Stálá komise senátu pro sdělovací prostředky v roce 2005

V Praze dne 23. listopadu 2005

USTAVENÍ KOMISE

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále jen komise) byla ustavena usnesením Senátu ze 4. schůze 5. funkčního období dne 31. března 2005 v následujícím složení:

 • Milan Bureš (Senátní klub ODS),
 • Alena Gajdůšková (Senátorský klub ČSSD),
 • Liana Janáčková (Senátorský klub SNK),
 • Josef Jařab (Klub otevřené demokracie),
 • Adolf Jílek (Klub senátorů KDU-ČSL),
 • Josef Kalbáč (Klub senátorů KDU-ČSL),
 • Jaroslav Mitlener (Senátní klub ODS),
 • Jan Nádvorník (Senátní klub ODS),
 • Jiří Oberfalzer (Senátní klub ODS),
 • František Příhoda (Senátní klub ODS),
 • Karel Schwarzenberg (Klub otevřené demokracie).

Na téže schůzi byl v tajných volbách v prvním kole první volby zvolen předsedou komise senátor Jiří Oberfalzer. Získal 56 hlasů ze 73 odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků.

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se do 23. 11. 2005 sešla na osmi schůzích.

1. schůze (27. dubna 2005)

V úvodu schůze předseda komise Jiří Oberfalzer představil členům tajemníka komise Jana Jakoba. Usnesením č. 1 byl schválen Statut Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, který upravuje pravidla pro jednání komise. Usnesením č. 2 byl stanoven počet místopředsedů komise na 3. Místopředsedy byli zvoleni: Liana Janáčková, Josef Kalbáč a Jaroslav Mitlener. Ověřovateli komise byli zvoleni: Adolf Jílek, Jan Nádvorník a Karel Schwarzenberg (usnesení č. 3). Na schůzi proběhla diskuse o pracovním směřování komise a o rámcovém programu její činnosti. Úloha komise by měla především spočívat ve sledování stavu mediální legislativy a systémovém sledování mediální problematiky a mediální scény. Dále také v pravidelné komunikaci s regulačními orgány a subjekty mediálního trhu. Členové se shodli, že by komise měla také napomáhat ke zlepšení mediálního obrazu Senátu. Byla zmíněna důležitost Senátu jako garanta komunikace s regiony, tedy s regionálními médii.

2. schůze (10. května 2005)

Na této schůzi se členům komise představili zástupci regulačních orgánů. Návštěvu zástupců Rady České televize vedl její předseda Jan Mrzena, který upozornil na chování České televize ve smyslu standardní ekonomické jednotky. Členové komise byli informováni o kompetencích Rady České televize. Diskuse se vedla kolem nutnosti navýšení koncesionářských poplatků a také o vlastní tvorbě a regionálních studiích. Delegace zástupců Asociace českých reklamních agentur informovala členy komise o rovnováze na mediálním trhu s reklamou a o struktuře tohoto trhu. Za Radu pro rozhlasové a televizní vysílání komisi navštívil její místopředseda Jiří Šenkýř. Členy komise zajímala především problematika digitalizace rozhlasového a televizního vysílání a problematika udílení licencí. Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tato témata rozvedl a nastínil možná úskalí, která přechod na digitální vysílání přináší. Radu Českého rozhlasu na schůzi komise zastupoval její předseda Michal Prokop, který informoval o činnosti tohoto orgánu. Dále upozornil na blížící se volbu ředitele Českého rozhlasu. V diskusi bylo probráno hospodaření Českého rozhlasu, výše koncesionářských poplatků, problematika reklamy a připravenost Českého rozhlasu na digitální vysílání. Schůzi komise navštívil také bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek s informací ke kauze TV3 (viz samostatná kapitola níže).

3. schůze (2. června 2005)

Schůze se opět věnovala kauze TV3. Navštívil ji Martin Kindernay (bývalý vlastník RTV Galaxie), George Collins (Europian Media Ventures, Argus Capital Group) a Ladislav Štorek (právní kancelář Salans). Blíže viz níže. Dále se komise věnovala problematice vymáhání koncesionářských poplatků Českou televizí. Schůze se zúčastnil vrchní ředitel České televize František Lambert, který shrnul úspěšnost akce a upozornil na její nedostatky. Zástupci České televize také uvedli podrobnosti při výběru společnosti BSP, které byly pohledávky podstoupeny. Upozornili, že podmínky byly pro Českou televizi bezkonkurenční. Zástupci společnosti BSP vysvětlili systém výběru pohledávek na základě sofistikovaného softwaru. Na schůzi vystoupili také zástupci České pošty, jíž se dotýká problematika databáze poplatníků. Komise začala projednávat návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 84). K návrhu vystoupil předkladatel. Komise také začala projednávat návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 81). K návrhu vystoupil předkladatel.

