Evropská agenda v Senátu: Zpráva za rok 2006

I. Výroční zpráva za rok 2006

1. Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU)

VEU je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy. Do jeho kompetence spadají předlohy z oblasti I. pilíře EU, což z něj činí výbor, který se zabývá především evropskými předlohami. VEU si na základě týdenních přehledů obsahujících výčet návrhů legislativních aktů z I. pilíře, komunikačních a koncepčních dokumentů, závazných opatření II. a III. pilíře a dalších dokumentů ve smyslu Jednacího řádu Senátu vybírá ty, kterými se hodlá specificky zabývat.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 2.1.2006 do 31.12.2006 byl v rozmezí 25 – 30 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU do týdenních přehledů vybráno celkem 632:

 • Návrhy legislativních aktů (NLA) 243,
 • Komunikační dokumenty (K) 232,
 • Mezivládní a další dokumenty (M) 157.

Z nich v roce 2006 VEU k projednání vybral 47 dokumentů

Celkový počet dokumentů a dokumenty vybrané k projednání na VEU za rok 2006

V roce 2006 VEU projednal celkem 40 dokumentů (18 NLA, 22 K a 0 M).

VEU svým usnesením doporučil projednat na plénu Senátu 16 dokumentů (9 NLA, 7 K). Ostatní dokumenty (24) byly po projednání výborem vzaty na vědomí.

VEU se v roce 2006 nechal vládou informovat o vývoji situace na jednáních v EU a sledoval několik aktuálních témat:

 • Otázka komunitarizace III. pilíře EU
  • informace vlády k vývoji v oblasti v listopadu 2006
  • dílčí téma jednání výjezdního zasedání v červnu 2006
 • Úmluva z Prümu - informace vlády o postoji k možnému přistoupení k úmluvě z Prümu (listopad 2006)
 • Rozšíření Schengenského prostoru a příprava ČR – hlavní téma jednání výjezdního zasedání v červnu 2006
 • Lisabonská strategie a plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 (Národního programu reforem České republiky) v listopadu 2006
 • Vyhlídky reformy zemědělské politiky a reforma cukerného pořádku (duben 2006)

V roce 2006 proběhlo pod záštitou VEU několik seminářů, zejména lze zmínit:

 • Seminář na téma „Legislativní úprava a praxe v oblasti rovného postavení žen a mužů v ČR a v EU“ (červenec 2006)
 • Seminář na téma „Zřízení Evropského technologického institutu z pohledu České republiky“ (prosinec 2006)

2. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB)

VZVOB je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy v oblasti II. (Společná zahraniční a bezpečnostní politika) a III. pilíře EU (Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech). Zatímco v případě evropského výboru tvoří evropská agenda zásadní část objemu projednávaných dokumentů, u VZVOB pak doplňuje projednávání veškerých mezinárodních smluv postoupených Senátu, informací poskytovaných Parlamentu obrannými složkami a samozřejmě návrhů zákonů.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání na VZVOB byl 69:

 • Návrhy legislativních aktů (NLA): 42
 • Komunikační dokumenty (K): 15
 • Mezivládní a další dokumenty (M): 12

Z nich v roce 2006 VZVOB k projednání vybral 4 dokumenty:

 • Návrh společného postoje Rady o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska a o zrušení společného postoje 2004/661/SZBP
 • Návrh vzdělávacího programu EU v oblasti EBOP
 • Návrh společného postoje Rady ke konferenci o revizi Úmluvy o biologických a toxinových zbraních v roce 2006
 • Společná akce Rady o podpoře BTWC v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Celkový počet dokumentů a dokumenty vybrané k projednání na VEU za rok 2006

V roce 2006 VZVOB projednal celkem 2 dokumenty (0 NLA, 0 K, 2 M):

 • Návrh společného postoje Rady o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska a o zrušení společného postoje 2004/661/SZBP
 • Návrh vzdělávacího programu EU v oblasti EBOP

3. Odborné výbory (dožádané orgány)

Pověřené výbory mají dle ustanovení Jednacího řádu možnost požádat jeden nebo více odborných výborů, případně další věcně příslušný orgán Senátu, o stanovisko k projednávanému návrhu. Děje se tak zejména v případě komplexních předloh a programových dokumentů, kde má pověřený výbor za to, že v zájmu kvalitního výstupu z projednávání je vhodné předcházející projednání v orgánu, který se na danou problematiku soustředí. Z pověřených výborů této možnosti ve sledovaném období využil Výbor pro záležitosti Evropské unie.

