Činnost Organizačního výboru v roce 2006

Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu stanoveném jednacím řádem Senátu. V druhé polovině 5. funkčního období pracovalo ve výboru 15 členů, 4. září klesl počet členů na 14 (člen výboru Tomáš Julínek byl jmenován ministrem zdravotnictví). Specifikum výboru spočívá v tom, že vedle předsedy Senátu a 4 místopředsedů Senátu jsou jeho členy senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů (zejména předsedové senátorských klubů, kteří jsou zároveň i ověřovateli výboru).

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2006 tak předseda Senátu na návrh Organizačního výboru svolal 7 schůzí Senátu.

Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace a rozhodnutí vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. Organizační výbor tento rok přikázal přes 200 senátních tisků.

Na začátku roku 2006 Organizační výbor schválil nový organizační řád Kanceláře Senátu, s účinnosti od března 2006. Organizační řád si stanovil mimo jiné za cíl zpřehlednit a zjednodušit organizační strukturu včetně funkčních náplní jednotlivých útvarů a zamezit duplicitám; zefektivnit činnost Kanceláře Senátu a zajistit lepší služby pro senátory a orgány Senátu a další. V červnu s malou personální úpravou vzal na vědomí informaci vedoucího Kanceláře Senátu o realizaci schválených změn v organizační struktuře Kanceláře Senátu a jejím vyhodnocení.

Organizační výbor přijímá velmi často usnesení mimo své schůze, tzv. per rollam. Jelikož panuje obecná představa, že by se každá materie měla projednávat na schůzi v přítomnosti senátorů, Organizační výbor v březnu 2006 uložil Stálé komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, aby vypracovala návrh na způsob přijímání těchto usnesení.

V dubnu Organizační výbor zrušil k 31. květnu 2006 dosavadní Pravidla pro užívání a pronajímání prostor sídla Senátu a zároveň schválil nové, které nově pojaly členění akcí a zpřesnily a zprůhlednily finanční kritéria pro konání aktivit v sídle Senátu.

Organizační výbor je zmocněn stanovit lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce. Lhůtu stanovil nejprve do 30. září, později do 27. října.

Výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok, která následně schvaluje Senát. V roce 2006 tak učinil nadvakrát. Jednou za čtvrtletí projednává informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest, jednou za 6 měsíců se zabývá informací o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram, který spočívá ve střídání 3 pracovních týdnů a 1 senátorského; tento princip jednání byl zachován i na další pololetí roku 2006. Z důvodu nemožnosti exaktně dodržet zachování pracovních a senátorských týdnů, schválil na pololetí nového roku harmonogram pouze „orientační“.

V květnu 2006 Organizační výbor projednával návrhy předloženými Podvýborem pro státní vyznamenání na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a po předložení pozměňovacích návrhů doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu republiky.

V září Organizační výbor souhlasil s konáním Slavnostního shromáždění, které se konalo u příležitosti 10. výročí Ustavující schůze Senátu. Toto shromáždění se uskutečnilo 19. prosince 2006 za přítomnosti nejen současných a bývalých senátorů, ale taktéž významných osobností se specifickým vztahem k Senátu.

Mezi důležité kompetence výboru patří schvalování plánu zahraničních styků Senátu a posléze schválení jednotlivých přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční cesty. Za celý rok schválil Organizační výbor 149 zahraničních návštěv a vyslání. (91 přijetí zahraničních návštěv, 33 cest předsedy a místopředsedů Senátu, 43 cest výborů a 35 vyslání stálých delegací Parlamentu ČR).

V průběhu roku 2006 přijal Organizační výbor 150 usnesení, z toho 127 na celkem 27 schůzích a 23 per rollam v době mezi schůzemi.

5. prosince 2006 proběhla 1. schůze Organizačního výboru v 6. funkčním období. Počet členů Organizačního výboru byl stanoven na 13. Odlišné výsledky v senátorských volbách se projevily i v politickém složení výboru.