Mandátový a imunitní výbor v roce 2006

Mandátový a imunitní výbor, v jehož čele až do 19. listopadu 2006 stála senátorka Helena Rögnerová, měl ve druhém roce 5. funkčního období do měsíce září 2006 celkem 13 členů. V souladu s § 10 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, však dnem 4. září 2006 klesl počet jeho členů na 12, a to z důvodu jmenování senátora Tomáše Julínka členem vlády České republiky.

V roce 2006 se konalo celkem 7 schůzí výboru.

Mandátový a imunitní výbor projednal během roku 2006 návrh zákona o střetu zájmů (senátní tisk č. 266). Na základě usnesení Organizačního výboru č. 236 ze dne 12. dubna 2006 zaujal stanovisko k výkladu situace ve věci aplikovatelnosti zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů) po nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 283/2005 Sb. Dále výbor projednal návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 355). Výbor také zaujal stanovisko k písemnému oznámení senátora Milana Šimonovského předsedovi Senátu o zvolení poslancem Parlamentu ČR a o vzniku neslučitelnosti funkcí. Na programu další schůze výboru bylo v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zkoumat, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni a poté předložit svá zjištění Senátu. Vzhledem k tomu, že sedmi senátorům výboru zanikl uplynutím volebního období mandát, měl výbor na své poslední schůzi v 5. funkčním období pouze 5 členů. Jednání výboru vedl jeho místopředseda senátor Ladislav Svoboda. K ověření platnosti zvolení 27 nových senátorů byly členům výboru předloženy následující doklady, na jejichž základě mohl výbor mohl zkoumat platnost volby jednotlivých senátorů: doklad o ověření totožnosti nově zvolených senátorů, zápis Státní volební komise o celkových výsledcích voleb do třetiny Senátu (1. a 2. kolo), potvrzení o převzetí osvědčení o zvolení senátorem, čestné prohlášení senátorů o neslučitelnosti funkcí a celkem pět usnesení Nejvyššího správního soudu ve věci řízení o návrhu na neplatnost voleb. Na základě těchto dokumentů výbor ověřil platnost volby 27 senátorů zvolených ve druhém kole voleb dne 27. a 28. října 2006 a doporučil Senátu přijmout zjištění výboru, kterým se potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolení senátoři složili Ústavou předepsaný slib.

V novém 6. funkčním období se ještě v roce 2006 uskutečnily 2 schůze Mandátového a imunitního výboru. Jediným úkolem první schůze výboru byla volba ověřovatelů výboru, předsedy a místopředsedů výboru. Ověřovateli výboru se stali senátorka Ludmila Müllerová a senátor Zdeněk Janalík, předsedou výboru senátor Jiří Pospíšil a místopředsedy výboru senátoři Miloslav Pelc, Rostislav Slavotínek a Petr Vícha. Na programu druhé schůze výboru bylo projednání návrhu senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (senátní tisk č. 379).

Přes různost právních názorů na aplikovatelnost zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů) v praxi po nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 283/2005 Sb., Mandátový a imunitní výbor Senátu vedl evidenci a zajišťoval úschovu oznámení veřejných funkcionářů (poslanci, členové vlády a vedoucí dalších ústředních správních orgánů, v jejichž čele není člen vlády). Zároveň také na základě rozhodnutí předsedkyně výboru umožnil výbor každému občanovi, na základě jeho písemné žádosti, nahlédnout do evidence oznámení. Toto právo v sobě zahrnuje právo nahlížet do všech uložených listin a právo pořizovat si z nich výpisy a opisy. Zároveň sekretariát výboru v případě požadavku zájemců poskytoval bezúplatně fotokopií těchto čestných prohlášení.

Jak již bylo rozhodnuto v roce 2005, je zájemcům umožněno nahlížet do evidence čestných prohlášení během pracovní doby každý pracovní den, a to po předchozí domluvě s tajemnicí výboru. Svého práva nahlédnout do evidence využilo celkem 35 zájemců, především se jednalo o zástupce hromadných sdělovacích prostředků.