4. schůze (15. června 2005)

Schůze se opět věnovala kauze TV3. Zúčastnil se jí tehdejší náměstek ministra financí Ladislav Zelinka, který měl v kompetenci problematiku arbitráží, a opět Martin Kindernay. Blíže viz níže. Komise se začala věnovat také kauze TV Vysočina. Navštívili ji: Ivo Brabec, Jiří Šenkýř (místopředseda rady pro rozhlasové a televizní vysílání), Martin Dvořák (generální ředitel TV Prima) a zástupci Českých radiokomunikací. Bližší informace je uvedena níže. Komise přijala k senátnímu tisku č. 84 usnesení č. 4, kterým doporučila Senátu Parlamentu České republiky vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s pozměňovacími návrhy, které přijal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Komise přijala k senátnímu tisku č. 81) usnesení č. 5, kterým doporučuje Senátu Parlamentu České republiky vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s pozměňovacími návrhy. Tyto pozměňovací návrhy si osvojil a podal předseda Jiří Oberfalzer a následně je Senát schválil.

5. schůze (14. července 2005)

Schůze se opět krátce věnovala problematice TV Vysočina a TV3. Členové komise se věnovali problematice přechodu na digitální televizní vysílání. Předseda Jiří Oberfalzer shrnul vývoj projednávání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který tuto problematiku upravuje. Proběhla diskuse o přechodu stávajících celoplošných vysílatelů a o variantách řešení této situace. Důraz byl kladen na pozici a přechod regionálních stanic. Byl otevřen také problém s udělováním licencí na jednotlivé pozice v digitálním vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již na konci roku 2004 zahájila licenční řízení, ale odpovídající legislativa zatím nebyla schválena. Bylo zahájeno projednávání návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 121). Podstatou návrhu zákona bylo postupné snižování reklamy v České televizi a zároveň postupné zvyšování koncesionářských poplatků. V případě Českého rozhlasu se jedná o jednorázové navýšení. Návrh by měl přispět také k vyšší efektivitě výběru koncesionářských poplatků. K návrhu zákona se také vyjádřili zástupci Českého sdružení pro značkové výrobky.

6. schůze (27. července 2005)

K senátnímu tisku č. 121 bylo přijato usnesení č. 6, ve kterém komise doporučuje Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Na této schůzi se opět komise věnovala kauze TV Vysočina.

7. schůze (16. září 2005)

Schůzi navštívili zástupci TV Prima ve věci TV Vysočina. Komise přijala usnesení č. 7, ve kterém souhlasí s tím, že předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky zahájí jednání se zástupci European Parliaments Research Initiative o organizaci EPRI conference v Senátu Parlamentu České republiky v roce 2006. Komise se dále usnesla, že na půdě Senátu uspořádá 20. října 2005 diskusní seminář na téma Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání, na kterém vystoupí zástupci všech zainteresovaných stran (usnesení č. 8).

8. schůze (16. listopadu 2005)

Komise projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 159). K návrhu se vyjádřil předkladatel. Komise přijala per rollem dne 22. 11. 2005 usnesení č. 9, ve kterém doporučuje Senátu Parlamentu České republiky vypustit z tohoto návrhu bod č. 3 a bod č. 19, jehož znění komise doporučuje následně implementovat do zákona o léčivech. Bod č. 3 by zaváděl nepřesné parametry pro regulaci reklamy se zvláštní nabídkou. Komise také projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 161). K návrhu se vyjádřil předkladatel a zpravodajskou zprávu přednesl Karel Schwarzenberg. Komise přijala per rollem dne 22. 11. 2005 usnesení č. 10, ve kterém doporučuje Senátu Parlamentu České republiky vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výhradně s pozměňovacími návrhy, které přijal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Komise se usnesla, že na půdě Senátu uspořádá 16. března 2006 meziparlamentní EPRI (European Parliaments Research Initiative) conference, která se bude týkat role parlamentů při zavádění nových informačních technologií. Komise souhlasí s tím, že předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky dojedná další programové a organizační podrobnosti (usnesení č. 11).