Účast odborných výborů na projednávání evropské agendy v Senátu za rok 2006

V roce 2006 odborné výbory na žádost VEU projednaly celkem 5 dokumentů (3 NLA, 2 K, 0 M)

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu:
- přijal stanovisko k 1 NLA

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:
- přijal stanovisko k 2 NLA a k 2 komunikačním dokumentům

Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
- zabývala se na žádost VEU materiálem „Vyhodnocení institucionálního zajištění členství ČR v EU a koordinací procesu rozhodování“.

4. Plénum Senátu

Senát jedná prostřednictvím pléna. Žádný z pověřených ani ostatních výborů Senátu nemá pravomoc plénum nahradit. Všechna výbory přijatá stanoviska či doporučení vztahující se k mandátu vlády ČR pro jednání v institucích EU proto na návrh těchto výborů projedná a případně schválí Senát na plenárním zasedání. Zařadit evropský bod na jednání pléna Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů. Stanovisko obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední v přípravě pozic pro následující jednání o předmětném návrhu v institucích EU.

V roce 2006 plénum Senátu projednalo celkem 16 dokumentů (9 NLA, 7 K, 0 M):

N 44/05
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o změně směrnice Rady 93/13/ES
N 46/05
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní připojištění
K 50/05
Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2006
K 55/05
Sdělení Komise jarní Evropské radě>
Čas zařadit vyšší rychlost – Nové partnerství pro růst a zaměstnanost
K 68/05
Sdělení Komise Evropské radě
Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost - Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut
N 71/0
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
K 72/05
Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii
K 75/05
Výroční zpráva Evropské komise za rok 2005 o vztazích s národními parlamenty
N 77/05
Pozměněný návrh směrnice EP a Rady o službách na vnitřním trhu
N 79/05
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestních opatřeních směřujících k zajištění vymáhání práv k duševnímu vlastnictví
K 80/05
Sdělení Komise Evropské radě
Program pro občany - Dosažení výsledků pro Evropu
N 87/05
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronickýchkomunikací
N 89/05
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech
N 91/05
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
Návrh nařízení Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
K 92/05
Zelená kniha o pravidlech mezinárodního práva soukromého upravující majetkové záležitosti ve věcech manželských
N 103/05
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

Zprávy a informace vlády ČR projednané na plénu Senátu v roce 2006

 • Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR vedené předsedou vlády J. Paroubkem na zasedání Evropské rady (23.-24.března 2006, Brusel)
 • Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady (15. -16. června 2006, Brusel)
 • Informace k agendě Evropské rady (14.-15. prosince 2006, Brusel)

5. Další aktivity Senátu

V květnu roku 2006 se Evropská komise rozhodla zasílat své legislativní návrhy a další dokumenty přímo parlamentům členských států a zároveň je vyzvala k tomu, aby jí postupovaly své reakce a podněty související s danými dokumenty. Senát svým usnesením (sen. tisk K 75/05) zmíněnou iniciativu Komise uvítal a v budoucnu hodlá své podněty prostřednictvím usnesení pléna Komisi zasílat. Zatím se tak konkrétně stalo v rámci dvojího testu subsidiarity, který ve sledovaném období proběhl. S pomocí koordinační podpory COSAC (Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU) proběhl společný test subsidiarity, kterého se měly možnost zúčastnit všechny parlamenty členských států EU, a to nad návrhem nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech (sen. tisk N 89/05) a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (sen. tisk N 100/05). K prvnímu zmíněnému návrhu měl Senát výhrady, které v podobě usnesení pléna postoupil Komisi, u posléze jmenovaného tomu tak nebylo, o čemž byla Evropská komise taktéž informována.

