plénu 1. 12. 2005)
 • Zpráva o přejímání závazků vyplývajících z členství v EU do právního řádu (na plénu 7. 12. 2005)
 • Informace vlády ČR o pořadu jednání Evropské rady konané ve dnech 15. - 16. 12. 2005 (na plénu 8. 12. 2005)

5) Samostatné oddělení pro evropské záležitosti (SOEZ)

Samostatné oddělení pro evropské záležitosti zajišťuje zázemí pro vykonávání předběžné kontroly evropského legislativního procesu Senátem PČR.

SOEZ třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavuje každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

V roce 2005 experti SOEZ anotovali 623 dokumentů do týdenních přehledů.

SOEZ vypracovává tzv. „Informace“ k předlohám, které se ve výborech Senátu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze. Čítá průměrně 10 stránek.

V roce 2005 vypracovali experti SOEZ 61 informací.

Kromě podkladů pro projednávání evropských předloh na půdě Senátu, zajišťuje SOEZ odborný servis i pro konference, veřejná slyšení a další jednání senátorů související s agendou EU.

Podklady pro konference, veřejná slyšení a COSAC:

 • Veřejné slyšení VEU o Lisabonské strategii (23. února 2005, Senát PČR)
 • Jednání COSAC (16. - 18. května 2005, Lucemburk)
 • Veřejné slyšení o Ekonomické migraci (13. - 15. června 2005, Brusel)
 • Veřejné slyšení VEU k Zelené knize „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“ (29. června 2005, Senát PČR)
 • Společná schůze výborů pro zahraniční věci a obrannou politiku parlamentů členských zemí a EP (4. - 5. října 2005, Brusel)
 • Parlamentní setkání Svoboda a bezpečnost – Zlepšení parlamentní kontroly soudní a policejní spolupráce v Evropě (17. - 18. října 2005, Brusel)
 • Setkání předsedů parlamentů v rámci Regionální spolupráce (25. října 2005, Vídeň)
 • Konference výborů pro zahraniční věci (30. října - 1. listopadu 2005, Londýn)
 • Konference předsedů obranných výborů národních parlamentů (7. - 8. listopadu 2005, Londýn)
 • Konference výborů pro životní prostředí a zemědělství (20. - 21. listopadu 2005, Londýn)
 • Konference Reakce na hrozbu terorizmu a důsledky pro společnost (23. - 24. listopadu 2005, Londýn)

Odborné posuzování implementace evropských norem do právního řádu ČR a její kontrola jsou zajišťovány legislativním odborem Senátu.

Součástí týmu SOEZ je Stálá zástupkyně Kanceláře Senátu v Bruselu.

Stálá zástupkyně působí v Bruselu od 1. listopadu 2004 a jejím úkolem je zprostředkovávat informace a dokumenty relevantní pro evropskou agendu v Senátu a pro práci SOEZ, spolupracovat se senátory navštěvujícími evropské instituce a poskytovat partnerským institucím informace o práci Senátu PČR.

V roce 2005 informovala stálá zástupkyně Senát prostřednictvím 33 zpráv.