Kauza TV3

Komise se na třech svých zasedáních zabývala kauzou TV3. Vyslechla opakovaně zástupce společnosti EMV a pana Martina Kindernaye, bývalé i stávající členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a také náměstka ministra financí Ladislava Zelinku s právními konzultanty ministerstva. Komise nehodnotila obchodně právní rovinu sporu, ale zaměřovala se přednostně na otázku možného pochybení ČR ve vztahu k závazkům plynoucím ze smlouvy o podpoře a ochraně investic. V tomto smyslu shledala, že se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dopustila procedurálního pochybení v průběhu řízení o převodu licence, toto pochybení potvrdil nález Ústavního soudu ČR. Jestli bylo samo rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání správné či nikoli by musel posoudit nezávislý soud. Ve veřejném stanovisku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání však jsou náznaky, které by za jistých okolností bylo možno vykládat jako nerovný přístup k zahraničnímu subjektu. Proti ČR by též mohl být použit fakt, že zrušení licenčních podmínek bylo dosaženo marným uplynutím zákonné lhůty. Právní experti Ministerstva financí soudí, že vyhlídky ČR v případném arbitrážním řízení jsou zhruba na stejné úrovni jako vyhlídky protistrany. Ministerstvo financí vyjádřilo ochotu hledat smírné řešení. Komise na základě informací, které měla k dispozici a po všech provedených slyšeních, hodnotí tento postoj Ministerstva financí jako relevantní.

Kauza TV Vysočina

Komise se také na třech svých zasedáních zabývala kauzou TV Vysočina. Vyslechla opakovaně zástupce TV Prima a GES Media Holding, pana Ivo Brabce, zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a zástupce Českých radiokomunikací. Komise usoudila, že jde o obchodně právní spor, ke kterému se nemůže vyjadřovat. V kauze udělal jasno soud druhého stupně, který pravomocně rozhodl ve prospěch pana Svobody, který je smluvně provázán s GES Media Holding.

KOMUNIKACE SE SUBJEKTY MEDIÁLNÍHO TRHU

Kromě účasti zástupců jednotlivých médií na schůzích komise v Senátu absolvovali členové komise několik návštěv v sídlech těchto subjektů. 10. května 2005 byla komise na návštěvě České televize na Kavčích Horách. Management České televize v čele s generálním ředitelem Jiřím Janečkem představil členům komise hospodářské výsledky, programovou strukturu, koncept digitalizace, vizi do budoucna a svou představu o legislativních úpravách v mediální oblasti. Diskuse se rozvinula zejména na problematiku vybírání a zvyšování koncesionářských poplatků a na připravenost České televize k digitálnímu vysílání. Senátoři navštívili technické zázemí a studia. Byl jim také představen čerstvě spuštěný projekt zpravodajského kanálu ČT24. O den později 11. května 2005 členové komise navštívili TV Nova na Barrandově. Byli přijati generálním ředitelem Petrem Dvořákem a dalšími členy managementu. Po prezentaci TV Nova byla největším tématem diskuse připravenost TV Nova na digitální vysílání a zejména její ochota k přechodu na digitální vysílání. Protože má TV Nova licenci na analogové vysílání až do roku 2016, je nezbytné, aby při přechodu na digitální vysílání spolupracovala. Senátoři navštívili střižnu a studia. 15. července 2005 navštívila komise sídlo Českých radiokomunikací pod Žižkovským vysílačem. Členové komise byli přijati generálním ředitelem Miroslavem Čuřínem a dalšími členy managemantu. Tématem prezentace a diskuse bylo zabezpečení přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání po technické stránce. Senátorům byly vysvětleny technické aspekty a možnosti digitálního vysílání. Součástí návštěvy byla i prohlídka zařízení na Žižkovském vysílači. 16. září 2005 komise uskutečnila návštěvu Českého rozhlasu. Komisi přijal generální ředitel Václav Kasík. Členové komise se seznámili s hospodářskými výsledky, s programovou strukturou a připraveností na digitální vysílání. Byly představeny dvě stanice, které již digitálně vysílají: ČRo D-dur (vážná hudba) a ČRo Leonardo (populárně vzdělávací). Senátoři také navštívili technické zázemí a rozsáhlý archiv. 8. listopadu 2005 navštívila komise spolu se Stálou komisí pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu Českou televizi. Generální ředitel Jiří Janeček a vrchní ředitel František Lambert prezentovali poslancům a senátorům střednědobou koncepci, která zdůrazňovala efektivní využití navýšených koncesionářských poplatků a rozvoj digitálního vysílání České televize. V nejbližší době hodlá komise navštívit TV Prima a Českou tiskovou kancelář.