Senát v momentě přípravy této zprávy ještě neobdržel reakci Komise na své připomínky k návrhu směrnice o příslušnosti a pravidlech o právních předpisech použitelných v manželských věcech. Obdržel ale reakci na své usnesení k Výroční zprávě Evropské komise za rok 2005 o vztazích s národními parlamenty (sen. tisk K 75/05), v níž místopředsedkyně Komise M. Wallströmová vyjadřuje uspokojení nad souhlasem Senátu s iniciativou Komise zasílat parlamentům členských států své předlohy přímo a ujišťuje, že se nejedná o předjímání ustanovení Ústavní smlouvy, nýbrž o komunikaci založenou na existujících smlouvách.

6. Oddělení pro Evropskou unii (OEU)

Oddělení pro Evropskou unii zajišťuje zázemí pro vykonávání předběžné kontroly evropského legislativního procesu Senátem PČR.

OEU třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavuje každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání. (viz odkaz z webových stánek Senátu PČR: Titulní stránka > Senát PČR > Senát a EU > Dokumenty evropské agendy > Týdenní tabulky a přehledy )

V roce 2006 experti OEU anotovali 632 dokumentů do týdenních přehledů.

OEU vypracovává tzv. „Informace“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

V roce 2006 vypracovali experti OEU 43 Informací.

OEU sleduje vládní komunikaci a přípravu materiálů pro jednání v orgánech Rady EU (instrukce, mandáty) a jedná o zajištění zohlednění usnesení Senátu v těchto dokumentech. Oddělení v prvních měsících roku 2007 zpracuje materiál vyhodnocující zohlednění usnesení Senátu vládou (v návaznosti na obdobný materiál mapující rok 2005).

Kromě podkladů pro projednávání evropských předloh na půdě Senátu zajišťuje OEU odborný servis i pro konference, veřejná slyšení, společná parlamentní setkání, společná jednání výborů parlamentů členských států a další jednání senátorů související s agendou EU.

Podklady pro meziparlamentní jednání a COSAC:

Odborné posuzování implementace evropských norem do právního řádu ČR a její kontrola jsou zajišťovány legislativním odborem Senátu.

6.1. Zástupkyně Senátu v Bruselu

Součástí týmu OEU je zástupkyně Senátu v Bruselu.

Zástupkyně působí v Bruselu od 1. listopadu 2004 a jejím úkolem je zprostředkovávat informace a dokumenty relevantní pro evropskou agendu v Senátu a pro práci OEU, spolupracovat se senátory navštěvujícími evropské instituce, zprostředkovávat meziparlamentní spolupráci a poskytovat partnerským institucím informace o Senátu PČR.

V roce 2006 informovala zástupkyně Senát prostřednictvím 22 zpráv.

(viz. odkaz z webové stránky Senátu PČR : Titulní stránka > Senát PČR > Senát a EU > Dokumenty evropské agendy > Zprávy stálého zástupce KS) (pozn. webmastera z roku 2014 - stránka není již na webu Senátu dostupná)

II. Výroční zpráva za 5. funkční období

1. Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU)

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1.1.2005 do 31.12.2006 byl v rozmezí 50 – 60 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU do týdenních přehledů vybráno celkem 1212:

 • Návrhy legislativních aktů (NLA) 441
 • Komunikační dokumenty (K) 424
 • Mezivládní a další dokumenty (M) 347

Z nich v 5. funkčním období VEU k projednání vybral 101 dokumentů

Celkový počet dokumentů a dokumnety vybrané k projednání na VEU za 5. funkční období

V 5. funkčním období VEU projednal celkem 94 dokumentů (43 NLA, 49 K a 2 M).

VEU svým usnesením doporučil projednat na plénu Senátu 27 dokumentů
(16 NLA, 11 K). Ostatní dokumenty (68) byly po projednání vzaty na vědomí.

