Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu v roce 2005

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKPKS – dále jen komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997 a od té doby nepřetržitě pracuje již čtvrté funkční období jako jeden z důležitých orgánů Senátu. Zpočátku bylo jejím hlavním zaměřením kontrola a koordinace práce ve vztahu kancelář-senátor a naopak. Od té doby prošla komise určitým vývojem a v současné době projednává a přijímá stanoviska k mnoha problémovým okruhům s velmi specifickou náplní a činností. Její postavení a zaměření je naprosto odlišné od práce výborů a nedá se proto s nimi srovnávat. Dá se říci, že komise zde plní mimo jiné i funkci jakéhosi mostu mezi senátorským sborem a Kanceláří Senátu.

Na 1. schůzi 5. funkčního období dne 15. prosince 2004 byla usnesením Senátu č. 14 znovu zřízena Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu v počtu 10 členů. Usnesením č. 18 bylo jmenováno toto složení komise:

Ivan Adamec, Daniela Filipiová, Adolf Jílek, Jaroslav Mitlener, Jiří Nedoma, Josef Pavlata, Soňa Paukrtová, Igor Petrov, Jan Rakušan, Jiří Stříteský.

Členové komise jsou členy různých výborů a je respektováno paritní zastoupení klubů. Na téže schůzi byla předsedkyní komise zvolena senátorka Daniela Filipiová. Na 1. schůzi Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu dne 19. ledna 2005 byli zvoleni dva místopředsedové komise, a to Ivan Adamec a Jan Rakušan.

Tak, jako v předchozích letech, i nyní se SKPKS scházela pravidelně, zhruba v měsíčních intervalech, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2005 se konalo celkem 10 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 142 usnesení. Projednáváno bylo průměrně 10 až 15 bodů na každé schůzi. Během roku bylo přijato 61 usnesení per rollam, zejména v období, kdy nemohla být z důvodů vytíženosti senátorů svolána řádná schůze a hrozilo ohrožení konání termínu akce.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází ze Senátem schválených úkolů SKPKS ve 4. funkčním období a z aplikace při operativním řešení problémů, které přináší život. V tomto roce komise řešila a přijímala usnesení k následujícím věcem:

 • celkem schválila 121 akcí, které se konaly v areálu Senátu (mimo to proběhlo bezpočet dalších akcí, které pořádají výbory, podvýbory, komise a funkcionáři Senátu, aniž by prošly schválením SKPKS)
 • v průběhu roku schvalovala potřebné aktuální změny v organizačním řádu Kanceláře Senátu (zřízení pracovního místa tajemníka Stálé komise pro sdělovací prostředky, zvýšení celkového počtu pracovníků Kanceláře Senátu z počtu 213 na 214 pracovníků)
 • zabývala se čerpáním rozpočtových prostředků Kapitoly 303 Senát v jednotlivých čtvrtletích roku 2005, včetně čerpání výdajů na zahraniční cestovné senátorů
 • průběžně řešila zaviněné i nezaviněné škody senátorů. U zaviněných škod, které byly způsobeny ze strany senátorů, doporučila SKPKS vedoucímu Kanceláře Senátu, aby od nich byla požadována úhrada škody. Nezaviněné škody doporučila připsat k tíži rozpočtu Kanceláře Senátu. V roce 2005 bylo vyřešeno celkem 22 škodních případů. Také byly dořešeny i dlouho se vlekoucí, dosud nevyřízené škody (nevrácený nebo ztracený majetek bývalých senátorů)
 • několikrát se zabývala probíhající rekonstrukcí Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce, včetně výstavby podzemních garáží a s tím související dočasnou dislokací senátorů a pracovníků Kanceláře Senátu
 • komise aktuálně udělovala souhlas vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 5 milionů korun ke konkrétním zakázkám (např. zadávání veřejné zakázky na vrátenskou službu)
 • zabývala se nabídkou nepotřebného majetku Ministerstva financí. Tentokrát šlo o objekt MO v Praze 8 – Čimicích
 • několikrát aktuálně schvalovala úpravu provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS (především v souvislosti s nulovou či velmi malou přítomností senátorů a pracovníků KS v prostorách Senátu o vánočních svátcích a v době letní omezené činnosti Senátu)
 • byla průběžně informována o škodách způsobených pracovníky KS a jejich řešení škodní komisí KS
 • řešila podněty některých senátorů, ať již stížnosti na komplikované parkování v areálu Senátu, některé připomínky k zásobování a kvalitě jídel v senátorské restauraci, upozornění na špatný úklid apod.
 • schvalovala dodatky ke směrnici č. 44 Pravidla o užívání o pronajímaní prostor sídla Senátu
 • zabývala se problematikou ubytování senátorů v Jinonicích a doporučila s ohledem na úsporu finančních prostředků k projednání klubům senátory přestěhovat tak, aby bylo možné od června 2006 omezit předmět nájmu alespoň o jeden dům
 • zabývala se podněty a návrhy externích umělců na umístění některých děl v areálu Senátu
 • zabývala se návrhem na soutěž o spolupráci pro středoškolskou mládež na vytvoření presentace obsahu a vzhledu nových webových stránek Senátu

Předsedkyně komise se zúčastnila několika přijetí různých zahraničních delegací.

Závěrem konstatuji, že komise, jako orgán Senátu, je ve svém složení dělná. Chci poděkovat všem členům SKPKS za cennou práci v minulém roce. Očekávám, že i v dalším funkčním období bude komise stejně kvalitně pracovat. Čekají ji pravidelné úkoly, složitá jednání o dislokaci v souvislosti s pokračující rekonstrukcí, hledání řešení kvalitnějšího využívání prostor Senátu nejen pro vlastní práci nás senátorů a orgánů Senátu, ale především o koncepci využívání těchto historických prostor, jedněch z nejlukrativnějších v Praze i pro veřejnost.

Daniela Filipiová
předsedkyně komise