DALŠÍ AKTIVITY

Diskusní seminář na téma digitalizace

Komise za účasti předsedy Senátu Přemysla Sobotky 20. října 2005 uspořádala diskusní seminář na téma digitalizace. Cílem semináře bylo přispět k odborné diskusi a napomoci legislativnímu procesu a dalším opatřením, která by vedla k urychlení procesu přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání. Na semináři vystoupili: ministryně informatiky Dana Bérová, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu David Stádník, ředitel Českých radiokomunikací Miroslav Čuřín, předseda představenstva Czech Digital Group Leoš Pohl, zástupce Českého Telecomu Michal Žilka, náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP Jaromír Talíř, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Pospíchal, ředitel České televize Jiří Janeček, ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel TV Nova Petr Dvořák, zástupce TV Prima Pavel Kubina a předseda představenstva Regionální televizní agentury Jaroslav Berka. Do diskuse se také zapojilo mnoho zástupců odborné veřejnosti. Diskusi moderoval předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky Jiří Oberfalzer. Z diskuse vyplynuly tyto priority procesu přechodu na digitální vysílání:

 1. Dovést do konce proces výběrového řízení pro přidělení nových vysílacích licencí.
 2. Zajištění podmínek pro bezproblémový přechod na digitální vysílání pro stávající držitele licencí pro televizní vysílání.
 3. Urychlit přijetí zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
 4. Potřeba stanovit časový harmonogram přechodu na digitální vysílání a datum konečného vypnutí analogového vysílání.

Změna www stránek Senátu

V rámci zlepšení mediálního obrazu Senátu se komise zapojila do příprav nové podoby www stránek Senátu. Tajemník komise se pravidelně účastní jednání Redakční rady www stránek Senátu a na schůzích komise informuje o její činnosti. Některé změny (on-line přenos z jednání Senátu, notifikační systém, dynamické menu) proběhly již ve stávající podobě www stránek. Pro ostatní změny by měla být po personálním auditu stanovena odpovědná osoba (webmaster). Na počátku října 2005 byla spuštěna středoškolská soutěž „Vytvořte webové stránky Senátu“. Cílem soutěže je sbírat náměty a podněty pro vylepšení www stránek Senátu. Soutěž má i vzdělávací charakter, protože středoškoláci musí načerpat informace o postavení a fungování Senátu ve společnosti. V neposlední řadě napomáhá k popularizaci Senátu. Soutěžní návrhy musí být doručeny do 15. ledna 2006.

VIZE PRO PŘÍŠTÍ ROK

Komise se bude samozřejmě i nadále zabývat legislativou v oblasti médií. Nejvýznamnější změnou zákona bude novelizace zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která upravuje přechod na digitální vysílání. Komise hodlá také pokračovat v komunikaci s regulačními orgány a subjekty na mediálním trhu. V nejbližší době chce navštívit TV Prima a Českou tiskovou kancelář. Dominantní akcí bude v březnu příštího roku pořádání „EPRI conference“. Jedná se o meziparlamentní konferenci zaměřenou na využití informačních technologií v parlamentech. Diskuse se povede o tom, jak rozvinout a aplikovat informační technologie v zájmu demokratického zřízení v Evropě. Tématem bude role veřejného sektoru při zavádění nových informačních technologií. Bude se jednat o 8. EPRI conference. Dříve se uskutečnila v Paříži, Aténách, Londýně, Helsinkách a Tallinu, Bruselu, Berlíně a ve Štokholmu. Komise zatím plánuje na příští rok dvě výjezdní zasedání. V prvním čtvrtletí roku 2006 do Ostravy, kde navštíví regionální studio České televize a regionální média. Druhé výjezdní zasedání na přelomu května a června 2006 by bylo ve Zlíně, kde by se členové komise zúčastnili festivalu filmů pro děti a mládež. Komise plánuje zahraniční cestu do BBC v Londýně. BBC je tradiční a zavedené medium veřejné služby. Cesta by byla zajímavá z hlediska fungování takové instituce a z hlediska srovnání s tuzemskými medii veřejné služby.

ZÁVĚR

Komise se od jejího ustavení 31. března 2005 do doby zpracování této zprávy sešla na 8. schůzích, na kterých mj. projednala 5 návrhů zákonů. Schůzí se účastnili zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci. Komise se na svých schůzích taktéž zabývala kauzami TV3 a TV Vysočina. Další významnou činností bylo kolečko návštěv po významných mediálních subjektech, které bude dokončenu v brzké době. Komise chce tuto komunikaci i nadále prohlubovat a rozšířit i na subjekty s regionálním významem. Komisi se podařilo významnou měrou přispět k diskusi na téma zavádění digitálního vysílání, když uspořádala „Diskusní seminář na téma digitalizace“. Tohoto semináře se zúčastnily všechny relevantní instituce a subjekty. Komise se spolupodílela na spuštění středoškolské soutěže na vytvoření webových stránek Senátu. Různorodá aktivita komise je důkazem, že má své opodstatnění a že si našla odpovídající pozici v rámci Senátu. V následujícím období by měla komise svou aktivitou svou pozici ještě vylepšit.