Srovnání roků 2005 a 2006

Výbor pro záležitosti Evropské unie: projednané dokumenty

2. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB)

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání na VZVOB byl 112:

Návrhy legislativních aktů (NLA): 69
Komunikační dokumenty (K): 24
Mezivládní a další dokumenty (M): 19

Z nich v 5. funkčním období VZVOB k projednání vybral 8 dokumentů

Celkový počet dokumentů a dokumenty vybrané k projednání na VZOB za 5. funkční období

V 5. funkčním období VZVOB projednal celkem 5 dokumentů (2 NLA, 1 K a 2 M).

Srovnání roků 2005 a 2006

VZOB: projednané dokumenty

3. Odborné výbory

V 5. funkčním období odborné výbory na žádost VEU projednaly celkem 25 dokumentů (14 NLA, 11 K, 0 M).

Účast odborných výborů na projednávání evropské agendy v Senátu - vyžádání stanoviska odborného výboru

Srovnání roků 2005 a 2006

Účast odborných výborů na projednávání evropské agendy v Senátu - vyžádání stanoviska odborného výboru - porovnání let 2005 a 2006

4. Plénum Senátu ČR

V 5. funkčním období Senát v plénu projednal a přijal usnesení k celkem 28 dokumentům evropské agendy (16 NLA, 12 K, 0 M):

N 6/04
Návrh nařízení Rady stanovující obecné ustanovení o Evropském fondu regionálního rozvoje, Evropském sociálním fondu a Kohezním fondu
N 1/05
Návrh nařízení EP a Rady o vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy
K 8/05
Sdělení k jarnímu zasedání Evropské rady
Společně k růstu a zaměstnanosti – Nový začátek lisabonské strategie
K 14/05
Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“
N 15/05
Návrh rozhodnutí EP a Rady o 7. rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013), návrh rozhodnutí Rady o 7. rámcovém programu ES pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)
K 16/05
Finanční perspektiva 2007 – 2013 - Negociační balíček
K 21/05
Sdělení Komise: Zlepšit zdraví, bezpečnost a důvěru občanů: strategie v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele
K 28/05
Zelená kniha v oblasti finančních služeb (2005-2010)
N 34/05
Návrh nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru, návrh nařízení pozměňující nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
N 44/05
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o změně směrnice Rady 93/13/ES
N 46/05
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní připojištění
K 50/05
Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2006
K 55/05
Sdělení Komise jarní Evropské radě
Čas zařadit vyšší rychlost – Nové partnerství pro růst a zaměstnanost
K 68/05
Sdělení Komise Evropské radě
Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost - Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut
N 71/05
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
K 72/05
Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii
K 75/05
Výroční zpráva Evropské Komise za rok 2005 o vztazích s národními Parlamenty
N 77/05
Pozměněný návrh směrnice EP a Rady o službách na vnitřním trhu
N 79/05
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestních opatřeních směřujících k zajištění vymáhání práv k duševnímu vlastnictví
K 80/05
Sdělení Komise Evropské radě
Program pro občany - Dosažení výsledků pro Evropu
N 87/05
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
N 89/05
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech
N 91/05
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) - Návrh nařízení Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
K 92/05
Zelená kniha o pravidlech mezinárodního práva soukromého upravující majetkové záležitosti ve věcech manželských
N 103/05
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

5. Oddělení pro Evropskou unii (OEU)

V 5. funkčním období experti OEU anotovali 1255 dokumentů do týdenních přehledů.

V 5. funkčním období vypracovali experti OEU 104 Informací.

V 5. funkčním období informovala zástupkyně Senátu prostřednictvím 50 zpráv.

III. Shrnutí

Vzhledem k tomu, že má Senát za sebou druhý plnohodnotný rok, ve kterém se jako komora parlamentu členského státu EU zabývá předběžnou kontrolou evropského legislativního procesu, je možno udělat jisté srovnání. V čem se rok 2006 lišil od roku 2005?

V roce 2006 bylo do týdenních přehledů dokumentů I. pilíře EU (VEU pověřeným výborem) doručených do Senátu zařazeno o 52 dokumentů více než v roce předcházejícím, přičemž vzestup byl rovnoměrně zaznamenán v kategoriích návrhů legislativních aktů a komunikačních dokumentů. Z hlediska celkových čísel se jedná o malý rozdíl a srovnání tak spíše svědčí o stejnoměrné činnosti Evropské komise jako navrhovatele předloh. Výborem pro záležitosti EU bylo v roce 2006 projednáno 40 dokumentů oproti 54 v roce 2005. Rozdíl lze nejspíše přičíst skutečnosti, že rok 2005 nebyl rokem volebním.

V oblasti II. a III. pilíře (VZVOB pověřeným výborem) stouplo číslo doručených dokumentů ze 43 na 69.
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2006 vybral k projednání 4 dokumenty a projednal 2, což je nepatrně méně než v roce předcházejícím; 4, resp. 3.

V oblasti zainteresování dalších orgánů Senátu došlo v roce 2006 k nejpatrnější změně oproti roku 2005. Zatímco v prvním sledovaném roce předběžné kontroly se evropskými dokumenty zaobíralo šest různých orgánů Senátu, které by byly věcně příslušné, jednalo-li by se o návrh zákona, v druhém roce se již jednalo pouze o výbory dva. V roce 2005 se tyto dožádané orgány zabývaly celkem dvaceti dokumenty evropské agendy, v roce 2006 pak dokumenty pěti.

Aktivita pléna Senátu meziročně vzrostla, a to o celou třetinu, když v roce 2006 Senát přijal stanovisko k 16 evropským tiskům oproti 12 v roce 2005. To obecně znamená, že pověřené výbory (ve sledovaném období výhradně VEU) s rostoucí tendencí a pravidelně zprostředkovávají plénu Senátu možnost ovlivnit tvorbu politik EU a aktivně vstupovat do procesu evropské normotvorby vydáváním stanovisek pro vládu ČR, které má tato zohlednit při dalším jednání v Radě EU jménem České republiky.

Ze statistického srovnání dvou po sobě jdoucích let, které tvoří páté funkční období Senátu, nelze vyvozovat jednoznačné závěry o trendech, přesto je možno vysledovat některé základní poznatky:

 • počet projednaných dokumentů na VEU i VZVOB je srovnatelný v obou rocích pátého funkčního období;
 • v roce 2006 došlo k poklesu počtu situací, ve kterých pověřený výbor žádá o stanovisko jiný orgán Senátu;
 • meziročně vzrostl počet evropských tisků, které jsou projednány plénem Senátu a ke kterým Senát v plénu přijal usnesení se stanoviskem vůči vládě. Lze říci, že plénum Senátu se již zabývá evropskými tisky pravidelně.
Orgán schůze
(z toho v 6. f. o.)
usnesení
(z toho v 6. f. o.)
výjezdní zasedání
(z toho v 6. f. o.)
zahraniční cesty
(z toho v 6. f. o.)
přijetí zahraničních návštěv
(z toho v 6. f. o.)
ostatní
(konference, semináře, veřejná slyšení)
(z toho v 6. f. o.)
Organizační výbor 27 (2) 150 (14)        
Mandátový a imunitní výbor 7 (2) 7 (2)        
Ústavně-právní výbor 15 (3) 61 (7) 1 3 1 1
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 23 (1) 198 2 5   10
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 20 (3) 68 (7) 3 (1) 2 (1) (1) 4 (1)
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 17 (2) 121 (12) 3 (1) 3 (1) 10 (1) 15
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 16 (3) 117 (16+1PR)   4 24 (1) 5
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 17 (2) 41 + 1 záznam (5) 1 1 1 6
Výbor pro záležitosti Evropské unie 26 (3) 175 (22) 1 3 10 5
Volební komise 8 16        
Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí 0 7 (PR)   2    
Stálá komise pro práci Kanceláře Senátu 8 (1) 93 (8)        
Stálá komise pro rozvoj venkova 9 24 2 2 1 1
Stálá komise pro sdělovací prostředky 5 19 1     1
Stálá komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury 8 13     2 1
Dočasná komise pro Bělorusko 2       1  
Dočasná komise pro KSČM 1 (1) 3 (2)